Wydarzenia - IN­STA­LA­CJA PER­FOR­MA­TYW­NA „KOR­DIAN_A” - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


IN­STA­LA­CJA PER­FOR­MA­TYW­NA „KOR­DIAN_A”

11/11/2022 - 17/11/2022
11/11/2022 - 17/11/2022
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na wernisaż in­sta­la­cji per­for­ma­tyw­nej „Kor­dian_a”, Sto­wa­rzy­sze­nia Por­tier­nia Sztu­ki, w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

Wer­ni­saż

data: 11 li­sto­pa­da 2022 / pią­tek
go­dzi­na: 16.00
miej­sce: sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
tego dnia od­bę­dzie się po­kaz z udzia­łem per­for­me­rek
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny


Ter­mi­ny otwar­cia wy­sta­wy

data: 12 li­sto­pa­da 2022 / so­bo­ta
go­dzi­na: 17:00-20:00
miej­sce: sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
tego dnia od­bę­dzie się po­kaz z udzia­łem per­for­me­rek
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

data: 13, 14, 15, 16 li­sto­pa­da 2022 / nie­dzie­la-śro­da
go­dzi­na: 16:00-20:00
miej­sce: sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

data: 17 li­sto­pa­da 2022 / czwar­tek
go­dzi­na: 18:00-20:00
miej­sce: sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
tego dnia od­bę­dzie się po­kaz z udzia­łem per­for­me­rek
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny


Wy­sta­wa „Kor­dian_a”, stwo­rzo­na w for­mie in­sta­la­cji per­for­ma­tyw­nej, to wy­nik warsz­ta­tów prze­pro­wa­dzo­nych w gru­pie mło­dzie­ży. In­spi­ra­cją do pra­cy sta­ła się po­stać Kor­dia­na - ty­tu­ło­we­go bo­ha­te­ra dra­ma­tu Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go z 1834 roku. Spraw­dza­li­śmy, czy roz­ter­ki, do­świad­cze­nia, wąt­pli­wo­ści Kor­dia­na (ró­wie­śni­ka współ­cze­snych na­sto­lat­ków), mogą w ja­kiś spo­sób re­zo­no­wać z pro­ble­ma­mi i wy­bo­ra­mi dzi­siej­szych mło­dych lu­dzi. Czy Kor­dian miesz­kał­by w blo­ku na Ba­łu­tach czy w lof­cie na Księ­żym Mły­nie? Czy no­sił­by dzia­ry czy mod­ną bro­dę? Czy wziął­by udział w czar­nym pro­te­ście czy mar­szu nie­pod­le­gło­ści?

Po­stać li­te­rac­ka nie ist­nie­je, je­że­li nie jest uwew­nętrz­nio­na. Do­ma­ga się cia­ła. Dla­te­go sta­ra­li­śmy się od­czy­tać tekst dra­ma­tu po­przez wła­sne emo­cje i do­świad­cze­nia. Te ob­ser­wa­cje chcie­li­śmy na­stęp­nie prze­two­rzyć na dzia­ła­nie twór­cze - mu­zy­kę, fo­to­gra­fię, pe­for­man­ce, któ­re skła­da­ją się na koń­co­wą wy­sta­wę. Po­wsta­ła bar­dzo oso­bi­sta wy­po­wiedź - po­dróż przez miej­sca i sta­ny du­cha.

Wy­sta­wa nie ma am­bi­cji pro­po­no­wa­nia no­we­go od­czy­ta­nia „Kor­dia­na”. Nie jest ana­li­zą lek­tu­ry szkol­nej. Omi­ja wie­le wąt­ków in­ter­pre­ta­cyj­nych. Wy­sta­wa jest za­pi­sem oso­bi­ste­go do­świad­cze­nia twór­ców, wy­ni­ka­ją­ce­go ze spo­tka­nia z głów­nym bo­ha­te­rem. To za­pro­sze­nie do świa­ta mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry doj­rze­wa, pró­bu­je okre­ślić swo­je prio­ry­te­ty, po­szu­ku­je au­ten­tycz­ne­go „ja”, bu­du­je i tra­ci złu­dze­nia, czę­sto prze­gry­wa. De­ner­wu­je, ale za­sta­na­wia. Od­py­cha, ale wzru­sza. Jest bar­dzo ro­man­tycz­ny, ale rów­nież za­ska­ku­ją­co uni­wer­sal­ny. Jest Kor­dian_ą.

Wydarzeniu będą towarzyszyły zamknięte warsztaty dla uczniów XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Loyoli w Łodzi. 

Ku­ra­tor­ki: Na­ta­lia Pe­rek, Lu­iza Łuszcz-Ku­ja­wiak
Fo­to­gra­fie: Alek­san­dra Kor­szuń
Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Agniesz­ka Lach
Per­for­mer­ki: Pola Cha­bier­ska, We­ro­ni­ka Kępa, Ewe­li­na Ko­peć
Pro­jekt zo­stał zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach ak­cji „Do­tknij Te­atru” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Aka­de­mic­ki Ośro­dek Ini­cja­tyw Ar­ty­stycz­nych z oka­zji ob­cho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Te­atru w 2022 roku.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Organizator: Fabryka Sztuki
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Wy­da­rze­nie „Kor­dian_a” od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu „Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2022”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij