Wydarzenia - PRE­MIE­RA SPEK­TA­KLU "ZJA­WI­SKA PA­RA­NOR­MAL­NE" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


PRE­MIE­RA SPEK­TA­KLU "ZJA­WI­SKA PA­RA­NOR­MAL­NE"

25/11/2022, Godzina: 12:00 - 13:00
25/11/2022, Godzina: 12:00 - 13:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu „Zja­wi­ska pa­ra­nor­mal­ne” w wy­ko­na­niu Dzie­cię­cej Gru­py Te­atral­nej dzia­ła­ją­cej w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi, w ra­mach pro­jek­tu „Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2022”.

data: 25 li­sto­pa­da 2022 (pią­tek)
go­dzi­na: 12:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek C, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 40 mi­nut
wiek wi­dzów: bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

Zja­wi­ska pa­ra­nor­mal­ne to te­mat, któ­rym in­te­re­su­ją się lu­dzie od za­ra­nia dzie­jów. A Wy pró­bu­je­cie go zgłę­bić? A może Was draż­ni, wy­śmie­wa­cie go i uwa­ża­cie, że nic ta­kie­go nie ist­nie­je?

Te­ma­tem zja­wisk pa­ra­nor­mal­nych po­sta­no­wi­ła za­jąć się Dzie­cię­ca Gru­pa Te­atral­na dzia­ła­ją­ca w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi, prze­kształ­ca­jąc go w te­atral­ną opo­wieść.

Czas wol­ny, to okres, kie­dy moż­na po­znać wie­le no­wych osób i prze­żyć mnó­stwo nie­za­po­mnia­nych przy­gód. Taką wła­śnie nie­za­po­mnia­ną przy­go­dę pew­na gru­pa przy­ja­ciół prze­ży­ła na wy­jeź­dzie. Wy­jeź­dzie, któ­ry prze­ro­dził się w hi­sto­rię ro­dem z naj­strasz­niej­sze­go hor­ro­ru. Chce­cie się do­wie­dzieć, co wy­da­rzy­ło się pod­czas ich po­by­tu w ośrod­ku wy­po­czyn­ko­wym? Je­że­li tak, to za­pra­sza­my Was w za­cza­ro­wa­ną po­dróż! Przed roz­po­czę­ciem po­dró­ży upew­nij­cie się tyl­ko, czy w Wa­szych tor­bach nikt nie zo­sta­wił ta­jem­ni­czej in­for­ma­cji.

Re­ży­se­ria i sce­na­riusz: ze­spół, Jo­an­na Fi­lar­ska, Wik­tor Mo­ra­czew­ski, Fi­lip Ap­pel
Dźwię­ki: ze­spół, Fi­lip Ap­pel
Wi­zu­ali­za­cje: ze­spół, Fi­lip Ap­pel
Ob­sa­da: Zu­zia Bart­czak, Ame­lia Grud­niak, Ha­nia Grze­lak, Ma­tyl­da Ostrow­ska, Kaja Psiur­ska, Zo­sia Sam­bor­ska, Mi­cha­li­na Szczech, Ta­ma­ra Wdzię­czak, Ha­nia Wło­dar­czyk, Oli­wia Woź­niak
Światło: Tomasz Krukowski
Spek­takl po­wstał w ra­mach za­jęć, pro­wa­dzo­nych przez in­struk­to­rów te­atral­nych z Te­atru CHO­REA, w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 29 im. Jana Ko­cha­now­skie­go w Ło­dzi.


REZERWACJE:

System rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wydarzenie prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-18:00:
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

Nie prowadzimy systemu rezerwacji w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

W mailu prosimy podać: tytuł i datę spektaklu, imię i nazwisko na które ma być dokonana rezerwacja oraz ilość rezerwowanych miejsc.

System rezerwacji wejściówek zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Wejściówki można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

Rezerwacje wygasają 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.


WAŻNE INFORMACJE:

W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzeń o przestrzeganie ważnych zasad:
- Zostańcie w domu jeśli nie czujecie się zdrowo - macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę.
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce.


Organizator: Fabryka Sztuki
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Premiera spektaklu realizowana jest w w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij