Wydarzenia - PRE­MIE­RA SPEK­TA­KLU "...OD CZA­SU DO CZA­SU..." - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


PRE­MIE­RA SPEK­TA­KLU "...OD CZA­SU DO CZA­SU..."

12/11/2022, Godzina: 18:00 - 19:00
12/11/2022, Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu "...OD CZA­SU DO CZA­SU...", w re­ży­se­rii Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go, w wy­ko­na­niu Dzie­cię­co-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA, w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022".

data: 12 li­sto­pa­da 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 18:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, bu­dy­nek C, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 50 mi­nut
wiek wi­dzów: bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych
wstęp: bez­płat­ny, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, ko­niecz­na jest re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: prze­strze­niesz­tu­ki.lodz.te­atr@gma­il.com, +48 506 103 207

Róż­ne spoj­rze­nia na ten sam świat, czy kil­ka róż­nych świa­tów? Spek­takl "...od cza­su do cza­su..." to eks­pe­ry­ment te­atral­ny w wy­ko­na­niu mło­dych osób, przed­sta­wia­ją­cy róż­ne spoj­rze­nia na Łódź - daw­niej i dziś. To opo­wieść o świa­tach rów­no­le­głych, na­cho­dzą­cych na sie­bie, mi­ja­ją­cych się. Uła­mek cza­su, uła­mek hi­sto­rii, uła­mek miej­sca. Prze­paść cza­so­wa, tech­no­lo­gicz­na, ludz­ka. Czy aby na pew­no? Czy aż tak bar­dzo się zmie­ni­li­śmy? Sprawdź­my...

Re­ży­se­ria: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
Sce­na­riusz: ze­spół Dzie­cię­co-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA
Sce­no­gra­fia: Jola Kró­lic­ka
Opracowanie dżwięków: Filip Appel
Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski
Kon­sul­ta­cja re­ży­ser­ska: Ka­ta­rzy­na Żuk
Obsada: Ali­cja Grab­ka, Ka­je­tan Ja­gu­szew­ski, Ad­rian Łusz­czek, Kor­ne­lia Ma­zur­kie­wicz, Ju­lia Ma­cię­żak, Pa­try­cja Mi­cha­lak, Mi­ko­łaj Mro­zic­ki, Igor Ob­ryc­ki, Ro­bert Ob­ryc­ki, Wan­da Po­te­raj, Pola Smul­ska, Ja­go­da Tran­da, We­ro­ni­ka Wro­niak


REZERWACJE:

System rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wydarzenie prowadzimy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-18:00:
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

Nie prowadzimy systemu rezerwacji w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

W mailu prosimy podać: tytuł i datę spektaklu, imię i nazwisko na które ma być dokonana rezerwacja oraz ilość rezerwowanych miejsc.

System rezerwacji wejściówek zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Wejściówki można odebrać w dniu wydarzenia, najwcześniej godzinę przed jego rozpoczęciem, w szklanym hallu w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.

Rezerwacje wygasają 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.


WAŻNE INFORMACJE:

W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzeń o przestrzeganie ważnych zasad:
- Zostańcie w domu jeśli nie czujecie się zdrowo - macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę.
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce.


Organizator: Fabryka Sztuki
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi
Partner: Teatr CHOREA

Premiera spektaklu realizowana jest w w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.

Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij