Wydarzenia - FE­STI­WAL PIĘK­NE­GO SŁO­WA - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


FE­STI­WAL PIĘK­NE­GO SŁO­WA

09/11/2022, Godzina: 13:00 - 15:00
09/11/2022, Godzina: 13:00 - 15:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na fi­nał Fe­sti­wa­lu Pięk­ne­go Sło­wa, któ­ry od­bę­dzie się w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu jest Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go ,,Edu­ka­cja”.

data: 9 li­sto­pa­da 2022 (śro­da)
go­dzi­na: 13:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek C, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA są part­ne­ra­mi Fe­sti­wa­lu Pięk­ne­go Sło­wa. W ra­mach wy­da­rze­nia od­bę­dzie się kon­kurs na prze­mó­wie­nie “Sło­wa mają moc”, a tak­że uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łań re­ali­zo­wa­nych w ra­mach Fe­sti­wa­lu - czy­li pre­zen­ta­cja lau­re­atów, ogło­sze­nie wy­ni­ków kon­kur­sów, wrę­cze­nie na­gród i po­dzię­ko­wań.


Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu jest Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go ,,Edu­ka­cja”.

Współ­or­ga­ni­za­tor: Fabryka Sztuki w Łodzi, Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi

Part­ner: Teatr CHOREA

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry – pań­stwo­we­go fun­du­szu ce­lo­we­go, w ra­mach pro­gra­mu "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki 2022".Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.
Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij