Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
02/11/2022 - 30/11/2022
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w listopadowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie ...
04/11/2022
Godzina: 17:00 - 18:00
wstęp wolny
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie '(U)kra­ina ba­jek w Fa­bry­ce Sztu­ki - słu­cha­my ukra­iń­skich ba­śni lu­do­wych', któ­re od­bę­dzie się w BA­WIAL­NI w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w ra­mach Wo­je­wódz­kie­go ...
09/11/2022
Godzina: 13:00 - 15:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na fi­nał Fe­sti­wa­lu Pięk­ne­go Sło­wa, któ­ry od­bę­dzie się w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu jest Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go ,,Edu­ka­cja”.
19/11/2022
Godzina: 11:00 - 14:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij