Wydarzenia - Po Pta­kach / After The Birds | spektakl Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Po Pta­kach / After The Birds | spektakl Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall

26/11/2023, Godzina: 19:00 - 20:15
26/11/2023, Godzina: 19:00 - 20:15
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Po Pta­kach / After The Birds" Te­atru CHO­REA i Ear­th­fall, na sce­nie Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.

data: 26 li­sto­pa­da 2023 (nie­dzie­la)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 70 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 14+
bi­le­ty: 60 zł (nor­mal­ny) / 45 zł (ulgo­wy)
re­zer­wa­cja / za­kup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kic­ket.com
wię­cej: www.cho­rea.com.pl/spek­ta­kle/po-pta­kach/Spek­takl "Po Pta­kach / After The Birds" był dru­gą czę­ścią tryp­ty­ku te­atral­ne­go, re­ali­zo­wa­ne­go wspól­nie przez Te­atr CHO­REA i Gru­pę Ear­th­fall w 2005 roku w Car­diff (Wa­lia), w ra­mach mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu te­atral­ne­go.

Oba ze­spo­ły, po­słu­gu­ją­ce się zu­peł­nie od­mien­ny­mi es­te­ty­ka­mi i me­to­da­mi pra­cy, stwo­rzy­ły wspól­nie nowy ję­zyk na po­gra­ni­czu ga­tun­ków i sty­lów. CHO­REA i Ear­th­fall kon­fron­tu­ją an­tycz­ną grec­ką pieśń chó­ral­ną, ze współ­cze­sną mu­zy­ką, cho­re­ogra­fią prze­strze­ni miej­skiej i lę­ka­mi dzi­siej­sze­go świa­ta.

Pró­bo­wa­li­śmy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie: co zo­sta­ło nam dzi­siaj po "Pta­kach" Ary­sto­fa­ne­sa, po sta­ro­żyt­nych Gre­kach i ich kul­tu­rze, co mamy z nimi wspól­ne­go?

Pa­mię­taj­my, że Ate­ny za ży­cia Ary­sto­fa­ne­sa prze­cho­dzą czas wy­nisz­cza­ją­cych wo­jen ze Spar­tą, czas roz­pa­da­ją­cej się de­mo­kra­cji, kry­zy­sów po­li­tycz­nych, spi­sków i wal­ki o wła­dzę róż­nych stron­nictw po­li­tycz­nych. Kru­szą się war­to­ści spo­łecz­ne i re­li­gij­ne. W ta­kich oko­licz­no­ściach za­wsze po­ja­wia­ją się prze­wod­ni­cy do no­we­go wspa­nia­łe­go świa­ta, któ­ry ma szan­se po­wstać na gru­zach sta­re­go, dzię­ki uto­pij­nym ide­om, po­pu­li­stycz­nym ha­słom, ma­ni­pu­la­cjom i usta­wie­niu się do­kład­nie po­mię­dzy tymi, któ­rym się uda­ło, a tymi, któ­rzy są prze­gra­ni. Jed­ni bez dru­gich nie mogą żyć, więc tam, gdzie ich dro­gi się prze­ci­na­ją, trze­ba tym pierw­szym od­bie­rać wła­dzę, a tym dru­gim ma­rze­nia. Ca­łość oto­czyć mu­rem, roz­sta­wić stra­że i strzec się ob­cych, jak to jest w Chmu­ro­ku­kuł­czy­nie – ide­al­nym no­wym pań­stwie Ary­sto­fa­ne­sa. Ale zza wy­so­kie­go muru bo­go­wie wy­glą­da­ją na sko­rum­po­wa­nych idio­tów, a lu­dzie na okra­dzio­nych z ma­rzeń kar­łów.

Czy raj na zie­mi moż­na dzi­siaj bu­do­wać tyl­ko za kol­cza­sty­mi dru­ta­mi, czy wszyst­kie wi­zje uzdra­wia­nia świa­ta w trak­cie re­ali­za­cji sta­ją się za­wsze tak samo gorz­kie i groź­ne? W tym spek­ta­klu gra­nym w do­bie glo­bal­nych za­gro­żeń py­ta­my o to nie tyl­ko Ary­sto­fa­ne­sa…

Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Ear­th­fall
Re­ży­se­ria: Jes­si­ca Co­hen, Jim En­nis, To­masz Ro­do­wicz
Mu­zy­ka: Ma­ciej Ry­chły
Cho­re­ogra­fia: Jes­si­ca Co­hen, Jim En­nis, Su­zan­ne Firth, Cai To­mos, CHO­REA
Świa­tło i dźwięk: To­masz Kru­kow­ski, Ma­ciej Ko­bal­czyk, Mar­cin Do­bi­jań­ski
Ob­sa­da: Jo­an­na Fi­lar­ska, Do­mi­ni­ka Krzy­ża­now­ska Gorz­kie­wicz, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Do­ro­ta Po­row­ska, Iza­be­la Śli­wa, Eli­na To­ne­va, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Hu­bert Do­mań­ski, Pa­weł Kor­bus, Ma­ciej Ma­cia­szek, Sean Pal­mer, To­masz Ro­do­wicz
Pre­mie­ra: 09-14 grud­nia 2005, Te­atr Współ­cze­sny, Wro­cław; Te­atr Nowy Pra­ga, War­sza­wa


RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10:00-18:00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

W ma­ilu pro­si­my po­dać:
- ty­tuł spek­ta­klu
- datę spek­ta­klu
- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja
- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów, oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kic­ket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.cho­rea.com.pl.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij