Wydarzenia - SPEK­TAKL "ŚMIERĆ NA GRU­SZY" Teatru CHOREA - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


SPEK­TAKL "ŚMIERĆ NA GRU­SZY" Teatru CHOREA

08/10/2022, Godzina: 19:00 - 21:00
08/10/2022, Godzina: 19:00 - 21:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Śmierć na gru­szy" Te­atru CHO­REA, w re­ż. Łu­ka­sza Kosa, w ra­mach pro­jek­tu "Sztu­ka wo­bec woj­ny", któ­ry re­ali­zo­wa­ny jest przez Te­atr CHO­REA, dzię­ki pro­gra­mo­wi NCK "Kul­tu­ra - In­ter­wen­cje".

data: 8 paź­dzier­ni­ka 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 40 zł nor­mal­ny / 30 zł ulgo­wy
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553

Spek­takl „Śmierć na gru­szy”
Na pod­sta­wie dra­ma­tu Wi­tol­da Wan­dur­skie­go
re­ży­se­ria: Łu­kasz Kos
mu­zy­ka: Grze­gorz Fajn­gold (syn­te­za­to­ry), Piotr Gwa­de­ra (per­ku­sja, per­ku­sjo­na­lia), Piotr An­drze­jew­ski (gi­ta­ra, bass, moog)
cho­re­ogra­fia: Sara Ko­złow­ska, Te­atr CHO­REA
kon­sul­ta­cje ko­stiu­mo­gra­ficz­no-sce­no­gra­ficz­ne: Da­ria Szy­mań­ska
wi­deo, ka­me­ra live, pla­kat, gra­fi­ka: Ka­mil Wal­la­ce
ob­sa­da: Jo­an­na Chmie­lec­ka, Jo­an­na Fi­lar­ska, Pa­weł Gło­wa­ty, Ju­lia Ja­ku­bow­ska/Daria Szymańska, Mi­chał Jóź­wik, Sara Ko­złow­ska, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Anna Ma­szew­ska, Wiktor Mo­ra­czew­ski, Ewa Oto­mań­ska, Eli­na To­ne­va, To­masz Ro­do­wicz
świa­tło: Ka­mil Urba­no­wicz, Tomasz Krukowski, Maciej Kobalczyk
dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski, Hubert Żurawski
kie­row­nicz­ka pro­duk­cji: Ewa Oto­mań­ska
pro­duk­cja: Te­atr CHO­REA, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
pre­mie­ra: 20 sierp­nia 2021, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy
czas trwa­nia: 120 mi­nut
wiek wi­dzów: 16 +

OSTRZEŻENIE!
*Spektakl przeznaczony dla widzów od 16 roku życia.
*Spektakl zawiera sceny seksu, nagości, przemocy oraz słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne.
*Spektakl zawiera wątki, które mogą wywoływać niepokój lub nieprzyjemne, trudne emocje, szczególnie u osób z doświadczeniem wojny.
*W spektaklu używane są gwałtowne efekty wizualne i dźwiękowe, które mogą powodować dyskomfort. 

W swo­ich naj­now­szych po­szu­ki­wa­niach, ar­ty­ści Te­atru CHO­REA, wraz z re­ży­se­rem Łu­ka­szem Ko­sem, na­tra­fi­li na wy­jąt­ko­wą po­stać - Wi­tol­da Wan­dur­skie­go, któ­ry zaj­mu­je waż­ne miej­sce w hi­sto­rii pol­skie­go te­atru mię­dzy­wo­jen­ne­go, lecz jest po­sta­cią nie­mal cał­ko­wi­cie za­po­mnia­ną. Sztu­ka Wan­dur­skie­go - bę­dą­ca sa­ty­rą na ka­pi­ta­lizm i mi­li­ta­ryzm - opar­ta zo­sta­ła na lu­do­wej ba­śni o uwię­zie­niu Ko­stu­chy i spo­wo­do­wa­nych nim ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cjach dla ludz­ko­ści, zmu­szo­nej wy­wo­łać woj­nę dla za­bi­cia kil­ku mi­lio­nów osób. Obok Śmier­ci, uka­za­nej jako baba z kosą, w dra­ma­cie wy­stę­pu­ją też Świę­ty Piotr, Ar­cha­nioł, mał­żeń­stwo Wy­rob­ni­ków, wiej­scy urwi­si - An­tek, Woj­tek i Kaź­mi­rek - któ­rzy wraz z wy­bu­chem woj­ny prze­obra­ża­ją się w ge­ne­ra­łów, Po­li­cjan­ci-taj­nia­cy, Han­dlarz, Pach­ciarz, Ksiądz, Ka­pi­ta­li­ści, Żoł­nie­rze i Baby. Dra­mat trak­tu­je o po­my­lo­nych po­rząd­kach, nie­stan­dar­do­wych re­la­cjach i spo­so­bach ra­dze­nia so­bie z sy­tu­acją za­chwia­nia za­sad zwią­za­nych z na­tu­rą i nor­ma­mi spo­łecz­ny­mi.

Te­atr CHO­REA re­ali­zu­je „Śmierć na gru­szy”, naj­bar­dziej zna­ny dra­mat Wan­dur­skie­go, bo od­naj­du­je w tej sztu­ce nie­zwy­kłe zde­rze­nie tra­dy­cji z no­wo­cze­sno­ścią, lu­do­wej ba­śni z pa­lą­cy­mi pro­ble­ma­mi spo­łecz­ny­mi Pol­ski lat dwu­dzie­stych. Od­naj­du­je­my w niej du­cha bun­tu, du­cha nie­zgo­dy spo­łecz­nej, du­cha prze­wro­tu, ale i du­cha za­ba­wy, iro­nii i ab­sur­du. Tak jak Wan­dur­ski po­słu­żył się ba­śnią i jar­marcz­ną ko­me­dią, aby skon­fron­to­wać się ze świa­tem mię­dzy­wo­jen­nej Pol­ski, z nie­spra­wie­dli­wo­ścią, głu­po­tą, spo­łecz­ną in­er­cją - tak my chce­my po­słu­żyć się jego sce­na­riu­szem, by zde­rzyć się re­alia­mi ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta i z sa­my­mi sobą. A w cen­trum tej "ko­me­dii" stoi uwię­zio­na fi­gu­ra Śmier­ci, któ­ra zbie­ra swo­je żni­wo...


RE­ZER­WA­CJE:

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę wy­da­rze­nia, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów. Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi (ul. Ty­mie­niec­kie­go 3).

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.cho­rea.com.pl.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu, je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Po­kaz spek­ta­klu od­by­wa się w ra­mach za­da­nia "Sztu­ka wo­bec woj­ny".

Za­da­nie "Sztu­ka wo­bec woj­ny" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w ra­mach pro­gra­mu Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry "Kul­tu­ra - In­ter­wen­cje. Edy­cja 2022".

Za­da­nie "Sztu­ka wo­bec woj­ny" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij