Wydarzenia - Horn­tet | Koncert w Fabryce Sztuki - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Horn­tet | Koncert w Fabryce Sztuki

23/11/2023, Godzina: 20:00 - 22:00
23/11/2023, Godzina: 20:00 - 22:00
wstęp wolny
Za­pra­sza­my na kon­cert gru­py Horn­tet, w ra­mach cy­klu #prze­pra­sza­my, że w czwar­tek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź – Te­atr 2023.

data: 23 li­sto­pa­da 2023 (czwar­tek)
go­dzi­na: 20:00
miej­sce: sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny


Horn­tet to gru­pa mu­zycz­na zło­żo­na z mło­dych, lecz bar­dzo do­świad­czo­nych sce­nicz­nie i nie­zwy­kle eks­pre­syj­nych mu­zy­ków - ab­sol­wen­tów Aka­de­mii Mu­zycz­nych w Kra­ko­wie oraz Ka­to­wi­cach. Cha­rak­te­ry­sty­ka brzmie­nia ze­spo­łu opie­ra się na jaz­zie lat 60-tych, któ­ry w po­łą­cze­niu z no­wo­cze­sny­mi tech­ni­ka­mi wy­ko­naw­czy­mi mu­zy­ki współ­cze­snej i nie­tu­zin­ko­wej we­rwie, daje nam ob­raz su­ro­we­go, elek­try­zu­ją­ce­go i fak­tu­ral­nie za­awan­so­wa­ne­go brzmie­nia. W re­per­tu­arze oprócz wła­snych kom­po­zy­cji znaj­du­ją się rów­nież aran­ża­cje stan­dar­dów jaz­zo­wych Ho­ra­ce'a Si­lve­ra i The­lo­nio­usa Mon­ka.

Ze­spół zo­stał do­ce­nio­ny na wie­lu kon­kur­sach oraz fe­sti­wa­lach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. W 2019 roku otrzy­mał I miej­sce na kon­kur­sie Tar­nów In­ter­na­tio­nal Jazz Con­test w ka­te­go­rii ze­spo­ło­wej Open, w 2021 roku uzna­ny za naj­lep­szy ze­spół XXIII Prze­glą­du Ze­spo­łów Jaz­zo­wych i Blu­eso­wych w Gdy­ni, a w 2022 roku ze­spół zdo­był ty­tuł fi­na­li­sty kon­kur­su 47. Klucz do Ka­rie­ry w Go­rzo­wie Wlkp. oraz Grand Prix kon­kur­sów: Blue Note Po­znan Com­pe­ti­tion, 24. Biel­ska Za­dym­ka Jaz­zo­wa w Ka­to­wi­cach, 58. Jazz nad Odrą we Wro­cła­wiu, Young Cro­cus Jazz Con­test w Je­le­niej Gó­rze. W 2022 roku uka­za­ła się rów­nież pły­ta: "Live at Ra­dio Ka­to­wi­ce".

Horn­tet wy­stą­pi w skła­dzie:
Ro­bert Wy­pa­sek - sak­so­fon te­no­ro­wy, sak­so­fon so­pra­no­wy
Szy­mon Ziół­kow­ski - sak­so­fon al­to­wy
Bar­tło­miej Le­śniak - for­te­pian
Mi­ko­łaj Si­ko­ra - kon­tra­bas
Piotr Prze­woź­niak - per­ku­sja

Wię­cej:
https://www.fa­ce­bo­ok.com/Horn­tet-109998487559019
https://www.in­sta­gram.com/horn­tet.mu­sic


Koncert odbywa się w ramach cyklu #przepraszamy, że w czwartek.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Urząd Miasta Łodzi

Partner: Teatr CHOREA

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Program dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij