Wydarzenia - Pokaz otwarty "Pogłosy" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Pokaz otwarty "Pogłosy"

22/12/2022, Godzina: 20:00 - 21:00
22/12/2022, Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz work in pro­gress pro­jek­tu teatralnego "Po­gło­sy", w re­ż. Kon­ra­da Dwo­ra­kow­skie­go. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­jek­tu Prze­strze­nie Sztu­ki Lu­blin i Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź.

data: 22 grud­nia 2022 (czwar­tek)
go­dzi­na: 20:00
miej­sce: sala C_101, Art_In­ku­ba­to­r w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 45 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 15+
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207


Po­kaz otwar­ty "Po­gło­sy" w re­ży­se­rii Kon­ra­da Dwo­ra­kow­skie­go, jest pró­bą sce­nicz­nej re­ali­za­cji sztu­ki Wita Szo­sta­ka, pod tym sa­mym ty­tu­łem. Choć au­tor na­zy­wa ją dra­ma­tem, w rze­czy­wi­sto­ści przy­po­mi­na bar­dziej po­emat, roz­pi­sa­ny na bo­ha­te­rów, któ­ry­mi są sło­wa. Wit Szo­stak nie su­ge­ru­je żad­nych sce­nicz­nych roz­wią­zań, po­wie­rza­jąc wszel­kie de­cy­zje sce­nicz­ne re­ali­za­to­rom. Nie­zwy­kłość tego tek­stu po­wo­du­je, że moż­na zre­ali­zo­wać go za­rów­no jako wiel­ko­ob­sa­do­we wy­da­rze­nie, jak i ka­me­ral­ny spek­takl, nie in­ge­ru­jąc w struk­tu­rę dra­ma­tycz­ną i po­etyc­ką tek­stu.

Pre­zen­to­wa­ny po­kaz pra­cy jest pró­bą uchwy­ce­nia me­ta­fo­ry­ki sztu­ki Szo­sta­ka. Opo­wieść to­czy się wo­kół ta­kich po­jęć jak utra­ta, po­że­gna­nie, pa­mięć i praw­da, a każ­de z nich two­rzy bar­dzo oso­bi­sty punkt wi­dze­nia, nie­po­wta­rzal­ną opty­kę. Od­bi­ciem tego w in­sce­ni­za­cji jest for­ma spek­ta­klu – ra­chi­tycz­na i tym­cza­so­wa, tra­cą­ca i zy­sku­ją­ca kształt, roz­pa­da­ją­ca się i kon­stru­ują­ca na nowo, bę­dą­ca me­ta­fo­rą pa­mię­ci ugnia­ta­nej i for­mo­wa­nej w za­leż­no­ści od kon­tek­stu.

Po­kaz sta­no­wi pró­bę otwar­tą / work in pro­gress w ra­mach otwar­te­go kon­kur­su Prze­strze­nie Sztu­ki Te­atr. Pre­mie­ra spek­ta­klu za­pla­no­wa­na jest na 2023 rok.

Re­ży­se­ria: Kon­rad Dwo­ra­kow­ski
Tekst: Wit Szo­stak
Mu­zy­ka: Piotr Kli­mek
Sce­no­gra­fia/ko­stiu­my: Ma­ri­ka Woj­cie­chow­ska
Obsada aktorska: Przemysław Buksiński, Joanna Chmielecka, Konrad Dworakowski
Re­ali­za­cja wi­deo: Rami Shaya/Hol­ly­ba­ba


RE­ZER­WA­CJE:

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na spek­takl pro­wa­dzi­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.

Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Spek­takl "Po­gło­sy" po­wsta­je dzię­ki Prze­strze­niom Sztu­ki Lu­blin oraz Prze­strze­niom Sztu­ki Łódź, któ­re są fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Lo­kal­nym ope­ra­to­rem pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Lu­blin jest Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie.
Lo­kal­nym ope­ra­to­rem pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr jest Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij