Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
2
4
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
21
24
26
27
28
29
30

01/04/2023 - 28/04/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my do udzia­łu w kwietniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
01/04/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Z przykrością informujemy, że muzyczne Twórcze Warsztaty rodzinne 'Um cia cia bum' w dniu 1 kwietnia, zostają odwołane, z powodu choroby prowadzącej. Przepraszamy za zmiany i serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty.
01/04/2023 - 22/04/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
01/04/2023
Godzina: 19:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Ja, Feu­er­bach', Teatru CHOREA, w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi. Informujemy, że wszystkie miejsca na spektakl ' zostały zarezerwowane. Dziękujemy za wszystkie ...
03/04/2023 - 28/04/2023
rezerwacja
Zapraszamy na cykliczne warsztaty jogi - 'ASHTANGA JOGA' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
14/04/2023
Godzina: 19:00 - 21:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Szcze­li­na' Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii To­ma­sza Ro­do­wi­cza, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.
20/04/2023 - 22/04/2023
Spek­takl 'Szcze­li­na', spek­takl 'Ra­gna­rok' i Warsz­ta­ty Te­atru CHO­REA w Nor­we­skim Na­ro­do­wym Te­atrze Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che w Ber­gen, w ra­mach ini­cja­ty­wy ACT IN_OUT.
22/04/2023
Godzina: 15:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.
23/04/2023
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez Karolinę Radzikowską.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij