Wydarzenia - "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - WARSZ­TA­TY, SPO­TKA­NIA, TWÓR­CZE DZIA­ŁA­NIA - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


"WE­LCO­MING CI­TIES 2" - WARSZ­TA­TY, SPO­TKA­NIA, TWÓR­CZE DZIA­ŁA­NIA

28/01/2023 - 29/01/2023
28/01/2023 - 29/01/2023
rezerwacja
Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na "WE­LCO­MING CI­TIES 2" - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny.

data: 28-29 stycz­nia 2023 (so­bo­ta-nie­dzie­la)
miej­sce: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, 90-365 Łódź
wstęp: bez­płat­ny, ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cje/in­for­ma­cje:
- info@ko­per­po­ma­ga.org (ję­zyk ukra­iń­ski)
- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (ję­zyk pol­ski)

Za­da­nie fi­nan­so­wa­ne jest z fun­du­szy In­sty­tu­tu Szwedz­kie­go.
Part­ne­rem łódz­kiej edy­cji jest Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.
Gra­fi­ka: Yuliya Ta­ben­ska


PL

HAR­MO­NO­GRAM WY­DA­RZEŃ:

* So­bo­ta, 28 stycz­nia


"CO BY TU ZMA­LO­WAĆ?" - warsz­ta­ty ma­lar­skie dla dzie­ci od 10 roku ży­cia i do­ro­słych
go­dzi­na: 15:00
wiek uczest­ni­ków: do­ro­śli - bez ogra­ni­czeń / dzie­ci - 10+
pro­wa­dze­nie: Aia Kora (Ana­sta­siia Sko­loz­dra)

Ma­lo­wa­nie nie musi być trud­ne. Wy­star­czą do­bre chę­ci i otwar­ty umysł. Na warsz­ta­ty za­pra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy - przy re­lak­sa­cyj­nych dźwię­kach i go­rą­cej cze­ko­la­dzie - chcą stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ne ob­ra­zy. Dzie­ło sztu­ki bę­dzie moż­na wziąć do domu.

Ana­sta­siia Sko­loz­dra - pseu­do­nim ar­ty­stycz­ny Aia Kora. Mło­da ar­tyst­ka, uro­dzo­na w Win­ni­cy na Ukra­inie. Ab­sol­went­ka Lwow­skiej Na­ro­do­wej Aka­de­mii Sztu­ki, któ­rą ukoń­czy­ła z wy­róż­nie­niem. Człon­ki­ni Związ­ku Ar­ty­stów Ukra­iny. Na swo­im kon­cie ma 8 wy­staw in­dy­wi­du­al­nych, w tym 4 mię­dzy­na­ro­do­we. Lau­re­at­ka I miej­sca na mię­dzy­na­ro­do­wym fe­sti­wa­lu in­ter­ne­to­wym „Best Fest”, no­mi­na­cja w ka­te­go­rii sztu­ki użyt­ko­wej. Uczest­nicz­ka Bien­na­le Sztu­ki w We­ne­cji, we wspól­nym pro­jek­cie „The Fal­ling Sha­dow of Dre­ams” w Giar­di­ni Gar­dens. Jej pra­ce znaj­du­ją się w pry­wat­nych ko­lek­cjach na Fi­li­pi­nach, w Ukra­inie, Pol­sce, Au­strii, Au­stra­lii i we Wło­szech.

"ARO­MO­TE­RA­PIA. MA­GIA. AN­TY­STRES. LEKI" - warsz­ta­ty aro­ma­te­ra­pii dla ko­biet od 16 roku ży­cia
go­dzi­na: 18:00
wiek uczest­ni­czek: 16+
pro­wa­dze­nie: Te­re­za Bu­zhen­ko

Za­pra­sza­my na ma­gicz­ne warsz­ta­ty z aro­ma­te­ra­pii, w ab­so­lut­nie nie­ty­po­wym for­ma­cie! Za­po­zna­cie się nie ze zwy­kły­mi olej­ka­mi za­pa­cho­wy­mi, a z per­fu­ma­mi!

Na warsz­ta­tach:
- od­kry­jesz an­ty­stre­so­we za­pa­chy
- do­pa­su­jesz za­pa­chy na spe­cjal­ne oka­zje
- do­wiesz się wie­le o so­bie sa­mej, po­nie­waż wy­bór za­pa­chu może o To­bie wie­le opo­wie­dzieć
- zy­skasz świe­że spoj­rze­nie na rolę, jaką od­gry­wa­ją per­fu­my w ży­ciu ko­bie­ty

Dla kogo jest ten warsz­tat:
- dla ko­biet, któ­re chcą od­kryć sie­bie w nowy spo­sób, do­wie­dzieć się wię­cej o so­bie
- dla tych, dla któ­rych waż­ny jest re­laks i peł­ne od­cię­cie się od pro­ble­mów tu i te­raz, efekt re­lak­sa­cyj­ny jest gwa­ran­to­wa­ny
- dla tych, któ­rzy lu­bią zdo­by­wać nowe in­for­ma­cje, uczyć się no­wych rze­czy, kształ­cić się i po pro­stu spę­dzać czas w mi­łym to­wa­rzy­stwie

Te­re­za Bu­zhen­ko - pro­fe­sjo­nal­na sty­list­ka, aro­ma­ko­log z 20-let­nim do­świad­cze­niem, au­tor­ka kur­su "Aro­ma sty­li­sta" i "Aro­ma­ko­rek­cja od A do Z", psy­cho­prak­tycz­ka, co­acha ko­biet.


* Nie­dzie­la, 29 stycz­nia

"JOGA PO UKRA­IŃ­SKU Z ELE­MEN­TA­MI TAŃ­CA" - warsz­ta­ty ru­cho­we dla ko­biet

go­dzi­na: 12:00
pro­wa­dze­nie: Ele­na Swia­tek

Ele­na Swia­tek po­pro­wa­dzi dla Cie­bie jogę i ćwi­cze­nia od­de­cho­we. Dla­cze­go war­to przyjść na jogę? Bo uwol­ni­my or­ga­nizm od stre­su i zmę­cze­nia, damy mię­śniom po­czu­cie na­pię­cia, a or­ga­ni­zmo­wi - ener­gię. Po­wró­ci­my do na­szej na­tu­ral­nej wraż­li­wo­śćі, po­przez ćwi­cze­nia pra­na­ja­my. Bądź­my ra­zem, po­czuj­my wza­jem­ne wspar­cie! Weź­cie wy­god­ny strój do ćwi­czeń i matę.

Ele­na Swia­tek - ma­sa­żyst­ka w tech­ni­ce Mon­sa­la­da і in­struk­torka warsz­ta­tów ru­cho­wych. Pro­wa­dzi za­ję­cia z jogi i te­ra­pii tań­cem dla ko­biet. W 2022 roku za­czę­ła or­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia Ukra­inek w Ło­dzi - «KO­LO», aby wspie­rać i uzdra­wiać ko­bie­ty po­przez kre­atyw­ność.

"RY­SU­NEK NA WO­DZIE" - warsz­ta­ty pla­stycz­ne w tech­ni­ce ebru, dla dzie­ci od 5 roku ży­cia i do­ro­słych
go­dzi­na: 12:00
wiek uczest­ni­ków: 5+
pro­wa­dze­nie: Olga Ro­ma­no­va

Wy­cza­ruj ma­gicz­ne, abs­trak­cyj­ne świa­ty, za po­mo­cą wy­jąt­ko­wej, tu­rec­kiej sztu­ki ma­lar­stwa na wo­dzie, zwa­nej ebru. Na warsz­ta­tach do­wiesz się jak uży­wać róż­nych na­rzę­dzi i farb oraz stwo­rzysz nie­po­wta­rzal­ne ko­lo­ro­we wzo­ry, któ­re prze­nie­siesz na pa­pier.

Olga Ro­ma­no­wa - na­uczy­ciel­ka, psy­cho­loż­ka, pra­cu­je z ro­dzi­ca­mi, dzieć­mi i dzieć­mi ze spe­cjal­ny­mi po­trze­ba­mi.


UA

WE­LCO­MING CI­TIES 2


Майстер-класи, зустрічі, творчі заходи, які проведуть українські митці для місцевих мешканців та осіб з України.
“Fa­bry­ka Sztu­kі” в Лодзі запрошує!

Вхід на зустрічі вільний.
Обов’язкова реєстрація:
- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (польською)
- info@ko­per­po­ma­ga.org (українською, тема “Митець”, вказуйте майстер-клас, прізвище, ім’я, телефон)

Проєкт фінансується за рахунок коштів Шведського Інституту.
Партнером реалізації завдання у Лодзі є Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.
Графіка: Юлія Табенська

* Субота, 28 січня

"ЩО Б ТУТ НАМАЛЮВАТИ?" - майстер-класи з живопису

15:00 год
проводить: Aia Kora (Анастасія Сколоздра)
вік учасників: без обмежень / діти: 10+

Малювання не повинно бути складним. Усе, що Вам потрібно, це щире бажання та відкритість. Запрошуємо всіх бажаючих створити унікальні картини з релаксуючими звуками та гарячим шоколадом. Свій витвір можна буде забрати додому.

Анастасія Сколоздра - митецький псевдонім Aia Kora, народилася у Вінниці, Україна, молода художниця, випускниця Львівської національної академії мистецтв, яку закінчила з відзнакою. Член Спілки Художників України. На своєму рахунку має 8 персональних виставок, з них 4 міжнародні. Володар І місця на міжнародному інтернет-фестивалі «Best Fe­st», номінація в категорії “Прикладне мистецтво”. Учасниця Ve­ni­ce Bien­na­le у спільному проекті „The Fal­ling Sha­dow of Dre­ams” w Giar­di­ni Gar­dens. Її роботи знаходяться в приватних колекціях у Філіппінах, Україні, Польщі, Австрії, Австралії та Італії.

"Ароматерапія. Чари, антистрес, ліки"
18:00 год
проводить: Тереза ​​Буженко
вік учасників: 16+

Запрошуємо Вас на чарівний майстер-клас з ароматерапії в абсолютно незвичному форматі. Знайомитися Ви будете не зі звичайними аромамаслами, а з парфумами.

На майстер класі Ви:
- Відкриєте антистрес аромати;
- Приміряйте аромати для особливих випадків;
- Дізнаєтеся багато нового про себе, тому що Ваш вибір аромату розповість про Вас багато цікавого;
- Ви по-новому поглянете на роль парфумів у житті жінки.

Для кого цей майстер-клас?
- Для жінок, які хочуть по-новому розкрити себе, дізнатись про себе більше.
- Для тих, кому важливо розслабитись та повністю відволіктися від існуючих проблем тут і зараз. Релакс-ефект гарантований.
- Для тих, хто любить отримувати нову інформацію, пізнавати нове, навчатися.
… І, просто, провести час у гарній компанії!

Тереза ​​Буженко - професійний стиліст аромаколог з 20-річним стажем, автор курсу "Аромастиліст" та "Аромакорекція від А до Я", Психопрактик, жіночий коуч.


* Неділя, 29 січня

"ЙОГА УКРАЇНСЬКОЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТАНЦЮ"

12:00 год
проводить: Олена Сьвйонтек

Чому варто займатися йогою:
а) Звільнимо організм від стресу та втоми;
б) Дамо м'язам відчуття тонусу, тілу - енергію;
в) За допомогою дихання повернемося до нашої природної чутливості;
д) Відчуємо підтримку одна одної у жіночому колі.
Для заняття: потрібен йога-мат чи невеликий плед. До зустрічі, люба!

Олена Сьвйонтек - масажистка в техниці Монсалада, викладаю тілесні практики для жінок . В 2022 р. заснувала “Kolo” - зустрічі українок в Лодзі для підтримки і зцілення жінок через роботу з тілом.

"МАЛЮВАННЯ НА ВОДІ" - художні майстер-класи в техніці ебру
12:00 год
проведе Ольга Романова
вік учасників: 5+

Створюйте чарівні абстрактні світи за допомогою унікального турецького мистецтва - малювання на воді, під назвою ебру. Під час майстер-класу Ви навчитеся використовувати різні інструменти та фарби та створювати унікальні барвисті візерунки, які можна буде перенести на папір.

Ольга Романова - педагог, психолог; працює з батьками, дітьми та дітьми з особливими потребами.


ENG

WE­LCO­MING CI­TIES 2


Work­shops, me­etings, cre­ati­ve ac­ti­vi­ties led by Ukra­inian ar­ti­sts and cul­tu­ral wor­kers for the lo­cal com­mu­ni­ty and pe­ople from Ukra­ine.
The Art Fac­to­ry in Łódź in­vi­tes you!

Free ad­mis­sion
Re­gi­stra­tion re­qu­ired:
- info@ko­per­po­ma­ga.org (Ukra­inian)
- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (Po­lish)

“Re­so­ur­ce! Ukra­ine” pro­ject is fun­ded by The Swe­dish In­sti­tu­te.
The part­ner of the Lodz edi­tion is the Lodz Mul­ti­cul­tu­ral Cen­ter.
Gra­phics: Yuliya Ta­ben­ska

* Sa­tur­day / Ja­nu­ary 28, 2023

"WHAT TO PA­INT HERE?" - pa­in­ting work­shops

3:00 pm
le­ader: Aia Kora (Ana­sta­siia Sko­loz­dra)
age of par­ti­ci­pants: no re­stric­tions (chil­dren: 10+)

Pa­in­ting do­esn't have to be dif­fi­cult. All you need is good will and an open mind. Eve­ry­one is in­vi­ted who wants to cre­ate uni­que ima­ges with re­la­xing so­unds and hot cho­co­la­te. You can take your ar­twork home.

Ana­sta­siia Sko­loz­dra - ar­ti­stic pseu­do­nym: Aia Kora. Born in Vin­nyt­sia, Ukra­ine, a young ar­tist, a gra­du­ate of the Lviv Na­tio­nal Aca­de­my of Arts. Mem­ber of the Union of Ar­ti­sts of Ukra­ine. He has had 8 solo exhi­bi­tions, in­c­lu­ding 4 in­ter­na­tio­nal ones. Win­ner of the 1st pla­ce at the in­ter­na­tio­nal in­ter­net fe­sti­val "Best Fest", no­mi­na­tion in the ca­te­go­ry of ap­plied arts. Par­ti­ci­pant of the Ve­ni­ce Bien­na­le in the jo­int pro­ject "The Fal­ling Sha­dow of Dre­ams" at Giar­di­ni Gar­dens. Her works are in pri­va­te col­lec­tions in the Phi­lip­pi­nes, Ukra­ine, Po­land, Au­stria, Au­stra­lia and Ita­ly.

"ARO­MO­THE­RA­PY. MA­GIC. AN­TI­STRESS, ME­DI­CI­NES"
6:00 pm
le­ader: Te­re­za Bu­zhen­ko
age of par­ti­ci­pants: 16+

Ma­gi­cal aro­ma­the­ra­py work­shops in an ab­so­lu­te­ly unu­su­al for­mat! You will get acqu­ain­ted not with or­di­na­ry fra­gran­ce oils, but with per­fu­mes!

At the work­shops:
- you will di­sco­ver anti-stress fra­gran­ces
- you can match fra­gran­ces for spe­cial oc­ca­sions
- you will le­arn a lot abo­ut your­self be­cau­se the cho­ice of fra­gran­ce can tell a lot abo­ut you
- you will gain a fresh per­spec­ti­ve on the role that per­fu­me plays in a wo­man's life

Who is this work­shop for?
- For wo­men who want to di­sco­ver them­se­lves in a new way, find out more abo­ut them­se­lves.
- For tho­se who va­lue re­la­xa­tion and com­ple­te se­pa­ra­tion from pro­blems here and now. The re­la­xing ef­fect is gu­aran­te­ed.
- For tho­se who like to gain new in­for­ma­tion, le­arn new things, edu­ca­te them­se­lves. And just spend time in good com­pa­ny!

Te­re­za Bu­zhen­ko - a pro­fes­sio­nal sty­list and aro­ma­co­lo­gist with 20 years of expe­rien­ce, the au­thor of the "Aro­ma sty­list" and "Aro­ma­cor­rec­tion from A to Z" co­ur­ses, a psy­cho­prac­ti­cian, a wo­men's co­ach.


* Sun­day/ Ja­nu­ary 29, 2023

"YOGA CLASS IN UKRA­INIAN WITH SOME DAN­CE ELE­MENTS"

12:00 pm
le­ader: Ele­na Swia­tek

Ele­na Swia­tek will lead yoga and bre­athing exer­ci­ses for you. Why sho­uld you come to yoga? Be­cau­se you can re­le­ase your body from stress and fa­ti­gue, give the mu­sc­les a sen­se of ten­sion, and the body - ener­gy. To re­turn to our na­tu­ral sen­si­ti­vi­ty thro­ugh pra­nay­ama exer­ci­ses. Let's be to­ge­ther, let's feel mu­tu­al sup­port! Bring com­for­ta­ble exer­ci­se clo­thes and a mat.

"DRA­WING ON THE WA­TER" - art work­shops in ebru tech­ni­que
12:00 pm
le­ader: Olga Ro­ma­no­va
age of par­ti­ci­pants: 5+

Con­ju­re up ma­gi­cal, abs­tract worlds with the uni­que Tur­kish art of pa­in­ting on wa­ter cal­led ebru. Du­ring the work­shop you will le­arn how to use dif­fe­rent to­ols and pa­ints and cre­ate uni­que co­lor­ful pat­terns that you will trans­fer to pa­per.

Olga Ro­ma­no­wa - te­acher, psy­cho­lo­gist; works with pa­rents, chil­dren and chil­dren with spe­cial ne­eds.Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij