Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
17/08/2023 - 31/12/2023
Fabryka Sztuki decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała dofinansowanie na projekt „Ekologicznie i oszczędnie: zakup oświetlenia ogólnego, wystawienniczego” z programu Infrastruktura domów kultury.
26/08/2023 - 31/12/2023
wstęp wolny
Za­pra­sza­my do lek­tu­ry e-bo­oka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stwo­rzo­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - ...
04/10/2023 - 29/10/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udzia­łu w październikowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
04/10/2023 - 25/10/2023
Godzina: 18:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
06/10/2023 - 30/11/2023
Przygotowujemy się do realizacji kolejnego działania, niezwykle ważnego dla naszej instytucji. Prosimy o pomoc w zdobyciu kilku potrzebnych informacji, dzięki którym lepiej je zorganizujemy.
06/10/2023 - 07/10/2023
Godzina: 19:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę oraz popremierowy pokaz spektaklu „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach” w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach programu OFF Polska.
07/10/2023 - 08/10/2023
Godzina: 10:00 - 12:30
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci - „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?”, prowadzone przez Ewę Marię Wolską. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla ...
07/10/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Jolę Królicką.
07/10/2023 - 14/10/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
08/10/2023
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez Karolinę Radzikowską.
09/10/2023 - 29/10/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­ka­zy spek­ta­klu „Eden. Baśń sce­nicz­na w kil­ku ob­ra­zach” w wy­ko­na­niu Mię­dzy­po­ko­le­nio­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w Te­atrze Za­głę­bia w So­so­now­cu, w Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie i w Te­atrze ...
10/10/2023
Godzina: 19:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu „Jesteśmy wspaniali”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, przygotowaną przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
11/10/2023 - 11/10/2023
Godzina: 19:00 - 21:00
Zapraszamy na pokaz spektaklu „Hamlet w ruchu”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, przygotowany przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy, w ramach programu OFF Polska.
13/10/2023 - 14/10/2023
wstęp wolny
Zapraszamy na festiwal sztuki dźwięku. Artyści, biorący udział w festiwalu, są uznanymi specjalistami, którzy tworzą muzykę opierając się o field recording. Każdy z nich ma odmienne doświadczenia artystyczne i sięga innych korzeni.
13/10/2023 - 13/10/2023
Godzina: 12:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych „Jaki sens mają syntezatory modularne w epoce wirtualnych instrumentów?”, poprowadzone przez Tomasza Mirta. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i ...
20/10/2023 - 21/10/2023
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Echo_lokacje”, prowadzone przez Krzysztofa Topolskiego. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, w ...
21/10/2023 - 21/10/2023
Godzina: 20:00 - 22:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na dru­gi po­kaz kon­cer­tu 'Li­vet. Su­ita dla Zie­mi', w wy­ko­na­niu mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py ar­ty­stów i ze­społu Te­atru CHO­REA, któ­ry od­bę­dzie się w Cen­trum Kul­tu­ral­nym w Ko­ście­le św. Ja­ku­ba w Oslo, w ...
28/10/2023
Godzina: 15:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię Shemy­aki­na.
29/10/2023 - 30/10/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­ka­zy spek­ta­klu 'Przej­ścia nie ma' Fun­da­cji Te­atr Nie-Taki, w re­ży­se­rii Ka­ta­rzy­ny Kny­chal­skiej, Mar­ci­na Kę­szyc­kie­go i To­ma­sza Ro­do­wi­cza, w Teatrze CHOREA i Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.
29/10/2023
Godzina: 11:00 - 12:00
rezerwacja
Z przykrością formujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni jesteśmy odwołać październikowe 'Czułe opowieści' - Twórcze Warsztaty uważności dla dzieci. Gorąco zapraszamy na kolejne 'Czułe opowieści' w listopadzie!

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij