Wydarzenia - Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando | Spektakl Teatru CHOREA - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando | Spektakl Teatru CHOREA

16/02/2024, Godzina: 19:00 - 20:00
16/02/2024, Godzina: 19:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu "Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando" Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii To­ma­sza Ro­do­wi­cza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

data: 16 lutego 2024 (piątek)
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: sce­na Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
czas trwa­nia: 60 mi­nut (bez przerw)
wiek wi­dzów: 7+
bi­le­ty: 50 zł (nor­mal­ny) / 35 zł (ulgo­wy)
re­zer­wa­cja / zakup bi­le­tów: te­atr­cho­rea@gma­il.com, +48 506 103 207, lub za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com
wię­cej: https://www.chorea.com.pl/pl/spektakle/aktualne/ksiegi-niepokoju/


Spektakl jest zbudowany na otwartym dialogu pomiędzy mężczyznami różnych generacji: pomiędzy tymi, którzy zaczynają świadome życie, a tymi, którzy próbują je zamknąć. Jest konfrontacją międzypokoleniowych postaw w myśleniu o życiu, jego sensach i wartościach oraz o śmierci. To podróż przez różne stany świadomości, emocje i marzenia. Performerzy rzuceni na planszę wiedzą, że czarno lub biało może być tylko na szachownicy. Stosują różne posunięcia, strategie, stwarzają różne sytuacje, próbując się zrozumieć, poznać i... wygrać, każdy swoją partię.

Do rozgrywek na scenę zaproszeni zostali: Stanisław Ginalski, Antoni Wójcik-Urbaniak i Tomasz Rodowicz.

W scenariusz spektaklu, oprócz cytatów z przemyśleń Fernando (Pessoa), wpisane zostały dialogujące z nimi teksty - o śmierci, życiu, matce, szachach, wojnie i marzeniach - wymyślone, spisane i realizowane na scenie, przez Stanisława (lat 9) i Antoniego (lat 12).


Spektakl na motywach “Księgi niepokoju” Fernando Pessoa i rozgrywek szachowych
Twórcy: Teatr CHOREA
Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Scenariusz, dramaturgia: Katarzyna Knychalska, Tomasz Rodowicz
Asystentka reżysera: Julia Jakubowska
Kostiumy, scenografia: Jola Królicka
Opracowanie muzyczne: Michał Surosz, Nevena Rodowicz
Tłumaczenie tekstu Fernando Pessoa: Michał Lipszyc
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Obsada: Tomasz Rodowicz, Antoni Wójcik-Urbaniak, Stanisław Ginalski
Kierownik produkcji, opieka pedagogiczna: Wiktor Moraczewski
Produkcja: Teatr CHOREA
Partner: Fabryka Sztuki w Łodzi
Premiera: 18 sierpnia 2023, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy


RE­ZER­WA­CJE

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów na spek­takl pro­wa­dzi Te­atr CHO­REA, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w godz. 10.00-18.00:
- ma­ilo­wo: te­atr­cho­rea@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

W ma­ilu pro­si­my po­dać:
- ty­tuł spek­ta­klu,
- datę spek­ta­klu,
- imię i na­zwi­sko, na któ­re ma być do­ko­na­na re­zer­wa­cja,
- ilość re­zer­wo­wa­nych bi­le­tów oraz czy będą to bi­le­ty ulgo­we czy nor­mal­ne.

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

Sys­tem re­zer­wa­cji bi­le­tów za­my­ka­my po wy­czer­pa­niu li­mi­tu miejsc, lub o go­dzi­nie 18:00 w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.

Bi­le­ty moż­na ode­brać w dniu wy­da­rze­nia, naj­wcze­śniej go­dzi­nę przed jego roz­po­czę­ciem, w szkla­nym hal­lu w Art_In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

Płat­ność za bi­le­ty przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką.

Do za­ku­pu bi­le­tów ulgo­wych upo­waż­nio­ne są oso­by nie­peł­no­let­nie (do 18 roku ży­cia), ucznio­wie, stu­den­ci, eme­ry­ci, ren­ci­ści, oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, oso­by po­wy­żej 80 roku ży­cia oraz oso­by ob­ję­te ulgą usta­wo­wą.

Re­zer­wa­cje wy­ga­sa­ją 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem wy­da­rze­nia.

Bi­le­ty na spek­takl moż­na rów­nież ku­pić przez In­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kicket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET ON­LI­NE" na stro­nie www.chorea.com.pl.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij