Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
2
20
21
22
23
25
26
27
28
29
31

01/03/2023 - 29/03/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my do udzia­łu w marcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
10/03/2023 - 16/03/2023
Godzina: 19:00 - 19:00
wstęp wolny
Zapraszamy na otwarcie wystawy fotograficznej “Gdzie mieszka inspiracja?', w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
12/03/2023
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na spektakl “Opowieści dla Sofijki”, w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
17/03/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na spektakl interaktywny dla dzieci 'Mister Chaos', w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
17/03/2023 - 26/03/2023
Godzina: 19:00 - 19:00
wstęp wolny
Zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa „Czasy się zmieniają”, w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
18/03/2023
Godzina: 18:00 - 21:00
rezerwacja
Zapraszamy na “SKRZYDŁA”- spotkanie z ukraińską poezją i muzyką, w ramach wydarzenia 'UKRAINIAN MONTH IN EUROPE / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ...
19/03/2023
Godzina: 12:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.
24/03/2023
Godzina: 19:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zło­ta nić', w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go i Wik­to­ra Mo­ra­czew­skie­go, w wy­ko­na­niu Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py ...

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij