Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
07/12/2022
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „PO”, według kon­cep­cji Sary Ko­złow­skiej, w cho­re­ogr­fii Ka­ta­rzy­ny Le­szek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su 'Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny', ...
09/12/2022
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Et­no­Tech­no' Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.
11/12/2022
Godzina: 17:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu Te­atru Fo­rum „MA­SZY­NA MI­ŁO­ŚCI”, któ­ra jest wy­ni­kiem warsz­ta­tów „TE­ATR W DZIAŁ­NIU” – II mo­duł – TY/MY W SZTU­CE – TE­ATR JAKO NA­RZĘ­DZIE, pro­wa­dzo­nych przez Igę Za­łęcz­ną, w ra­mach ...
11/12/2022
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz mo­no­dra­mu „Trzy ćwier­ci do śmier­ci”, w wy­ko­na­niu Ka­ro­li­ny Mar­tin. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.
13/12/2022 - 26/03/2023
wstęp wolny
13 grudnia 2022 rozpoczynamy wyjątkowy projekt 'Re:source! Ukraine' dedykowany artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.
13/12/2022
Godzina: 12:00 - 18:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na V spo­tka­nie po­świę­co­ne sie­cio­wa­niu te­atru nie­za­leż­ne­go w re­gio­nie łódz­kim, pod ha­słem “WŁĄCZ SIĘ! - Siła (w) nie­za­leż­no­ści”. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki, ...
13/12/2022
Godzina: 18:00
wstęp wolny
Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking ...
13/12/2022
Godzina: 19:30 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.
17/12/2022
Godzina: 15:00 - 16:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz pra­cy 'Na­sze Świa­ty', w wy­ko­na­niu ar­ty­stów dzia­ła­ją­cych przy Fun­da­cji Au­tism Team oraz Klu­bie Świa­do­mej Mło­dzie­ży. Po­kaz jest efek­tem cy­klu warsz­ta­tów, któ­re od­by­ły się w ra­mach ...
19/12/2022
Godzina: 11:00 - 12:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „Mo­rze ∞ mo­żli­wo­ści” Fun­da­cji Gra/nice, w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su „Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny”, bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij