Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
29/11/2022 - 03/12/2022
bilet
Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to coroczne wydarzenie kulturalno-społeczne wypełnione prezentacjami filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i radiowych oraz spotkaniami z twórcami filmowymi, dziennikarzami i reporterami.
01/12/2022 - 30/12/2022
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w grudniowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie ...
07/12/2022
Godzina: 12:00 - 18:00
wstęp wolny
Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia za­pra­sza­my wszyst­kich do spę­dze­nia ro­dzin­no-są­siedz­kie­go po­po­łu­dnia w ser­decz­nej, mi­ko­łaj­ko­wej at­mos­fe­rze, ra­zem z Fa­bry­ką Sztu­ki i Te­atrem CHO­REA!
07/12/2022
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „PO”, według kon­cep­cji Sary Ko­złow­skiej, w cho­re­ogr­fii Ka­ta­rzy­ny Le­szek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su 'Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny', ...
09/12/2022
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Et­no­Tech­no' Te­atru Szklar­nia, w re­ży­se­rii Na­ta­lii Pe­rek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.
11/12/2022
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty ceramiczne - 'CERAMIKA' - dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
11/12/2022
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz mo­no­dra­mu „Trzy ćwier­ci do śmier­ci”, w wy­ko­na­niu Ka­ro­li­ny Mar­tin. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.
12/12/2022
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „Od­biór” Squ­atu Te­atral­ne­go w re­ży­se­rii Anny Ci­szow­skiej. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su 'Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny', bę­dą­ce­go czę­ścią ...
13/12/2022 - 19/12/2022
wstęp wolny
Zapraszamy na wystawę fotograficzną 'ZNACZYĆ!', stworzoną przez artystów Teatru Smile, przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu ...
13/12/2022 - 26/03/2023
wstęp wolny
13 grudnia 2022 rozpoczynamy wyjątkowy projekt 'Re:source! Ukraine' dedykowany artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.
13/12/2022
Godzina: 18:00
wstęp wolny
Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie sieciujące dla środowisk twórczych z Ukrainy. / Щиро запрошуємо на першу відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fabryka Sztuki invites you to the first open networking ...
13/12/2022
Godzina: 19:30 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na pokaz spektaklu „Ciepłe i puchate” Teatru Smile - Łódzkiego Teatru Osób z Niepełnosprawnością. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.
16/12/2022 - 18/12/2022
rezerwacja
Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na 'WE­LCO­MING CI­TIES 1' - czy­li pierwszy cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny.
17/12/2022
Godzina: 15:00 - 16:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz pra­cy 'Na­sze Świa­ty', w wy­ko­na­niu ar­ty­stów dzia­ła­ją­cych przy Fun­da­cji Au­tism Team oraz Klu­bie Świa­do­mej Mło­dzie­ży. Po­kaz jest efek­tem cy­klu warsz­ta­tów, któ­re od­by­ły się w ra­mach ...
18/12/2022
Godzina: 15:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.
19/12/2022
Godzina: 11:00 - 12:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „Mo­rze ∞ mo­żli­wo­ści” Fun­da­cji Gra/nice, w ra­mach fi­na­łu II edy­cji kon­kur­su „Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny”, bę­dą­ce­go czę­ścią pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij