Wydarzenia - TWÓR­CZE WARSZ­TA­TY W Fabryce Sztuki 2022 - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


TWÓR­CZE WARSZ­TA­TY W Fabryce Sztuki 2022

01/01/2022 - 31/12/2022
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram "Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi" zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.

Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki 2022, to pro­gram przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy ze szko­ła­mi oraz na­sta­wio­ny na kom­plek­so­wą pra­cę edu­ka­cyj­no-kul­tu­ral­ną w lo­kal­nym śro­do­wi­sku. Za­da­niem pro­gra­mu jest wzmac­nia­nie i roz­wi­ja­nie ka­pi­ta­łu spo­łecz­ne­go, za­chę­ca­nie do ko­rzy­sta­nia z ofer­ty kul­tu­ral­nej, umoż­li­wia­nie i uła­twia­nie do­stę­pu do kul­tu­ry, roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych, do­cie­ra­nie do osób za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem z po­wo­dów ma­te­rial­nych, zdro­wot­nych i in­nych. Na pro­gram skła­da­ją się bez­płat­ne, ca­ło­rocz­ne cy­kle warsz­ta­to­we dla kon­kret­nych grup szkol­nych, miesz­kań­ców te­re­nów wo­kół Fa­bry­ki Sztu­ki oraz warsz­ta­ty z za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi. Aby ofer­ta była kom­plek­so­wa za­da­nie kie­ru­je­my za­rów­no do dzie­ci, mło­dzie­ży jak i do­ro­słych. Po­nad­to rów­no­le­głe od­by­ły się szko­le­nia ka­dry kul­tu­ry, w za­kre­sie kie­ro­wa­nia ofer­ty kul­tu­ral­nej do od­bior­ców za­gro­żo­nych wy­klu­cze­niem.


W ra­mach pro­gra­mu "Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi" współ­pra­cu­je­my z:

- Szko­łą Pod­sta­wo­wą nr 10 im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go w Ło­dzi
- Szko­łą Pod­sta­wo­wą nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi
- Mło­dzie­żo­wym Ośrod­kiem So­cjo­te­ra­pii nr 3 w Ło­dzi
- Szko­ła­mi Spo­łecz­ny­mi To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go „Edu­ka­cja” im. Księ­cia Jó­ze­fa Po­nia­tow­skie­go w Ło­dzi
- Sto­wa­rzy­sze­niem Pro­fi­lak­ty­ki i Re­so­cja­li­za­cji AD REM
- Fun­da­cją Au­tism Team

- W ra­mach pro­gra­mu "Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi" wspól­nie z ar­ty­sta­mi i in­struk­to­ra­mi z Te­atru CHO­REA w Ło­dzi, pro­wa­dzi­li­my cy­kle warsz­ta­tów te­atral­nych w szko­łach oraz w na­szej sie­dzi­bie. Warsz­ta­ty skie­ro­wa­ne są do grup dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych, uczniów, a tak­że ich ro­dzi­ców. Efek­ty prac warsz­ta­to­wych bę­dzie moż­na oglą­dać pod­czas po­ka­zów pra­cy, re­ali­zo­wa­nych pod ko­niec roku 2022.

- Po­nad­to współ­or­ga­ni­zu­je­my rów­nież "Fe­sti­wal Pięk­ne­go Sło­wa".

- Do­dat­ko­wo, w ra­mach dzia­łań lo­kal­nych, prze­pro­wa­dzi­li­śmy cykl let­nich warsz­ta­tów mu­ti­dy­scy­pli­nar­nych, w łódz­kim pa­sa­żu Abra­mow­skie­go, któ­ry kon­ty­nu­owa­ny jest w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.


WARSZ­TA­TY Z MŁO­DZIE­ŻĄ Z MŁO­DZIE­ŻO­WE­GO OŚROD­KA SO­CJO­TE­RA­PII NR 3 W ŁO­DZI

Warsz­ta­ty od­by­wa­ły się raz w ty­go­dniu, od kwiet­nia do grud­nia 2022. Mło­dzież przy­cho­dzi­ła na za­ję­cia do Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.
Pro­wa­dzą­cy: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Maja Ca­ban, Anna Ma­szew­ska

Jako te­atr al­ter­na­tyw­ny, od po­cząt­ku na­szej dzia­łal­no­ści, za­da­je­my so­bie py­ta­nia do­ty­czą­ce na­sze­go funk­cjo­no­wa­nia w ota­cza­ją­cej nas spo­łecz­no­ści oraz sta­ra­my się wy­cho­dzić z dzia­ła­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi do róż­nych grup od­bior­ców. Jed­ną z tych grup są mło­dzi, roz­wi­ja­ją­cy się i doj­rze­wa­ją­cy lu­dzie, szcze­gól­nie ci, któ­rzy z róż­nych wzglę­dów już do­świad­cza­ją ja­kie­goś ro­dza­ju wy­klu­cze­nia.
Po­czą­tek pra­cy warsz­ta­to­wej sta­no­wił etap uru­cho­mie­nia cia­ła przez pro­ste za­ba­wy ru­cho­we i roz­grzew­ki. Waż­ne było tak­że wpro­wa­dze­nie za­gad­nie­nia pra­cy z part­ne­rem i bu­do­wa­nie wza­jem­nych re­la­cji, za­ufa­nia, po­zwo­le­nia so­bie na do­tyk, aż do głęb­szej pra­cy świa­do­mo­ścio­wej, kon­takt im­pro­wi­za­cji a na­wet pro­stych ele­men­tów akro­ba­tycz­nych. Bar­dzo waż­nym eta­pem pra­cy są za­ba­wy i ćwi­cze­nia in­te­gra­cyj­ne, bu­du­ją­ce po­czu­cie wspól­no­ty, wza­jem­nej za­ba­wy, za­ufa­nia i re­du­ko­wa­nia na­pięć. Mimo po­cząt­ko­wych trud­no­ści, spo­wo­do­wa­nych du­żym opo­rem i nie­uf­no­ścią uczest­ni­ków, pro­wa­dzą­cym uda­ło się wy­pra­co­wać z mło­dzie­żą roz­wią­za­nia, któ­re usta­bi­li­zo­wa­ły pra­cę i umoż­li­wi­ły na­wią­za­nie po­ro­zu­mie­nia. Cią­głość re­la­cji i pro­wa­dzo­nych za­jęć oraz usta­le­nie kla­row­nych gra­nic i wa­run­ków uczest­nic­twa, po­zy­tyw­nie wpły­nę­ły na kom­fort za­rów­no uczest­ni­ków, jak i pro­wa­dzą­cych.


WARSZ­TA­TY Z MŁO­DZIE­ŻĄ ZE ŚWIE­TLI­CY ŚRO­DO­WI­SKO­WEJ STO­WA­RZY­SZE­NIA AD REM

Warsz­ta­ty od­by­wa­ły się raz w ty­go­dniu, od kwiet­nia do grud­nia 2022. Mło­dzież przy­jeż­dża­ła na za­ję­cia do Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.
Pro­wa­dzą­ce: Ewa Oto­mań­ska, Jo­an­na Fi­lar­ska

Pro­wa­dzą­ce na po­cząt­ku wy­bie­ra­ły głow­nie ćwi­cze­nia in­te­gru­ją­ce gru­pę oraz gry i za­ba­wy roz­wi­ja­ją­ce em­pa­tię, uważ­ność i roz­wój wy­obraź­ni. Stop­nio­wo, w pro­po­no­wa­ne uczest­ni­kom i uczest­nicz­kom ak­tyw­no­ści, za­czę­to wpla­tać nie­któ­re na­rzę­dzia warsz­ta­tu te­atral­ne­go, ta­kie jak: ćwi­cze­nia fi­zycz­ne, pró­by bu­do­wa­nia po­sta­ci czy dzia­ła­nia ze­spo­ło­we. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne były ćwi­cze­nia z wy­łą­cze­niem zmy­słu wzro­ku, ćwi­cze­nia po­sze­rza­ją­ce świa­do­mość cia­ła oraz roz­wój in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej, opar­te na me­to­dzie Sen­so­ry La­bi­rynt The­atre. Pod­czas pro­wa­dzo­ne­go pro­ce­su dużą uwa­gę przy­kła­da­no do pro­mo­wa­nia wśród mło­dzie­ży po­słu­gi­wa­nia się mię­dzy sobą ję­zy­kiem “bez prze­mo­cy” oraz roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów tą me­to­dą. W trak­cie cy­klu do gru­py do­łą­czy­ła gru­pa dzie­ci z naj­bliż­szej oko­li­cy, któ­ra utwo­rzy­ła się po in­ten­syw­nych ple­ne­ro­wych warsz­ta­tach let­nich. Dzię­ki temu uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki mo­gli dzie­lić się mię­dzy sobą wie­dzą i po­my­sła­mi oraz od­na­leźć nowe przy­jaź­nie.


WARSZ­TA­TY Z MŁO­DZIE­ŻĄ Z KLU­BU ŚWIA­DO­MEJ MŁO­DZIE­ŻY PRZY FUN­DA­CJI AU­TISM TEAM

Warsz­ta­ty od­by­wa­ły się dwa razy w mie­sią­cu, od kwiet­nia do grud­nia 2022. Mło­dzież przy­jeż­dża­ła na za­ję­cia do Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi. Cykl za­koń­czył się po­ka­zem pra­cy „Na­sze Świa­ty”.
Pro­wa­dzą­ce: Maja Ca­ban, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Ewa Oto­mań­ska

Ce­lem spo­tkań było stwo­rze­nie kli­ma­tu otwar­to­ści i in­klu­zyw­no­ści oraz wza­jem­nej współ­pra­cy, w du­chu za­ba­wy i ra­do­ści, przez pro­wa­dze­nie za­baw te­atral­nych i gier in­te­gra­cyj­nych. Zre­ali­zo­wa­ny ma­te­riał me­ry­to­rycz­ny do­ty­czył pra­cy z gło­sem i cia­łem, po­głę­bie­nia jego świa­do­mo­ści i spraw­no­ści, wspie­ra­nia ko­or­dy­na­cji ru­cho­wej, orien­ta­cji w prze­strze­ni. Waż­ną czę­ścią pra­cy była pra­ca z part­ne­rem oraz pra­ca w gru­pie – bu­do­wa­nie wza­jem­ne­go za­ufa­nia, prze­ła­my­wa­nie ba­rier do­ty­czą­cych kon­tak­tu fi­zycz­ne­go i by­cia w re­la­cji sce­nicz­nej z dru­gim czło­wie­kiem. Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę gru­py, w każ­dym aspek­cie wio­dą­ca była at­mos­fe­ra za­ufa­nia, bli­sko­ści i bu­do­wa­nia po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa oraz moż­li­wo­ści mó­wie­nia o swo­ich po­trze­bach, uczu­ciach i gra­ni­cach.

Wy­po­wie­dzi uczest­ni­ków:

„To jest fraj­da, że mamy sie­bie, ta­kie miej­sca i ta­kie moż­li­wo­ści. Mo­że­my być szczę­śli­wi i wol­ni od pre­sji lu­dzi i ich ocze­ki­wań. Dzia­ła­my jak lu­bi­my i je­ste­śmy szczę­śli­wi.” (Jan Gaw­roń­ski)

"Pra­ca z cia­łem to jest coś, co po­zwa­la nam le­piej po­czuć sie­bie sa­mych, a tak­że po­móc zro­zu­mieć, co może czuć dru­ga oso­ba. Za­ję­cia z cho­re­ogra­fii po­ma­ga­ją nam po­czuć się pew­niej, swo­bod­niej i oswo­ić trud­ne dla nas aspek­ty ży­cia co­dzien­ne­go. To, że mo­że­my wy­ra­żać sie­bie i mó­wić o swo­ich od­czu­ciach w związ­ku z tym, co dzia­ło się na za­ję­ciach, po­zwa­la nam do­dat­ko­wo prze­ana­li­zo­wać i wczuć się w sie­bie na­wza­jem. To bar­dzo waż­ne w ży­ciu, by umieć roz­po­zna­wać sa­me­go sie­bie i tego dru­gie­go. Umieć na­zy­wać swo­je od­czu­cia i do­pa­so­wać je do sy­tu­acji, w któ­rej się zna­leź­li­śmy oraz sta­rać się wy­czuć to, co może czuć ten dru­gi. My­ślę, że dia­log w tej sfe­rze od­gry­wa nie­ba­ga­tel­ną rolę – py­ta­nie dru­giej oso­by jak się czu­je w związ­ku z na­szym do­ty­kiem i upew­nie­nie się, że to jest dla niej ok – to klu­czo­wy ele­ment po­ro­zu­mie­nia na płasz­czyź­nie spo­łecz­nej." (Mo­ni­ka Dą­brow­ska)


WARSZ­TA­TY Z DZIEĆ­MI ZE SZKO­ŁY POD­STA­WO­WEJ NR 10 W ŁO­DZI

Warsz­ta­ty od­by­wa­ły się co ty­dzień, w sie­dzi­bie szko­ły. Kil­ku­krot­nie za­pro­si­li­śmy dzie­ci do Fa­bry­ki Sztu­ki, kie­dy dany te­mat wy­ma­gał więk­szej prze­strze­ni i do­dat­ko­wych re­kwi­zy­tów.
Pro­wa­dzą­cy: Jo­an­na Fi­lar­ska, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Spo­tka­nia te­atral­ne z ucznia­mi kla­sy dru­giej, opie­ra­ją się na grach i za­ba­wach te­atral­nych. Bar­dzo istot­ne jest rów­nież stwo­rze­nie at­mos­fe­ry za­ufa­nia, swo­bo­dy wy­po­wie­dzi, z wza­jem­nym po­sza­no­wa­niem gra­nic oraz za­chę­ca­nie uczniów do sa­mo­dziel­ne­go, nie­sza­blo­no­we­go my­śle­nia. Ce­lem warsz­ta­tów jest za­rów­no pra­ca te­atral­na (pra­ca nad tek­stem w za­kre­sie wier­sza i pro­zy; przed­sta­wia­nie sen­sów li­te­rac­kich po­przez ruch, gest, ta­niec; za­gad­nie­nia ról in­dy­wi­du­al­nych w te­atrze, przy jed­no­cze­snym pod­kre­śle­niu wagi dzia­łań gru­po­wych i wza­jem­ne­go wspie­ra­nia się w nich), jak i pra­ca nad zin­te­gro­wa­niem gru­py oraz wspie­ra­niem roz­wo­ju in­dy­wi­du­al­ne­go i kre­atyw­no­ści uczniów, po­przez do­sto­so­wa­ne do tego za­ba­wy, roz­mo­wy i two­rze­nie at­mos­fe­ry opar­tej na wza­jem­nym sza­cun­ku. Jako że dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym roz­wi­ja­ją się w róż­nym tem­pie, a ich go­to­wość do pra­cy te­atral­nej jest kwe­stią in­dy­wi­du­al­ną, pra­ca stric­te te­atral­na sta­no­wi tu nie­ja­ko uzu­peł­nie­nie warsz­ta­tów. Ob­ser­wu­jąc ogrom­ną po­trze­bę sa­mo­sta­no­wie­nia, by­cia za­uwa­żo­nym i wy­słu­cha­nym, pro­wa­dzą­cy za prio­ry­tet uzna­li ni­we­lo­wa­nie tych de­fi­cy­tów. Wy­cho­dząc z za­ło­że­nia, że ja­ka­kol­wiek pra­ca nie ma sen­su bez po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, uważ­ne­go słu­cha­nia i wy­two­rze­nia toż­sa­mo­ści gru­po­wej - edu­ka­to­rzy pra­cu­ją nad wspie­ra­niem uczniów w ich pod­mio­to­wo­ści.

Wy­po­wiedź Jo­an­ny Swa­cy­ny, wy­cho­waw­czy­ni:

„Te warsz­ta­ty dają im moż­li­wość by­cia sobą. W kla­sie się oce­nia­ją, na za­ję­ciach są swo­bod­niej­si. (…) Mają po­czu­cie pod­mio­to­we­go trak­to­wa­nia. W gru­pie roz­wi­nę­ła się umie­jęt­ność wy­ra­ża­nia wła­sne­go zda­nia, roz­po­zna­wa­nia emo­cji swo­ich i in­nych i na­zy­wa­nia ich. Dzie­ci roz­wi­ja­ją też wraż­li­wość es­te­tycz­ną i ak­tyw­ność ru­cho­wą.”


WARSZ­TA­TY Z DZIEĆ­MI ZE SZKO­ŁY POD­STA­WO­WEJ NR 29 W ŁO­DZI

Warsz­ta­ty od­by­wa­ły się co ty­dzień, w sie­dzi­bie szko­ły. Za­koń­czy­ły się po­ka­zem pra­cy „Cho­ca­pick”.
Pro­wa­dze­nie: Anna Ma­szew­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Pierw­sze spo­tka­nia opie­ra­ły się przede wszyst­kim na ćwi­cze­niach ru­cho­wych, zwią­za­nych z per­cep­cją, bu­do­wa­niem za­ufa­nia mię­dzy sobą oraz współ­pra­cą w gru­pie. Ko­lej­nym eta­pem pra­cy było włą­cze­nie za­dań te­atral­nych, roz­wi­ja­ją­cych wy­obraź­nię i kre­atyw­ność. Uczest­ni­cy, ko­rzy­sta­jąc z wcze­śniej­szych za­dań, two­rzy­li krót­kie, au­tor­skie hi­sto­rie słow­no-ru­cho­wo, któ­re po­tem łą­czy­li z part­ne­rem, na­stęp­nie 3-4 oso­bo­wy­mi gru­pa­mi, by osta­tecz­nie wspól­nie, ca­łym ze­spo­łem stwo­rzyć jed­no dzia­ła­nie te­atral­ne. Na­stęp­nie, ko­rzy­sta­jąc z me­to­dy łą­cze­nia au­tor­skich hi­sto­rii, stwo­rzy­li wspól­nie je­den ko­miks/sto­ry­bo­ard. Z po­mo­cą pro­wa­dzą­cych, hi­sto­rie zo­sta­ły po­łą­czo­ne w je­den sce­na­riusz, do któ­re­go w fi­na­le po­wsta­ła ręcz­na ani­ma­cja po­klat­ko­wa.


PLE­NE­RO­WE WARSZ­TA­TY LET­NIE

Cykl bez­płat­nych wy­da­rzeń or­ga­ni­zo­wa­nych w Pa­sa­żu Abra­mow­skie­go.

Fa­bry­ka Sztu­ki oraz Te­atr CHO­REA od lat pro­wa­dzą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną, rów­nież poza mu­ra­mi swo­jej sie­dzi­by. Po­cząw­szy od roku 2013, w któ­rym w ra­mach pro­jek­tu „Uwa­ga Czło­wiek! Na­pię­cia Mia­sta”, zo­stał zor­ga­ni­zo­wa­ny "ABRAM­KA FEST", przez 2014 i ko­lej­ne lata, pod­czas któ­rych w Pa­sa­żu Abra­mow­skie­go i oko­li­cy od­by­wa­ły się warsz­ta­ty ple­ne­ro­we, spek­ta­kle i per­for­men­sy.

Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie po­ka­zu­je nam, iż tyl­ko dłu­go­fa­lo­we pro­jek­ty mają moc zmie­nia­nia rze­czy­wi­sto­ści wo­kół i bu­do­wa­nia wię­zi i za­ufa­nia z miesz­kań­ca­mi lo­kal­nych spo­łecz­no­ści oraz od­bior­ca­mi warsz­ta­tów i spek­ta­kli. Wy­cho­dząc z ta­kie­go za­ło­że­nia, wie­lo­krot­nie wra­ca­li­śmy w oko­li­ce „Abram­ki”.

Cykl in­ten­syw­nych warsz­ta­tów let­nich dał moż­li­wość kre­atyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su dzie­ciom, mło­dzie­ży i do­ro­słym, po­przez prze­róż­ne ak­tyw­no­ści. Jed­no­cze­śnie uda­ło nam się na­wią­zać re­la­cje, któ­re trwa­ją i się roz­wi­ja­ją. Ce­lem wy­da­rzeń była ak­ty­wi­za­cja miesz­kań­ców, „od­cza­ro­wa­nie” oko­li­cy oraz do­strze­że­nie po­ten­cja­łu twór­cze­go wśród dzie­ci.

- Dla naj­młod­szych dzie­ci do 3 roku ży­cia oraz ich ro­dzi­ców zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy ro­dzin­ne warsz­ta­ty mu­zycz­ne. Dzie­ci mia­ły oka­zję nu­cić pro­ste me­lo­die ra­zem z ro­dzi­ca­mi, po­zna­wać in­stru­men­ty i swo­ich ró­wie­śni­ków. Pro­wa­dzą­ca: Na­ta­lia Wi­cher (Pra­cow­nia Ta­da­am).
- Dla dzie­ci od 6 mie­sią­ca do 6 roku ży­cia i ich ro­dzi­ców przy­go­to­wa­li­śmy mul­ti­sen­so­rycz­ny plac za­baw. Licz­ne atrak­cje, ma­te­ria­ły, fak­tu­ry, przy­cią­gnę­ły za­rów­no młod­szych jak i dużo star­szych. Pro­wa­dzą­ca: Ka­ro­li­na Ra­dzi­kow­ska (Hu­laj Du­sza).
- Dzie­ci w wie­ku 7-13 lat wzię­ły udział warsz­ta­tach ani­ma­cji dzia­łań lo­kal­nych. Stwo­rzy­ły grę te­re­no­wą zwią­za­ną z le­gen­dą o uli­cy Piotr­kow­skiej, któ­rej pre­mie­ra od­by­ła się pod­czas ple­ne­ro­we­go wy­da­rze­nia z oka­zji Uro­dzin Ło­dzi. Pro­wa­dze­nie: Ewa Oto­mań­ska, Jo­an­na Fi­lar­ska, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski (Te­atr CHO­REA).
- Dla star­szych, młod­szych i ca­łych ro­dzin przy­go­to­wa­li­śmy cykl warsz­ta­tów ko­la­żu. Te­ma­tem było mia­sto Łódź, a efek­tem ca­ło­ty­go­dnio­wych za­jęć wy­sta­wa prac. Pro­wa­dze­nie: Dag­ma­ra Ap­pel (Za­chwy­ty).
- Dla mło­dzie­ży przy­go­to­wa­li­śmy spa­ce­ry dźwię­ko­we. Uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość na­gry­wa­nia dźwię­ków z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia i two­rze­nia kra­jo­bra­zów dźwię­ko­wych. Efek­tem pra­cy była wy­sta­wa dźwię­ko­wa udo­stęp­nio­na do słu­cha­nia. Pro­wa­dze­nie: Ra­fał Ko­łac­ki.


Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu ce­lo­we­go.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

Pliki do pobrania:Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij