Wydarzenia - Zjem Twój Dżem | Spektakl Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Zjem Twój Dżem | Spektakl Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA

15/03/2024, Godzina: 19:00 - 20:00
15/03/2024, Godzina: 19:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zjem Twój Dżem” Najstarszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

data: 15 marca 2024 (piątek)
godzina: 19:00
miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek widzów: 7+
czas trwania: 45 minut (bez przerw)
bilety: 45 zł (normalny) / 35 zł (ulgowy)
re­zer­wa­cja / zakup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com
więcej: www.chorea.com.pl/spektakle/zjem-twoj-dzem/

Spektakl „Zjem twój dżem” to historia Babci Marmolady, która mieszka na łódzkich Bałutach. Mimo, że bohaterzy to typowa, lokalna społeczność sąsiadów zamieszkująca bałucką kamienicę, tak naprawdę opowieść jest nader uniwersalna. Spokojne, sąsiedzkie relacje mieszają się z zagmatwaną zagadką kryminalną, zawierającą aspekt międzynarodowy. Klimat bałuckiego osiedla łączy się z deszczowymi, skandynawskimi kryminałami, filmami noir i aktualną problematyką ekologiczną. To historia relacji międzypokoleniowych.

Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA działa od 2017 roku. Grupa współpracowała z artystami: Januszem Adamem Biedrzyckim, Jolą Królicką, Filipem Appelem, Pawłem Korbusem, Dominiką Krzyżanowską, Patrykiem Zakrockim, Dorotą Porowską, Katarzyną Żuk, Przemysławem Buksińskim, Mateuszem Pakułą. Grupa stworzyła spektakle: "Żarty teatralne", "Miasto", "Od czasu do czasu" oraz wystawę "Pamięć".

Scenariusz: Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA w składzie - Alicja Dominiak, Alicja Grabka, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak, Pola Smulska, Adrian Łuszczek
Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki, Anna Maszewska
Prowadzenie grupy: Joanna Filarska, Janusz Adam Biedrzycki
Występują: Alicja Dominiak, Alicja Grabka, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak, Zofia Kędra
Scenografia: Jola Królicka
Muzyka: Grzegorz Fajngold i Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA
Kostiumy: Anna Raczkowska, Janusz Adam Biedrzycki
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Premiera: 18 listopada 2023, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź- Teatr 2023


RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10.00-18.00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

W ma­ilu pro­si­my po­dać:
- ty­tuł spek­ta­klu,
- datę spek­ta­klu,
- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja,
- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne.

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.chorea.com.pl.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij