Wydarzenia - Warsztaty naukowo-plastyczne „Dźwiękowa Mapa Miasta” - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Warsztaty naukowo-plastyczne „Dźwiękowa Mapa Miasta”

23/09/2023 - 24/09/2023, Godzina: 10:30 - 13:30
23/09/2023 - 24/09/2023, Godzina: 10:30 - 13:30
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w warsztatach naukowo-plastycznych dla dzieci - „Dźwiękowa Mapa Miasta”, prowadzonych przez Magdalenę Parsoł, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Zapraszamy do udziału w warsztatach naukowo-plastycznych „Dźwiękowa Mapa Miasta”. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych – sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

data: 23-24 września 2023 (sobota-niedziela)
godzina: 10:30-13:30
miejsce: Sala A_227, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 6-10 lat
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja
rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207
prowadzenie warsztatów: Magdalena Prasoł


Celem warsztatów jest multisensoryczna eksploracja otaczającego świata, a konkretniej - przygoda w świecie miejskich dźwięków, na których poszukiwanie wybiorą się uczestnicy warsztatów. Będzie sporo wiedzy do zdobycia, zwłaszcza w tematyce miejskiej, zbadamy, jak powstaje dźwięk, poszukamy jego źródeł i zrobimy HAŁAS!!! Wsłuchamy się w dźwiękowe opowieści o historii miasta i zilustrujemy je obrazami. Wspólnie stworzymy dźwiękową mapę miasta. A to jeszcze nie koniec atrakcji!

WAŻNE INFORMACJE
 • Nietypowe warsztaty z elementami gry miejskiej przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat.
 • Warsztaty są dwudniowe, na cykl składają się dwa spotkania - pierwsze w sobotę, drugie, stanowiące kontynuację, w niedzielę.
 • Rekomendujemy uczestnictwo w dwóch spotkaniach, gdyż każde jest częścią całości i tylko w takim wymiarze możemyw pełni zrealizować przewidziany program.
 • Prosimy o zapewnienie dzieciom wygodnych ubrań, adekwatnych do warunków pogodowych (np. strój nieprzemakalny), będziemy wychodzić na zewnątrz.

 • Magdalena Prasoł - edukuje i animuje, ucząc - bawi, bawiąc - uczy. Z wykształcenia i pasji nauczycielka, psycholożka i miejska przewodniczka. Lubi być pożyteczną, robić rzeczy z sensem, dzielić się wiedzą, zdziwieniem i entuzjazmem. Od kilkunastu lat pracuje w instytucjach kultury (Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, „EC1 - Łódź Miasto Kultury” w Łodzi), pozostając przy tym w zawodzie psychologa, nauczyciela szkolnego (uczy angielskiego poprzez eksperymenty i sztukę) i akademickiego (prowadzi zajęcia z psychologii międzykulturowej). W pracy podąża za marzeniami, szuka wyzwań i zawsze jest w gotowości, by rzucić się w wir przygód. Projektuje warsztaty o różnorodnej tematyce (zarówno w obszarze neuroróżnorodności, kompetencji społecznych, poradnictwa psychologicznego, edukacji kierowanej do najmłodszej młodzieży, jak i miejskiej turystyki). Nie cierpi tabelek, biurokracji, sztywnych hierarchii i planować rzeczy z rocznym wyprzedzeniem. Lubi ludzi, psy i owady. Zbiera książki, buty i rzeczy z duszą.


  Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

  Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
  Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzi Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi
  Part­ner: Te­atr CHO­REA

  Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

  Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.
  Newsletter

  Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

  Stopka

  Zamknij