Wydarzenia - Spektakl "Mister Chaos" / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Spektakl "Mister Chaos" / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE

17/03/2023, Godzina: 18:00 - 19:00
17/03/2023, Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na spektakl interaktywny dla dzieci "Mister Chaos", w ramach wydarzenia "UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE" - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.

PL

Spektakl interaktywny dla dzieci "Mister Chaos"

twórcy: Teatr OKO ze Lwowa
data: 17 marca 2023 / piątek
godzina: 18:00
miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
wiek uczestników: 4+
czas trwania spektaklu: 1 godzina
spektakl w języku ukraińskim
wstęp: bez­płat­ny, ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bezpłatnych wejściówek:
- info@ko­per­po­ma­ga.org / ję­zyk ukra­iń­ski
- a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org, +48 506 103 207, w godzinach: 10:00-16:00 / ję­zyk pol­ski

Pewnej soboty awanturniczy Czerwony Kot zostaje po raz pierwszy sam w domu, bez rodziców. Postanawia całymi dniami grać na tablecie, skakać i po prostu leniuchować. Jego Umysł, nie mogąc znieść takich myśli, zjawia się przed nim z instrukcjami od mamy. Kot nie lubi, gdy ktoś przeszkadza mu w zabawie i urządza „szkołę bez zasad”, w której dzieci są uczniami, a on nauczycielem. W wyniku takich lekcji pojawia się Chaos, z którym nie można sobie poradzić bez Rozsądku.

Bajka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczy lepszego rozumienia siebie i słuchania swoich myśli. Dzieci zrozumieją, że wszystko ma swoje konsekwencje.

Autor: Halyna Ryba
Produkcja: Halyna Ryba, Ivanna Mysyuk
Artysta: Oksana Radkiewicz
Oprawa muzyczna: Roman Blyakharskyi
Reżyser dźwięku: Hryhorij Ryba
Występują:
Kot - Hałyna Ryba / Hałyna Łożyńska
Umysł - Ivanna Mysyuk

Niezależny Teatr OKO powstał w 2016 roku we Lwowie. Ideą teatru jest interaktywne działaniu aktorów i widzów. Na repertuar teatru składają się przedstawienia dla dzieci i dorosłych, z różnych gatunków, z których każdy jest wykonywany z muzyką na żywo. Aktorzy starają się obudzić w widzach aktywne działanie, empatię i zanurzyć ich w alternatywnej, teatralnej rzeczywistości. Dlatego widz zostaje wciągnięty w fabułę spektaklu, a właściwie staje się jednym z aktorów.

Za­da­nie fi­nan­so­wa­ne jest z fun­du­szy In­sty­tu­tu Szwedz­kie­go.
Part­ne­rem łódz­kiej edy­cji jest Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.


UKR

Інтерактивна вистава «Містер Хаос» - Вільного театру ОКО. «Українськи місяц у Європі» - серією мистецько-навчальних заходів, які українські митці презентуватимуть широкій аудиторії.

Інтерактивна вистава «Містер Хаос» / Вільного театру ОКО

П'ятниця / 17 березня 2023 / 18:00 год
театральний зал
для дітей від 3 до 10 років
Тривалість вистави: 1 год
Вхід на зустрічі вільний.
Обов’язкова реєстрація:
- a.shaya@fabrykasztuki.org (польською)
- info@koperpomaga.org (українською)

Повчальна казка для дітей.

Однієї суботи бешкетник Рудий Кіт залишається вперше вдома сам, без батьків. Він вирішує цілий день бавитись в ігри на планшеті, стрибати та просто байдикувати. Його Розум не витримавши таких ідей, з’являється перед ним із записками-вказівками від мами на цей день. Коту не подобається, що хтось заважає йому розважитися і влаштовує “школу без правил”, в якій діти (які є іграшками кота) є учнями, а він вчитель. В результаті таких уроків з‘являється Хаос, з яким без Розуму не справитися.

Ця казка для дошкільного та молодшого шкільного віку навчає дітей краще розуміти себе і дослухатися свого розуму. Діти зрозуміють, що все має свої наслідки.

Автор: Галина Риба
Постановка: Галина Риба, Іванна Мисюк
Художник: Оксана Радкевич
Музичне оформлення: Роман Бляхарський
Звукорежисер: Григорій Риба
Ролі виконують:
Кіт - Галина Риба / Галина Лозинська
Розум - Іванна Мисюк

Вільний театр «ОКО» з’явився на професійній мапі львівських театрів 17 грудня 2016 року. Концепція нашого театру полягає в інтерактивній дії між акторами та глядачами. Репертуар театру складається з різножанрових дитячих та дорослих вистав, кожна з яких виконується у живому музичному оформленні. Своїми виставами театр створює конкуренцію ґаджетам, фільмам, та відеоіграм. Ми намагаємось пробудити у глядачах активні дії, співпереживання та занурити їх у альтернативну, театральну, реальність. Саме тому, глядач залучається до сюжету вистави, та фактично стає одним з акторів. Щодо наповнення змісту вистав, ми обрали духовні та сімейні цінності, адже це основа здорового суспільства. Якщо відкинути усі ярлики приналежності до національності, віросповідання, то залишаться базові принципи: щира безкорислива любов, творення взаємного добра, бажання бути щасливими, потреба вірити та надіятися.Ми обрали саме ці принципи для висвітлення у наших виставах, тому що хочемо, щоб Світ з кожним днем ставав добрішим та сповненим любові, адже у ньому буде жити наше наступне покоління.

Проєкт фінансується за рахунок коштів Шведського Інституту.
Партнером реалізації завдання у Лодзі є Łódz­kie Cen­trum Wie­lo­kul­tu­ro­we.


ENG

In­te­rac­ti­ve per­formn­ce for chil­dren "Mi­ster Cha­os", in terms of 'UKRA­INIAN MONTH IN EU­RO­PE' - a num­ber of ar­ti­stic and edu­ca­tio­nal events pre­sen­ted to a wide au­dien­ce by Ukra­inian ar­ti­sts.

In­te­rac­ti­ve per­formn­ce for chil­dren "Mi­ster Cha­os"

artists: The­atr OKO (Lviv)
date: Fri­day / March 17th, 2023
time: 18:00
pla­ce: sta­ge in Art Fac­to­ry in Lodz
vie­wers' age: 3-10
du­ra­tion: 1 hour
per­for­man­ce lan­gu­age: Ukra­inian
ad­mis­sion: free
re­gi­stra­tion re­qu­ired:
info@ko­per­po­ma­ga.org (Ukra­inian lan­gu­age)
a.shaya@fa­bry­kasz­tu­ki.org (Po­lish lan­gu­age)

One Sa­tur­day, the row­dy Red Cat is left alo­ne at home wi­tho­ut his pa­rents for the first time. He de­ci­des to play on the ta­blet all day, jump aro­und and just be lazy. His Mind, una­ble to bear such tho­ughts, ap­pe­ars with in­struc­tions from his mo­ther. The cat do­esn't like to be in­ter­rup­ted and or­ga­ni­zes a "scho­ol wi­tho­ut ru­les", whe­re the chil­dren are the stu­dents and he is the te­acher. As a re­sult of such les­sons, Cha­os ari­ses, which can­not be de­alt with wi­tho­ut Re­ason.

This edu­ca­tio­nal fa­iry­ta­le for pre­scho­ol and ear­ly scho­ol chil­dren te­aches them to bet­ter un­der­stand them­se­lves and li­sten to the­ir tho­ughts. Chil­dren will un­der­stand that eve­ry­thing has its con­se­qu­en­ces.

Wri­ter: Ha­ly­na Ryba
Pro­duc­tion: Ha­ly­na Ryba, Ivan­na My­sy­uk
Ar­tist: Oksa­na Rad­kie­wicz
Mu­si­cal set­ting: Ro­man Bly­akhar­skyi
So­und di­rec­tor: Hry­ho­rij Ryba Cast:
Cat - Ha­ły­na Ryba / Ha­ły­na Ło­żyń­ska
Mind - Ivan­na My­sy­uk

The in­de­pen­dent OKO The­ater was fo­un­ded in 2016 in Lwów. The idea be­hind the the­ater is the in­te­rac­tion be­twe­en ac­tors and spec­ta­tors. The the­ater's re­per­to­ire con­si­sts of shows for chil­dren and adults of va­rio­us gen­res, each of which is per­for­med with live mu­sic. The ac­tors try to fo­ster ac­tion and em­pa­thy in the vie­wers and im­mer­se them in an al­ter­na­ti­ve, the­atri­cal re­ali­ty. The­re­fo­re, the vie­wer is drawn into the plot of the per­for­man­ce, and be­co­mes one of the ac­tors them­se­lves.

Pro­ject is fun­ded by The Swe­dish In­sti­tu­te.
The part­ner of the Lodz edi­tion is the Lodz Mul­ti­cul­tu­ral Cen­ter.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij