Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
02/11/2022 - 30/11/2022
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w listopadowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie ...
02/11/2022 - 30/11/2022
rezerwacja
Zapraszamy na cykliczne warsztaty jogi - 'ASHTANGA JOGA' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
03/11/2022 - 24/11/2022
Godzina: 15:30 - 16:30
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty ruchowe - 'BLISKO SIEBIE - TAŃCE PRZYTULAŃCE' - dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Małgorzatę Lipczyńską.
04/11/2022
Godzina: 17:00 - 18:00
wstęp wolny
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie '(U)kra­ina ba­jek w Fa­bry­ce Sztu­ki - słu­cha­my ukra­iń­skich ba­śni lu­do­wych', któ­re od­bę­dzie się w BA­WIAL­NI w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w ra­mach Wo­je­wódz­kie­go ...
05/11/2022
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Jolę Królicką.
06/11/2022
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Karolina Radzikowską.
09/11/2022
Godzina: 13:00 - 15:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na fi­nał Fe­sti­wa­lu Pięk­ne­go Sło­wa, któ­ry od­bę­dzie się w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu jest Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go ,,Edu­ka­cja”.
19/11/2022
Godzina: 11:00 - 14:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij