Wydarzenia - PO­KAZ FIL­MÓW „SHA­DOWS” & “THE OTHER RE­FU­GE­ES” - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


PO­KAZ FIL­MÓW „SHA­DOWS” & “THE OTHER RE­FU­GE­ES”

04/10/2022, Godzina: 18:00 - 20:00
04/10/2022, Godzina: 18:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz fil­mów: „Sha­dows”, w re­ż. Oli i Ra­mie­go Shayi oraz “The Other Re­fu­ge­es”, w re­ż. Mo­ham­me­da Al­mu­ghan­nie­go, w ra­mach pro­jek­tu "Sztu­ka wo­bec woj­ny", któ­ry re­ali­zo­wa­ny jest przez Te­atr CHO­REA, dzię­ki pro­gra­mo­wi NCK "Kul­tu­ra - In­ter­wen­cje".

data: 4 paź­dzier­ni­ka 2022
go­dzi­na: 18:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 10 PLN
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553
Po po­ka­zie za­pra­sza­my na spo­tka­nie z twór­ca­mi fil­mów.

„Sha­dows”
re­ży­se­ria: Ola Shaya, Rami Shaya
wy­stę­pu­ją: Anna Ma­szew­ska, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, To­masz Ro­do­wicz, Son­ja Shaya

Film opo­wia­da hi­sto­rie trzech osób, pró­bu­ją­cych do­stać się do Pol­ski. Ma­ria cze­ka na świą­tecz­ną wi­zy­tę swo­ich te­ściów, Ste­fan uda­je grzy­bia­rza, żeby po­móc uchodź­com, któ­rzy utknę­li na pol­sko-bia­ło­ru­skiej gra­ni­cy, Wa­ter­me­lon Lady wo­la­ła­by być ukra­iń­skim ko­tem..

„The Other Re­fu­ge­es”
re­ży­se­ria: Mo­ham­med Al­mu­ghan­ni

To bli­skie spoj­rze­nie na kry­zys uchodź­czy na pol­sko-ukra­iń­skiej gra­ni­cy. Bo­ha­te­ra­mi fil­mu są oso­by star­sze, ko­bie­ty, dzie­ci, a wśród nich rów­nież ob­co­kra­jow­cy re­zy­du­ją­cy do­tych­czas w Ukra­inie, wszy­scy zmu­sze­ni do na­głej uciecz­ki. Film do­ku­men­tu­je ich zma­ga­nia z per­spek­ty­wy wo­lon­ta­riu­szy mię­dzy­na­ro­do­wej po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej.


RE­ZER­WA­CJE:

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę wy­da­rze­nia, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów.
Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi (ul. Ty­mie­niec­kie­go 3).
Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.
Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.cho­rea.com.pl.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu, je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Oba fil­my zo­sta­ły wy­pro­du­ko­wa­ne w ra­mach Fo­to­fe­sti­wa­lu 2022.

Po­kaz fil­mów od­by­wa się w ra­mach za­da­nia "Sztu­ka wo­bec woj­ny".

Za­da­nie "Sztu­ka wo­bec woj­ny" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w ra­mach pro­gra­mu Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry "Kul­tu­ra - In­ter­wen­cje. Edy­cja 2022".

Za­da­nie "Sztu­ka wo­bec woj­ny" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij