Wydarzenia - SPEK­TAKL „ON YOUR SIDE” - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


SPEK­TAKL „ON YOUR SIDE”

27/09/2023, Godzina: 17:00
27/09/2023, Godzina: 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na spek­takl „on your side” Emi­lii Bi­sku­pik i Sary Ko­złow­skiej oraz na warsz­tat taneczny dla zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py dzie­ci i mło­dzie­ży, w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

data: 27 wrze­śnia 2023 (śro­da)
go­dzi­na: 17:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 30 mi­nut (bez przerw) 

wiek wi­dzów: bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych
wstęp: bez­płat­ny, licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cje: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207
Coś o za­ufa­niu... ry­zy­ku, od­wa­dze, lęku, na­dziei... by­ciu obok sie­bie i dla sie­bie...
Na­prze­mien­na gra. Po­tknię­cia. Pró­ba. Roz­mo­wa.
Coś o za­ufa­niu...
Tyle i aż tyle.

„on your side” to ta­necz­na re­flek­sja nad mię­dzy­ludz­ką re­la­cją, na któ­rą za­pra­sza­ją dwie mło­de cho­re­ograf­ki i tan­cer­ki. Two­rząc sce­nicz­ny duet opar­ty na ję­zy­ku tań­ca współ­cze­sne­go, za­pra­sza­ją wi­dza do czuj­nej ob­ser­wa­cji i współ­two­rze­nia wła­snych od­nie­sień.

Cho­re­ogra­fia i ta­niec: Emi­lia Bi­sku­pik i Sara Ko­złow­ska
Kon­sul­ta­cja cho­re­ogra­ficz­na: Pa­weł Gra­la
Po pre­zen­ta­cji spek­ta­klu od­bę­dzie się warsz­tat z tan­cer­ka­mi dla zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py dzie­ci i mło­dzie­ży.
Spek­takl po­wstał w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Ta­niec 2022.


RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bez­płat­nych wej­śció­wek na wy­da­rze­nie pro­wa­dzi­my:
- ma­ilo­wo: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207 W ma­ilu pro­si­my po­dać: ty­tuł i datę spek­ta­klu, imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja oraz ilość re­zer­wo­wa­nych miejsc.


Sys­tem re­zer­wa­cji wej­śció­wek za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Wej­ściów­ki moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3. Po­kaz spek­ta­klu re­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzi Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi
Part­ner: Te­atr CHO­REA

Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.
Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij