Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
06/10/2023 - 07/10/2023
Godzina: 19:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę oraz popremierowy pokaz spektaklu „Eden. Baśń sceniczna w kilku obrazach” w wykonaniu Międzypokoleniowej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach programu OFF Polska.
09/10/2023 - 29/10/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­ka­zy spek­ta­klu „Eden. Baśń sce­nicz­na w kil­ku ob­ra­zach” w wy­ko­na­niu Mię­dzy­po­ko­le­nio­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w Te­atrze Za­głę­bia w So­so­now­cu, w Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie i w Te­atrze ...
10/10/2023
Godzina: 19:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu „Jesteśmy wspaniali”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, przygotowaną przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
11/10/2023 - 11/10/2023
Godzina: 19:00 - 21:00
Zapraszamy na pokaz spektaklu „Hamlet w ruchu”, w reżyserii Dawida Żakowskiego, przygotowany przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa z Warszawy, w ramach programu OFF Polska.
29/10/2023 - 30/10/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­ka­zy spek­ta­klu 'Przej­ścia nie ma' Fun­da­cji Te­atr Nie-Taki, w re­ży­se­rii Ka­ta­rzy­ny Kny­chal­skiej, Mar­ci­na Kę­szyc­kie­go i To­ma­sza Ro­do­wi­cza, w Teatrze CHOREA i Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij