Wydarzenia - SYM­PO­ZJUM "TE­ATR AWAN­GAR­DY W OB­LI­CZU WOJ­NY" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


SYM­PO­ZJUM "TE­ATR AWAN­GAR­DY W OB­LI­CZU WOJ­NY"

08/10/2022, Godzina: 15:00 - 18:00
08/10/2022, Godzina: 15:00 - 18:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na sym­po­zjum na­uko­we "Te­atr awan­gar­dy w ob­li­czu woj­ny", w ra­mach pro­jek­tu "Sztu­ka wo­bec woj­ny", któ­ry re­ali­zo­wa­ny jest przez Te­atr CHO­REA, dzię­ki pro­gra­mo­wi NCK "Kul­tu­ra - In­ter­wen­cje".

data: 08 paź­dzier­ni­ka 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 15:00
miej­sce: sala C_101, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: bez­płat­ny, wol­ny, bez ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji miejsc

Sym­po­zjum "Te­atr awan­gar­dy w ob­li­czu woj­ny" zgro­ma­dzi naj­waż­niej­szych ba­da­czy te­atral­nej sztu­ki awan­gar­do­wej, a w szcze­gól­no­ści ba­da­czy łódz­kiej awan­gar­dy. An­ty­wo­jen­ny dra­mat Wi­tol­da Wan­dur­skie­go “Śmierć na gru­szy”, na któ­re­go pod­sta­wie po­wstał spek­takl (wy­sta­wio­ny pierw­szy raz w Te­atrze Sło­wac­kie­go w 1925 roku), jest przez ba­da­czy oce­nia­ny jako uni­ka­to­wy przy­kład wcze­sne­go te­atru eks­pre­sjo­ni­stycz­ne­go, wy­prze­dza­ją­cy swo­ją epo­kę. Wan­dur­ski - łódz­ki au­tor, po­eta i dra­ma­turg, spo­łecz­nik i pro­pa­ga­tor te­atru ro­bot­ni­cze­go, nie jest dziś po­wszech­nie zna­ną po­sta­cią, mimo bo­ga­te­go do­rob­ku i nie­zwy­kłej od­wa­gi twór­czej. Pra­gnie­my - od­wo­łu­jąc się do jego spu­ści­zny i pre­zen­tu­jąc w ra­mach tego pro­jek­tu in­sce­ni­za­cję "Śmier­ci na gru­szy" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii Łu­ka­sza Kosa - przy­po­mnieć siłę i zna­cze­nie łódz­kiej awan­gar­dy oraz z po­mo­cą ba­da­czy sze­ro­ko omó­wić cha­rak­ter i po­ten­cjał drze­mią­cy w tek­stach tej for­ma­cji.

W pa­ne­lu udział we­zmą: prof. dr hab. Mał­go­rza­ta Ley­ko (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki), prof. dr hab. Da­riusz Ko­siń­ski (Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski), Ja­ro­sław Su­chan, dr. Mał­go­rza­ta Dzie­wul­ska, dr Maya Har­bu­ziuk (Lwow­ski Uni­wer­sy­tet Na­ro­do­wy im. Iwa­na Fran­ki)


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

W związ­ku z za­gro­że­niem pan­de­micz­nym pro­si­my uczest­ni­ków wy­da­rzeń o prze­strze­ga­nie waż­nych za­sad:
- Zo­stań­cie w domu, je­śli nie czu­je­cie się zdro­wo - ma­cie ka­tar, ka­szel lub pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę.
- Czę­sto myj­cie i de­zyn­fe­kuj­cie ręce.


Sym­po­zjum od­by­wa się w ra­mach za­da­nia "Sztu­ka wo­bec woj­ny".

Za­da­nie "Sztu­ka wo­bec woj­ny" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w ra­mach pro­gra­mu Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry "Kul­tu­ra - In­ter­wen­cje. Edy­cja 2022".

Za­da­nie "Sztu­ka wo­bec woj­ny" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

Partnerem Sympozjum jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij