Wydarzenia - TWÓR­CZE WARSZ­TA­TY W SZKO­ŁACH I ŚRO­DO­WI­SKU LO­KAL­NYM - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


TWÓR­CZE WARSZ­TA­TY W SZKO­ŁACH I ŚRO­DO­WI­SKU LO­KAL­NYM

01/04/2022 - 31/12/2022
01/04/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram "Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi" zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.

W ra­mach pro­gra­mu "Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi" współ­pra­cu­je­my:

- ze Szko­łą Pod­sta­wo­wą nr 10 im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go w Ło­dzi
- ze Szko­łą Pod­sta­wo­wą nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi
- z Mło­dzie­żo­wym Ośrod­kiem So­cjo­te­ra­pii nr 3 w Ło­dzi
- ze Szko­ła­mi Spo­łecz­ny­mi To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go „Edu­ka­cja” im. Księ­cia Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go w Ło­dzi
- ze Sto­wa­rzy­sze­niem Pro­fi­lak­ty­ki i Re­so­cja­li­za­cji AD REM
- z Fun­da­cją Au­tism Team

W ra­mach pro­gra­mu "Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi" wspól­nie z ar­ty­sta­mi i in­struk­to­ra­mi z Te­atru CHO­REA w Ło­dzi, pro­wa­dzi­li­my cy­kle warsz­ta­tów te­atral­nych w szko­łach oraz w na­szej sie­dzi­bie. Warsz­ta­ty skie­ro­wa­ne są do grup dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych, uczniów, a tak­że ich ro­dzi­ców. Efek­ty prac warsz­ta­to­wych bę­dzie moż­na oglą­dać pod­czas po­ka­zów pra­cy, re­ali­zo­wa­nych pod ko­niec roku 2022.

Po­nad­to współ­or­ga­ni­zu­je­my rów­nież "Fe­sti­wal Pięk­ne­go Sło­wa".

Do­dat­ko­wo, w ra­mach dzia­łań lo­kal­nych, prze­pro­wa­dzi­li­śmy cykl let­nich warsz­ta­tów mu­ti­dy­scy­pli­nar­nych, w łódz­kim pa­sa­żu Abra­mow­skie­go, któ­ry kon­ty­nu­owa­ny jest w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.


Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu ce­lo­we­go.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij