Wydarzenia - Projekt "Sztuka wobec wojny" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Projekt "Sztuka wobec wojny"

09/09/2022 - 08/10/2022
09/09/2022 - 08/10/2022
rezerwacja
Gorąco zapraszamy na cykl wydarzeń organizowanych przez Teatr CHOREA, w ramach projektu "Sztuka wobec wojny", który realizowany jest dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje".

Po dekadach względnego pokoju i poczucia bezpieczeństwa trzech kolejnych pokoleń, znowu stajemy na naszym kontynencie, wobec zagrożenia życia. Wszystko wymyka się spod kontroli. Ostatnie dwa lata zostały naznaczone piętnem pandemii, poczuciem odosobnienia, lękiem przed nieznanym. Dziś wojna staje się realnym losem narodów Europy. Śmierć krąży wokół, mając coraz większe znaczenie. W takich czasach obowiązkiem każdego artysty jest szukanie i odnajdywanie wspólnych, najważniejszych ludzkich wartości, które zatrzymałyby eskalację nienawiści i strachu, które pozwalałyby na odbudowanie elementarnego szacunku dla ludzkiej godności.

W tych trudnych okolicznościach artyści Teatru CHOREA postanowili wyrazić swój artystyczny sprzeciw wobec wojny, poprzez realizację zadania "Sztuka wobec wojny". Na zadanie złoży się szereg wydarzeń artystyczno- edukacyjnych.


HARMONOGRAM WYDARZEŃ:


Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na "prze­MOC" / Agniesz­ka Cy­tac­ka fo­to­gra­fia

Wer­ni­saż:
data: 9 wrze­śnia 2022 (pią­tek)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek A, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, prze­strzeń nad Klu­bo­ka­wiar­nią nie­Win­ni
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny

Go­dzi­ny otwar­cia wy­sta­wy:
daty: 10 wrze­śnia - 8 paź­dzier­ni­ka 2022 (od wtor­ku do nie­dzie­li)
go­dzi­ny: 10:00-22:00
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny


Pokaz filmów "Shadows" & "The Other Refugees"

„Shadows” / reż. Ola Shaya i Rami Shaya 
„The Other Refugees” / reż. Mohammed Almughanni 
data: 4 października 2022 (wtorek)
godzina: 18:00 
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
bilety: 10 PLN
rezerwacja / zakup biletów: teatrchorea@gmail.com, +48 506 103 207, lub za pośrednictwem portalu https://ewejsciowki.pl/lodz/teatry/teatr-chorea,553 Po pokazie zapraszamy na spotkanie z twórcami filmów.


Spek­takl "Śmierć na gru­szy" / Te­atr CHO­REA / reż. Łu­kasz Kos

Spek­takl "Śmierć na gru­szy" dla mło­dzie­ży, po­łą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi
data: 7 paź­dzier­ni­ka 2022 (pią­tek)
go­dzi­na: 10:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 20 zł
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207

Spek­takl „Śmierć na gru­szy”
data: 8 paź­dzier­ni­ka 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
bi­le­ty: 40 zł nor­mal­ny / 30 zł ulgo­wy
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://ewej­sciow­ki.pl/lodz/te­atry/te­atr-cho­rea,553


Sym­po­zjum "Te­atr awan­gar­dy w ob­li­czu woj­ny"

data: 08 paź­dzier­ni­ka 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 15:00
miej­sce: sala C_101, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: bez­płat­ny, wol­ny, bez ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji miejsc
uczestnicy pa­ne­lu: prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Ley­ko (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki), prof. dr hab. Da­riusz Ko­siń­ski (Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski), Ja­ro­sław Su­chan, dr. Mał­go­rza­ta Dzie­wul­ska, dr Maya Har­bu­ziuk (Lwow­ski Uni­wer­sy­tet Na­ro­do­wy im. Iwa­na Fran­ki)
Partnerem Sympozjum jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.


Organizator: Teatr CHOREA
Partner: Fabryka Sztuki w Łodzi
Grafika: Yuliia Tabenska

Zadanie "Sztuka wobec wojny" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura - Interwencje. Edycja 2022".
Zadanie "Sztuka wobec wojny" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij