Wydarzenia - SPEK­TAKL "SKLEP Z DO­BRYM HU­MO­REM" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


SPEK­TAKL "SKLEP Z DO­BRYM HU­MO­REM"

27/11/2022, Godzina: 16:00 - 17:00
27/11/2022, Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­taklu „Sklep z do­brym hu­mo­rem” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022"

data: 27 li­sto­pa­da 2022 (nie­dzie­la)
go­dzi­na: 16:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek wi­dzów: 5+
czas trwa­nia: 50 mi­nut
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207


Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś co moż­na sprze­da­wać w skle­pie z do­brym hu­mo­rem? Po­my­śl­cie... Co Wam spra­wi­ło­by naj­więk­szą przy­jem­ność? Co wpra­wi­ło­by Was w do­bry na­strój? Co mo­gło­by za­gwa­ran­to­wać szczę­ście? Jak wy­glą­da taki sklep? W ja­kiej wa­lu­cie się tam prze­pro­wa­dza trans­ak­cje? Na te i inne py­ta­nia po­sta­ra­my się od­po­wie­dzieć w na­szym spek­ta­klu...

Kon­cep­cja i pro­wa­dze­nie gru­py: Jo­an­na Fi­lar­ska
Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Pa­weł Gło­wa­ty i dzie­ci
Sce­no­gra­fia i ko­stiu­my: Jola Kró­lic­ka i dzie­ci
Re­ży­se­ria świa­tła: To­masz Kru­kow­ski
Re­ali­za­cja dźwię­ku: Mar­cin Do­bi­jań­ski
Ob­sa­da: Iga Ap­pel, Da­wid Będ­kow­ski, Lena Choj­nac­ka, Emi­lia Grab­ka, Ka­li­na Ja­gu­szew­ska, Kaja Ja­szew­ska, Ka­li­na Kli­mek, Nad­ia Ko­ra­lew­ska, Jola Kró­lic­ka, Da­wid Łycz­ko, Wik­tor Mo­ra­czew­ski, Ju­rek Pa­luch, Zo­sia Po­śnik, Asia Sar­na, Aniel­ka Świa­to­pełk-Mir­ska, An­tek Wój­cik-Urba­niak, Jan Wy­rwicz, Ha­nia Za­jącz­kow­ska
Zdję­cie: Hol­ly­ba­ba
Pre­mie­ra: 11 grud­nia 2021, sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi
Pre­mie­ra spek­ta­klu zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go. Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa oraz ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


REZERWACJE:

System rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wydarzenie prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-18:00:
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

Nie prowadzimy systemu rezerwacji w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

W mailu prosimy podać: tytuł i datę spektaklu, imię i nazwisko na które ma być dokonana rezerwacja oraz ilość rezerwowanych miejsc.

System rezerwacji wejściówek zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Wejściówki można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

Rezerwacje wygasają 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.


WAŻNE INFORMACJE:

W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzeń o przestrzeganie ważnych zasad:
- Zostańcie w domu jeśli nie czujecie się zdrowo - macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę.
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce.


Organizator: Fabryka Sztuki
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Pokaz spektaklu realizowany jest w w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij