Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
02/11/2022 - 30/11/2022
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w listopadowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie ...
03/11/2022 - 24/11/2022
Godzina: 15:30 - 16:30
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty ruchowe - 'BLISKO SIEBIE - TAŃCE PRZYTULAŃCE' - dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Małgorzatę Lipczyńską.
04/11/2022
Godzina: 17:00 - 18:00
wstęp wolny
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie '(U)kra­ina ba­jek w Fa­bry­ce Sztu­ki - słu­cha­my ukra­iń­skich ba­śni lu­do­wych', któ­re od­bę­dzie się w BA­WIAL­NI w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w ra­mach Wo­je­wódz­kie­go ...
05/11/2022
Godzina: 11:00 - 12:45
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty tworzenia postaci i historyjek rysunkowych - 'DZIECIAKI TEŻ RYSUJĄ KOMIKSY' - dla dzieci w wieku 9-13 lat, prowadzone przez Justynę Osiecką.
05/11/2022
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Jolę Królicką.
06/11/2022
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez Karolinę Radzikowską.
09/11/2022
Godzina: 13:00 - 15:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na fi­nał Fe­sti­wa­lu Pięk­ne­go Sło­wa, któ­ry od­bę­dzie się w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu jest Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa To­wa­rzy­stwa Oświa­to­we­go ,,Edu­ka­cja”.
09/11/2022 - 30/11/2022
Godzina: 18:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
11/11/2022 - 17/11/2022
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na wernisaż in­sta­la­cji per­for­ma­tyw­nej „Kor­dian_a”, Sto­wa­rzy­sze­nia Por­tier­nia Sztu­ki, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022'.
12/11/2022
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu '...OD CZA­SU DO CZA­SU...', w re­ży­se­rii Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go, w wy­ko­na­niu Dzie­cię­co-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki ...
19/11/2022
Godzina: 11:00 - 14:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.
20/11/2022
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty ceramiczne - 'CERAMIKA' - dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
25/11/2022
Godzina: 12:00 - 13:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „Zja­wi­ska pa­ra­nor­mal­ne” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej dzia­ła­ją­cej w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi, w ra­mach pro­jek­tu „Prze­strze­nie ...
25/11/2022
Godzina: 19:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na pokaz spektaklu „Złota nić', w reżyserii Magdaleny Paszkiewicz, Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego, w wykonaniu Senioralnej i Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA, w ramach projektu 'Przestrzenie Sztuki Łódź ...
26/11/2022
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska', w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - ...
27/11/2022
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­taklu „Sklep z do­brym hu­mo­rem” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu 'Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022'

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij