Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
03/11/2023
Godzina: 19:00 - 21:30
bilet
Teatr CHOREA za­pra­sza­ na po­kaz spek­ta­klu 'ja, bóg', w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.
16/11/2023
Godzina: 19:00 - 20:15
rezerwacja
Za­pra­sza­my na łódz­ką pre­mie­rę spek­ta­klu 'FRE­DRO. BAR­DZO MI MIŁO', w wy­ko­na­niu Te­atru PA­PA­HE­MA. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
18/11/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu 'Zjem twój dżem' w wy­ko­na­niu Naj­star­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.
26/11/2023
Godzina: 19:00 - 20:15
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Po Pta­kach / After The Birds' Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij