Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
12/11/2022
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu '...OD CZA­SU DO CZA­SU...', w re­ży­se­rii Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go, w wy­ko­na­niu Dzie­cię­co-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki ...
25/11/2022
Godzina: 12:00 - 13:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „Zja­wi­ska pa­ra­nor­mal­ne” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej dzia­ła­ją­cej w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi, w ra­mach pro­jek­tu „Prze­strze­nie ...
25/11/2022
Godzina: 19:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić', w reżyserii Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, w ramach projektu 'Przestrzenie Sztuki Łódź ...
26/11/2022
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska', w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - ...
27/11/2022
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­taklu „Sklep z do­brym hu­mo­rem” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022'

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij