Wydarzenia - Spotkanie poetycko-muzyczne “SKRZYDŁA” / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Spotkanie poetycko-muzyczne “SKRZYDŁA” / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE

18/03/2023, Godzina: 18:00 - 21:00
18/03/2023, Godzina: 18:00 - 21:00
rezerwacja
Zapraszamy na “SKRZYDŁA”- spotkanie z ukraińską poezją i muzyką, w ramach wydarzenia "UKRAINIAN MONTH IN EUROPE / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE" - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.

PL

“SKRZYDŁA”- spotkanie z ukraińską poezją i muzyką

moderatorka: Anna Fadeeva
uczestniczki: Tetyana Zelenchuk, Solomiya Mardarovych, Olga Poshuruyeva, Katya Samborska, Amina Pivko, Anna Fadeeva
data: 18 marca 2023 / sobota
godzina: 18:00
miejsce: miejsce: sala warsztatowa Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
wydarzenie w języku ukraińskim
wstęp: bez­płat­ny, ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bezpłatnych wejściówek:
- info@koperpomaga.org / ję­zyk ukra­iń­ski
- a.shaya@fabrykasztuki.org, +48 506 103 207, w godzinach: 10:00-16:00 / ję­zyk pol­ski

„Człowiek nie lata... I ma skrzydła. I ma skrzydła!” (Lina Kostenko)

W marcowy wieczór zapraszamy na kreatywne spotkanie z natchnionymi i utalentowanymi Ukrainkami. Niektóre z nich mają za sobą liczne publikacje i występy, inne dopiero pierwsze próby twórcze, lecz wszystkich łączy wielka miłość do Słowa i Twórczości. W programie wydarzenia - czytanie poezji autorskiej oraz wykonanie współczesnych pieśni ukraińskich. Porozmawiajmy o pięknie. Porozmawiajmy o ważnych sprawach. Podzielimy się piosenką i ciepłem. Serdecznie zapraszamy!

Za­da­nie fi­nan­so­wa­ne jest z fun­du­szy In­sty­tu­tu Szwedz­kie­go.
Part­ne­rem łódz­kiej edy­cji jest Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.


UKR

“КРИЛА” українська поезія та пісні. «Українськи місяц у Європі» / «Ukrainian month in Europe» - серією мистецько-навчальних заходів, які українські митці презентуватимуть широкій аудиторії.

“КРИЛА” українська поезія та пісні

Модератор: Анна Фадєєва
Учасники: Тетяна Зеленчук, Соломія Мардарович, Ольга Пошуруєва, Катя Самборська, Аміна Півко, Анна Фадєєва
Субота / 18 березня 2023 / 18:00 год
дерев'яна кімната
Мова заходу: українська
Вхід на зустрічі вільний.
Обов’язкова реєстрація:
- a.shaya@fabrykasztuki.org (польською)
- info@koperpomaga.org (українською)

Опис події

«Людина нібито не літає... А крила має. А крила має!» (Ліна Костенко)

Цього березневого вечора ми запрошуємо вас на творчу зустріч з натхненними та талановитими українками. У когось з них за плечима - численні публікації та виступи, у когось - лише перші творчі спроби, та всіх їх об’єднує велика любов до Слова і Творчості. У програмі - читання авторської поезії та виконання сучасних українських пісень. Будемо говорити про прекрасне. Будемо говорити про важливе. Ділитись піснею і теплом. Приходьте неодмінно!

Проєкт фінансується за рахунок коштів Шведського Інституту.
Партнером реалізації завдання у Лодзі є Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.


ENG

“WINGS” - a me­eting with Ukra­nian po­etry and mu­sic, in terms of 'UKRA­INIAN MONTH IN EU­RO­PE' - a num­ber of ar­ti­stic and edu­ca­tio­nal events pre­sen­ted to a wide au­dien­ce by Ukra­inian ar­ti­sts.

“WINGS” - a me­eting with Ukra­nian po­etry and mu­sic

mo­de­ra­tor: Anna Fa­de­eva
par­ti­ci­pants: Te­ty­ana Ze­len­chuk, So­lo­miya Mar­da­ro­vych, Olga Po­shu­ruy­eva, Ka­tya Sam­bor­ska, Ami­na Pi­vko, Anna Fa­de­eva
date: Sa­tur­day / March 18th, 2023
time: 18:00
pla­ce: work­shop room in Art Fac­to­ry in Lodz
event lan­gu­age: Ukra­inian
ad­mis­sion: free
re­gi­stra­tion re­qu­ired:
info@ko­per­po­ma­ga.org (Ukra­inian lan­gu­age)
a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (Po­lish lan­gu­age)

"Pe­ople don't fly... And they have wings. And they have wings!" (Lina Ko­sten­ko)

On a March eve­ning, we in­vi­te you to a cre­ati­ve me­eting with some in­spi­red and ta­len­ted Ukra­inian wo­men. Some of them have nu­me­ro­us pu­bli­ca­tions and per­for­man­ces be­hind them, others are just ma­king the­ir first cre­ati­ve at­tempts, but they all sha­re a gre­at love for the writ­ten word and cre­ati­vi­ty. The pro­gram in­c­lu­des re­adings of the par­ti­ci­pants' po­etry and per­for­man­ce of con­tem­po­ra­ry Ukra­inian songs. Let's talk abo­ut be­au­ty. Let's talk abo­ut im­por­tant things. We will sha­re songs and warmth. We we­lco­ming you with our he­arts.

Pro­ject is fun­ded by The Swe­dish In­sti­tu­te.
The part­ner of the Lodz edi­tion is the Lodz Mul­ti­cul­tu­ral Cen­ter.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij