Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
26/08/2023 - 31/12/2023
wstęp wolny
Za­pra­sza­my do lek­tu­ry e-bo­oka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stwo­rzo­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - ...
06/10/2023 - 30/11/2023
Przygotowujemy się do realizacji kolejnego działania, niezwykle ważnego dla naszej instytucji. Prosimy o pomoc w zdobyciu kilku potrzebnych informacji, dzięki którym lepiej je zorganizujemy.
03/11/2023
Godzina: 19:00 - 21:30
bilet
Teatr CHOREA za­pra­sza­ na po­kaz spek­ta­klu 'ja, bóg', w re­ży­se­rii i wy­ko­na­niu To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Jo­an­ny Chmie­lec­kiej, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.
04/11/2023 - 29/11/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udzia­łu w listopadowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
04/11/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla osób dorosłych, prowadzone przez Jolę Królicką.
04/11/2023 - 12/11/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
05/11/2023
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez Karolinę Radzikowską.
16/11/2023
Godzina: 19:00 - 20:15
rezerwacja
Za­pra­sza­my na łódz­ką pre­mie­rę spek­ta­klu 'FRE­DRO. BAR­DZO MI MIŁO', w wy­ko­na­niu Te­atru PA­PA­HE­MA. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
18/11/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu 'Zjem twój dżem' w wy­ko­na­niu Naj­star­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.
19/11/2023
Godzina: 12:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię Shemy­aki­na.
23/11/2023
Godzina: 20:00 - 22:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na kon­cert gru­py Horn­tet, w ra­mach cy­klu #prze­pra­sza­my, że w czwar­tek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.
25/11/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Z przykrością informujemy, że rodzinne warsztaty pla­stycz­ne 'SOBÓTKI RĘCZNE', w dniu 25 listopada, zostają odwołane, z przyczyn niezależnych od organizatorów. Przepraszamy i zapraszamy na kolejne warsztaty w grudniu.
26/11/2023
Godzina: 19:00 - 20:15
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Po Pta­kach / After The Birds' Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij