Wydarzenia - SPEK­TAKL "O DZIEW­CZYN­CE, KTÓ­RA LU­BI­ŁA TAŃ­CZYĆ W DESZ­CZU I SPO­TKA­ŁA PIE­SKA" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


SPEK­TAKL "O DZIEW­CZYN­CE, KTÓ­RA LU­BI­ŁA TAŃ­CZYĆ W DESZ­CZU I SPO­TKA­ŁA PIE­SKA"

26/11/2022, Godzina: 16:00 - 17:00
26/11/2022, Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska", w wy­ko­na­niu Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

data: 26 li­sto­pa­da 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 16:00
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa w ni­skim bu­dyn­ku Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 30 mi­nut (bez prze­rwy)
wiek wi­dzów: 5+
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207
UWA­GA! Na spek­takl wcho­dzi­my na bo­sa­ka.


Prze­cież w ży­ciu nie cho­dzi o to, żeby prze­cze­kać bu­rzę, ale o to, aby na­uczyć się tań­czyć w desz­czu. Nie cze­kaj­cie na lep­sze oko­licz­no­ści. Ko­rzy­staj­cie z tego, co ma­cie tu i te­raz, albo stwórz­cie so­bie ta­kie oko­licz­no­ści, ja­kich po­trze­bu­je­cie. Słoń­ce czy deszcz? Upał czy mróz? Nie­waż­ne! Przy­go­dę czas za­cząć! Dzie­ciom i twór­com z Naj­młod­szej Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej Te­atru CHO­REA nic nie prze­szko­dzi, by ba­wić się przez cały rok. Za­pra­sza­my na wy­jąt­ko­we spo­tka­nie te­atral­ne, pod­czas któ­re­go, jak za do­tknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki, zo­sta­nie­cie prze­nie­sie­ni do świa­tów peł­nych uśmie­chu, ra­do­ści, na­dziei, od­wa­gi i nie­po­skro­mio­nej ener­gii. W tej hi­sto­rii głów­ny­mi bo­ha­te­ra­mi są dzie­ci, bo to one uczą nas cie­sze­nia się z ma­łych rze­czy i wia­ry w ma­rze­nia. A po spek­ta­klu… słod­ka nie­spo­dzian­ka!

Spek­takl "O dziew­czyn­ce, któ­ra lu­bi­ła tań­czyć w desz­czu i spo­tka­ła pie­ska"
Pro­wa­dze­nie gru­py: Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Kon­cep­cja, re­ży­se­ria, sce­na­riusz: dzie­ci, Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Sce­no­gra­fia: dzie­ci, ro­dzi­ce, Jola Kró­lic­ka
Opra­co­wa­nie mu­zycz­ne: Mi­chał Su­rosz
Re­ali­za­cja świa­tła: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
Ob­sa­da: Wie­siek Ca­ban, Zo­sia Ca­ban, Staś Gi­nal­ski, To­sia Ja­błoń­ska, Mar­ta Kuba, Oliw­ka Kuba, Igna­cy Mi­lew­ski, Son­ja Shaya, Ma­ria Świa­to­pełk- Mir­ska
Gra­fi­ka: dzie­ci, Gra-Fika
W spek­ta­klu wy­ko­rzy­sta­no ry­sun­ki dzie­ci, któ­re po­wsta­ły pod­czas pra­cy warsz­ta­to­wej nad spek­ta­klem


REZERWACJE:

System rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wydarzenie prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-18:00:
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

Nie prowadzimy systemu rezerwacji w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

W mailu prosimy podać: tytuł i datę spektaklu, imię i nazwisko na które ma być dokonana rezerwacja oraz ilość rezerwowanych miejsc.

System rezerwacji wejściówek zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Wejściówki można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

Rezerwacje wygasają 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.


WAŻNE INFORMACJE:

W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzeń o przestrzeganie ważnych zasad:
- Zostańcie w domu jeśli nie czujecie się zdrowo - macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę.
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce.


Organizator: Fabryka Sztuki
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Pokaz spektaklu realizowany jest w w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij