Deklaracja dostępności - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Deklaracja dostępności Serwisu Fabryki Sztuki w Łodzi

Fabryka Sztuki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.fabrykasztuki.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Fabryki Sztuki w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 03.06.2007
Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Należy mieć na uwadze że kontrast szeregu elementów na stronie związany jest z identyfikacją wizualną podmiotu i jest mniejszy niż 4,5:1. 

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklaracja ostatnio została poddana przeglądowi 25.03.2021.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej art_in@fabrykasztuki.org / info@fabrykasztuki.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 207 35 70 / 48 42 646 88 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fabryka Sztuki w Łodzi
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

XIX-wieczne budynki pofabryczne, które są siedzibą instytucji dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mimo konieczności zachowania historycznej struktury obiektów, objętych nadzorem konserwatorskim, udało się wyposażyć budynki w windy dostosowane toalety, ciągi komunikacyjne. Na terenie zewnętrznym znajdują się miejsca parkingowe z których mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami. Wejścia do budynków dostępne są z poziomu parteru. W budynkach nie ma informacji głosowych. Na miejscu lub online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynków można wchodzić z psem asystującym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności udzielane są za pośrednictwem: poczty elektronicznej: art_in@fabrykasztuki.org, info@fabrykasztuki.org telefonicznie 48 42 207 35 70 / 48 42 646 88 65

Pliki do pobrania:

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij