Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/04/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
04/11/2022
Godzina: 17:00 - 18:00
wstęp wolny
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na nie­zwy­kłe wy­da­rze­nie '(U)kra­ina ba­jek w Fa­bry­ce Sztu­ki - słu­cha­my ukra­iń­skich ba­śni lu­do­wych', któ­re od­bę­dzie się w BA­WIAL­NI w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w ra­mach Wo­je­wódz­kie­go ...

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij