Projekty - Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


<p>Działania prowadzone w ramach Programu Przestrzeni Sztuki w Łodzi:</p>

<ul>
	<li>prezentacje spektakli;</li>
	<li>rezydencje twórcze;</li>
	<li>warsztaty i projekty edukacyjne;</li>
	<li>projekty animacyjne i społeczne;</li>
	<li>sz

Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr

Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w 2021 i 2022 roku zrealizowała projekt społeczno-edukacyjno-artystycznego "Przestrzenie Sztuki" - w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, pod skrzydłami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dofinansowany jest również ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

* O OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

Pro­gram "Prze­strze­nie Sztu­ki" ukie­run­ko­wa­ny jest na kom­plek­so­we roz­wią­za­nie pod­sta­wo­wych pro­ble­mów ha­mu­ją­cych roz­wój pol­skich śro­do­wisk twór­czych, ta­kich jak: nie­wy­star­cza­ją­ca in­fra­struk­tu­ra, ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści two­rze­nia i re­gu­lar­ne­go pre­zen­to­wa­nia pro­jek­tów ar­ty­stycz­nych, nie­wiel­ka wy­mia­na ar­ty­stycz­na mię­dzy ośrod­ka­mi re­gio­nal­ny­mi, od­pływ pol­skich ar­ty­stów za gra­ni­cę, spo­wo­do­wa­ny bra­kiem moż­li­wo­ści roz­wo­ju w kra­ju i ni­ski do­stęp pu­blicz­no­ści do ofer­ty ar­ty­stycz­nej w po­szcze­gól­nych re­gio­nach.

"Prze­strze­nie Sztu­ki" to pro­gram po­wo­ła­nia ogól­no­pol­skich, in­ter­dy­scy­pli­nar­nych cen­trów kul­tu­ry, pro­wa­dzo­nych we współ­pra­cy mi­ni­ster­stwa, sa­mo­rzą­dów, or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, uczel­ni ar­ty­stycz­nych i sek­to­ra pry­wat­ne­go, opie­ra­ją­cych się na ist­nie­ją­cych in­sty­tu­cjach kul­tu­ry. Idea pro­gra­mu opie­ra się na fi­la­rach: ar­ty­stycz­nym, edu­ka­cyj­nym, spo­łecz­nym i proz­dro­wot­nym. Ko­lej­ne edy­cje pro­jek­tu obej­mu­ją po­wo­ła­nie na te­re­nie Pol­ski wy­bra­nych ope­ra­to­rów Prze­strze­ni Sztu­ki, któ­rych dzia­ła­nia sku­pią się na wspar­ciu i or­ga­ni­za­cji dzia­łań te­atral­nych, ta­necz­nych, ar­ty­stycz­nych i edu­ka­cyj­nych. Pro­gram ma cha­rak­ter in­ter­dy­scy­pli­nar­ny i włą­cza­ją­cy róż­ne dzie­dzi­ny dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej. Za­pew­nia prze­strzeń z od­po­wied­nią in­fra­struk­tu­rą do two­rze­nia pre­zen­ta­cji dla lo­kal­nych śro­do­wisk ar­ty­stycz­nych, a za­ra­zem w jego ra­mach pro­wa­dzo­na jest dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na i ani­ma­cyj­na, an­ga­żu­ją­ca spo­łecz­no­ści lo­kal­ne.

Pro­gram "Prze­strze­nie Sztu­ki" dzia­ła obec­nie w 8 pol­skich mia­stach: Ka­to­wi­cach (ta­niec), Kiel­cach (ta­niec), Lu­bli­nie (te­atr i ta­niec), Ło­dzi (te­atr i ta­niec), Olsz­ty­nie (te­atr), Rze­szo­wie (te­atr), Zie­lo­nej Gó­rze (te­atr) i Bia­łym­sto­ku (ta­niec).

W Łodzi w 2021 i 2022 roku program "Przestrzenie Sztuki" realizowało dwóch operatorów:
- Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki" w dziedzinie TEATR jest Fabryka Sztuki w Łodzi
- Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki" w dziedzinie TANIEC jest Materia.

Więcej informacji / ogólnopolski projekt "Przestrzenie Sztuki"


* O PROGRAMIE FABRYKI SZTUKI I TEATRU CHOREA

Pod­czas re­ali­za­cji za­da­nia zorganizowaliśmy wiele wy­da­rzeń ad­re­so­wa­nych do twór­ców te­atru nie­za­leż­ne­go, lo­kal­nej spo­łecz­no­ści i łódz­kie­go śro­do­wi­ska ar­ty­stycz­ne­go, za­in­te­re­so­wa­ne­go wspar­ciem dla swo­ich dzia­łań. W 2022 roku kon­ty­nu­owa­li­śmy część ini­cja­tyw i współ­pra­cy roz­po­czę­tych w 2021 roku. Do pro­gra­mu wpro­wa­dzi­li­śmy tak­że nowe dzia­ła­nia edu­ka­cyj­no-spo­łecz­ne oraz ar­ty­stycz­ne o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­no-pro­fe­sjo­na­li­zu­ją­cym. Uwa­ża­my, że nie­któ­re z roz­po­czę­tych przez nas dzia­łań, po­win­ny być kon­ty­nu­owa­ne przez naj­bliż­sze mie­sią­ce, a w przy­pad­ku po­szcze­gól­nych pro­jek­tów - rów­nież przez naj­bliż­sze lata.

Fabryka Sztuki w Łodzi we współpracy z Teatrem CHOREA w 2021 i 2022 roku zrealizowała kilkuczłonowy program podzielony na trzy moduły:

 • 1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY - konkurs dla twórców i teatrów niezależnych regionu łódzkiego, zainteresowanych wsparciem w tworzeniu autorskich projektów

 • 2. FABRYKA LOKALNIE - działania społeczno-edukacyjno-artystyczne na terenie Łodzi

 • 3. WŁĄCZ SIĘ! - sieciowanie teatrów niezależnych regionu łódzkiego


 • Więcej informacji / Facebook

 • Więcej informacji / "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2021"

 • Więcej informacji / "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022"

 • Więcej informacji / "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2021/22" w liczbach


 • Pytania dotyczące projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr" prosimy kierować na adres: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com


  1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY

  Jedną z flagowych inicjatyw programu Fabryki Sztuki są rezydencje artystyczne. W ramach dwóch edycji konkursu, wesparliśmy możliwie różnorodne projekty, zgłoszone przez osoby z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem teatralnym. Zależy nam na wsparciu osób, dla których program „Szklarni” mógłby otworzyć nowe drogi twórcze. W wyniku ogłoszonego naboru wyłaniamy 3-4 grupy teatralne (nieformalne i formalne), lub niezależnych twórców (w tym studentów i absolwentów szkół artystycznych), którzy będą mają możliwość samodzielnej pracy nad własnym projektem teatralnym. Rezydenci teatralni otrzymują wsparcie finansowe, przestrzenne i produkcyjne. Ponadto otrzymają pakiet materiałów (zdjęcia, trailer, plakat, nagranie) do dalszej eksploatacji projektu oraz pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych, który ma służyć podnoszeniu kwalifikacji artystycznych, jak i organizacyjno-promocyjnych, artystów niezależnych, artystów amatorów i młodych twórców. 


  2. FABRYKA LOKALNIE

  "Fabryka Lokalnie", to segment działań społeczno-edukacyjno-artystycznych, adresowanych do mieszkańców naszego regionu ze wszystkich grup wiekowych. W ramach planowanych akcji odbywają się liczne wydarzenia plenerowe, warsztaty, premiery spektakli oraz działania z partnerami. 

  Wydarzenia plenerowe, o charakterze okazjonalnym (m.in. spotkania z okazji: Dnia Dziecka, Urodzin Łodzi, czy Mikołajek), dostosowane są do potrzeb lokalnej społeczności i połączone z organizacją multidyscyplinarnych warsztatów i aktywności edukacyjno-społeczno-artytsycznych. Wydarzenia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Organizujemy je w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Sztuki (m.in. w Pasażu Abramowskiego). Jest to miejsce, w którym łączą się dwa światy - świat łódzkich kamienic i świat nowoczesnych budynków. Znajdują się one po dwóch stronach Pasażu. W wydarzeniach uczestniczą mieszkańcy obu terenów i jest to prawdopodobnie jedna z niewielu okazji do wspólnego spędzania czasu. Oferta warsztatowa skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych. W trakcie spotkań prowadzimy rozmowy z mieszkańcami i pytamy o ich opinie i potrzeby, a każde następne spotkanie dostosowujemy do sugestii, które otrzymaliśmy od uczestników wydarzenia. Spotkania są połączone z poczęstunkiem, lub wspólnym gotowaniem. W organizacji pomagają nam zaprzyjaźnione szkoły i stowarzyszenia oraz Urząd Miasta Łodzi.


  3. WŁĄCZ SIĘ!

  „Włącz się!” ma za za­da­nie sie­cio­wa­nie ar­ty­stów te­atru nie­za­leż­ne­go w re­gio­nie łódz­kim, ich edu­ka­cję oraz wzmac­nia­nie, po­przez pro­po­no­wa­ne warsz­ta­ty i wspól­ne ini­cja­ty­wy. Do tej pory uda­ło się nam zor­ga­ni­zo­wać pięć spo­tkań te­atrów i ar­ty­stów nie­za­leż­nych (3 spo­tka­nia w 2021 roku / 2 spo­tka­nia w 2022 roku), o cha­rak­te­rze re­gio­nal­nym i ogól­no­pol­skim. Oprócz tego, sta­le zbie­ra­my bazę kon­tak­tów ar­ty­stów nie­za­leż­nych w re­gio­nie oraz utwo­rzy­li­śmy gru­pę, któ­ra uspraw­nia wy­mia­nę in­for­ma­cji mię­dzy ar­ty­sta­mi.

  Cy­klicz­ne spo­tka­nia mają za za­da­nie uła­twić na­wią­zy­wa­nie kon­tak­tów po­mię­dzy ar­ty­sta­mi, umoż­li­wia­ją wy­mia­nę do­świad­czeń i za­so­bów. „Włącz się!” sta­ra się od­po­wia­dać na po­trze­by śro­do­wi­ska ar­ty­stów te­atru nie­za­leż­ne­go, da­jąc plat­for­mę do ich sie­cio­wa­nia. Ma za za­da­nie pod­trzy­my­wać i wdra­żać nowe ini­cja­ty­wy i dzia­ła­nia, na rzecz roz­wo­ju śro­do­wi­ska te­atrów nie­za­leż­nych. Czu­wa nad prze­pły­wem in­for­ma­cji o wy­da­rze­niach w re­gio­nie, or­ga­ni­zu­je te­ma­tycz­ne pa­ne­le dys­ku­syj­ne oraz ofe­ru­je me­ry­to­rycz­ne warsz­ta­ty dla grup te­atral­nych, z za­kre­su prak­ty­ki oraz or­ga­ni­za­cji.


  Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
  Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi
  Partner: Teatr CHOREA

  Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa.

  Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


  Pliki do pobrania:


  Przypisane wydarzenia

  26/05/2023 - 04/12/2023
  13/12/2022 - 19/12/2022
  13/05/2022 - 11/12/2022
  21/08/2021 - 22/09/2021
  18/06/2021 - 26/07/2021


  Newsletter

  Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

  Stopka

  Zamknij