Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
09/09/2022 - 08/10/2022
rezerwacja
Gorąco zapraszamy na cykl wydarzeń organizowanych przez Teatr CHOREA, w ramach projektu 'Sztuka wobec wojny', który realizowany jest dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury 'Kultura - Interwencje'.
22/09/2022 - 16/10/2022
Finałowa wystawa tegorocznego Fotofestiwalu, do której realizacji organizatorzy zaprosili dwóch kuratorów i dziewięciu artystów. Otwarcie 22.09.2022.
04/10/2022
Godzina: 18:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz fil­mów: „Sha­dows”, w re­ż. Oli i Ra­mie­go Shayi oraz “The Other Re­fu­ge­es”, w re­ż. Mo­ham­me­da Al­mu­ghan­nie­go, w ra­mach pro­jek­tu 'Sztu­ka wo­bec woj­ny', któ­ry re­ali­zo­wa­ny jest przez Te­atr ...
14/10/2022 - 16/10/2022
Godzina: 20:00 - 22:00
FAB_IN - FIELD IMPROVISATION FESTIVAL to połączenie muzyki, nagrań terenowych i improwizacji. Przez dwa dni trwania festiwalu (14-15.10.2022) w Fabryce Sztuki w Łodzi wystąpi pięć artystek i artystów z Polski i zagranicy.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij