Deklaracja dostępności - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne • Deklaracja dostępności Serwisu Fabryki Sztuki w Łodzi


 • Fabryka Sztuki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.fabrykasztuki.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Fabryki Sztuki w Łodzi.

  Data publikacji strony internetowej: 03.06.2007
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.2021

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Należy mieć na uwadze że kontrast szeregu elementów na stronie związany jest z identyfikacją wizualną podmiotu i jest mniejszy niż 4,5:1. 

  Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. 

  Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Deklaracja ostatnio została poddana przeglądowi 25.03.2021. • Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej:
  art_in@fabrykasztuki.org / info@fabrykasztuki.org

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
  +48 42 207 35 70 / 48 42 646 88 65

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


 • 1. Dostępność architektoniczna

  Adres:
  Fabryka Sztuki w Łodzi
  ul. Tymienieckiego 3
  90-365 Łódź

  - Podmiot we wszystkich budynkach, w których prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę, zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
  - Podmiot we wszystkich budynkach, w których prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę, zastosował rozwiązania architektoniczne, środki techniczne, lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączniem pomieszczeń technicznych.
  - Podmiot we wszystkich budynkach, w których prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę, zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy, lub głosowy.
  - Podmiot we wszystkich budynkach, w których prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę, zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.
  - Podmiot we wszystkich budynkach, w których prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę, nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
  Siedziba instytucji zlokalizowana jest w XIX-wiecznych, zabytkowych, pofabrycznych budynkach magazynów tekstylnych. Łącznie jest to pięć budynków, z czego dla odwiedzających i uczestników działań przeznaczone są cztery budynki. Trzy budynki zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w czasie remontu w latach 2012-2014. Mimo konieczności zachowania historycznej struktury obiektów, objętych nadzorem konserwatorskim, udało się wyposażyć budynki w windy, toalety oraz ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jeden budynek wciąż oczekuje na remont. Wszystkie budynki wolne są od barier architektonicznych. W budynkach znajdują się windy (trzy budynki) i toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (cztery budynki). Na terenie zewnętrznym znajdują się miejsca parkingowe dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie główne wejścia do budynków znajdują się na poziomie gruntu i dostępne są z poziomu parteru. W budynkach nie ma informacji głosowych. Na miejscu lub online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynków można wchodzić z psem asystującym.


  2. Dostępność cyfrowa

  Liczba prowadzonych stron internetowych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności: 2
  URL: www.fabrykasztuki.org / STATUS: zgodna / DATA SPORZĄDZENIA: 25.03.2021
  URL: www.artinkubator.com / STATUS: częściowo zgodna / DATA SPORZĄDZENIA: 02.01.2021

  Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności: 0
  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 0

  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
  - Strona www.fabrykasztuki.org jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  - Strona www.artinkubator.com jest częściowo zgodna z przedmiotową ustawą.
  Treści niedostępne:
  - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  Wyłączenia:
  - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  - treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


  3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:
  - kontakt telefoniczny,
  - kontakt korespondencyjny,
  - przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, lub komunikatorów internetowych,
  - komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  - przesyłanie faksów.

  Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:
  - wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony i/lib aplikacje (tłumaczenie online),
  - pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty,
  - kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty).

  Podmiot nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.:
  - pętle indukcyjne,
  - systemy FM,
  - systemy na podczerwień (IR),
  - systemy Bluetooth.

  Podmiot zapewnia na stronach internetowych informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  - tekstu odczytywalnego maszynowo,
  - informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).

  Podmiot nie zapewnia na stronach internetowych informacji o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  - nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo. • Szczegółowe informacje dotyczące dostępności udzielane są za pośrednictwem:

 • - poczty elektronicznej: art_in@fabrykasztuki.org / info@fabrykasztuki.org

  - telefonicznie: 48 42 207 35 70 / 48 42 646 88 65


  Pliki do pobrania:

  Newsletter

  Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

  Stopka

  Zamknij