Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
11/11/2022 - 17/11/2022
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na wernisaż in­sta­la­cji per­for­ma­tyw­nej „Kor­dian_a”, Sto­wa­rzy­sze­nia Por­tier­nia Sztu­ki, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022'.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij