Wydarzenia - Spektakl "Złota nić" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Spektakl "Złota nić"

24/03/2023, Godzina: 19:00 - 20:00
24/03/2023, Godzina: 19:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zło­ta nić", w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go i Wik­to­ra Mo­ra­czew­skie­go, w wy­ko­na­niu Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA.

data: 24 mar­ca 2023 (pią­tek)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek wi­dzów: 12+
czas trwa­nia: 60 mi­nut
bi­le­ty: 45 zł nor­mal­ny / 35 zł ulgo­wy
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://kicket.com/lodz/teatry/teatr-chorea,553


„Zło­ta nić” to nie spek­takl, to spo­tka­nie lu­dzi, któ­rych dzie­li prze­paść po­ko­le­nio­wa. Spo­tka­nie o re­la­cjach i o tym, jak rysy i pęk­nię­cia w na­szym ży­ciu, stwa­rza­ją nas na nowo i przy­bie­ra­ją szla­chet­ne od­cie­nie, po­wo­du­jąc, że sta­je­my się sil­niej­si i pięk­niej­si. W prze­mi­ja­niu nie ma nic złe­go, to na­tu­ral­na część na­sze­go ży­cia. Nie­któ­rzy z nas chcąc stać się do­sko­nal­szy­mi, po­dej­mu­ją co­dzien­ną wal­kę z nie­usta­ją­cy­mi wy­zwa­nia­mi. Kie­dy się po­tknie­my, kie­dy się roz­pad­nie­my na mi­lion ka­wał­ków, to dzię­ki „zło­tej nici” mo­że­my na nowo się po­zbie­rać, na nowo po­skle­jać. Mo­że­my uczyć się i sta­wać na nowo, z no­wym do­świad­cze­niem, no­wym zło­tym spo­iwem. Sta­ra­my się od­kryć na­sze ser­ce, du­szę wszech­świa­ta, cza­sa­mi jed­nak ten pęd za nie­wi­docz­nym ce­lem, po­wo­du­je upa­dek. Za szyb­ko, za ła­two...

twór­cy: Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wa Gru­pa Te­atral­na CHO­REA
re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ko­lek­tyw twór­czy - Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
mu­zy­ka: Jó­zef Uzdow­ski
ko­stiu­my: Kin­ga Ku­biak
sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt
świa­tło: To­masz Kru­kow­ski
dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski
ob­sa­da: Bar­ba­ra Cał­ka-Li­sek, Lu­cy­na Przy­byl­ska, Ha­li­na Ka­czo­row­ska, Jo­lan­ta Szy­dłow­ska, Na­ta­lia Arab­ska, Zo­sia Kę­dra, Gra­ży­na Koł­tu­nik, Mag­da­le­na Knyt, Alek­san­dra Zio­mek, Ka­mi­la Bie­drzyc­ka, Iga Kwint­kie­wicz, Pau­li­na Ochman, Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz
pre­mie­ra: 27 sierp­nia 2022, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy


RE­ZER­WA­CJE:

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach: 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my sys­te­mu re­zer­wa­cji w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł spek­ta­klu, datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja, ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów, oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne.

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi (ul. Ty­mie­niec­kie­go 3).

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu https://kicket.com/lodz/teatry/teatr-chorea,553 lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie https://www.chorea.com.pl/pl.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na dzię­ki środ­kom otrzy­ma­nym w ra­mach sty­pen­dium ar­ty­stycz­ne­go Mia­sta Ło­dzi.

Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij