Wydarzenia - FE­RIE ZI­MO­WE W TE­ATRZE CHO­REA! - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


FE­RIE ZI­MO­WE W TE­ATRZE CHO­REA!

23/01/2023 - 27/01/2023, Godzina: 10:00 - 17:00
23/01/2023 - 27/01/2023, Godzina: 10:00 - 17:00
rezerwacja
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Fe­rie zi­mo­we w Te­atrze CHO­REA! Od 23 do 27 stycz­nia 2023 za­pra­sza­my wszyst­kie dzie­ci od 7 do 11 roku ży­cia na bo­ga­tą se­rię kre­atyw­nych, ca­ło­dzien­nych, mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów!

Je­że­li Two­je dziec­ko nie wy­jeż­dża z mia­sta pod­czas te­go­rocz­nych fe­rii zi­mo­wych - przyjdź­cie ko­niecz­nie na Ty­mie­niec­kie­go 3!

W pro­gra­mie na­sze­go wy­da­rze­nia znaj­dzie­cie mnó­stwo wspa­nia­łych atrak­cji - trzy pół­to­ra­go­dzin­ne warsz­ta­ty dzien­nie, pro­wa­dzo­ne od go­dzi­ny 10:00 do 16:00, oraz prze­pysz­ne obia­dy, ser­wo­wa­ne przez re­stau­ra­cję Lo­ka­Lo­ve Cafe. Na uczest­ni­ków na­sze­go zi­mo­we­go ty­go­dnia cze­ka moc wspa­nia­łych nie­spo­dzia­nek: warsz­ta­ty gier i za­baw in­te­gra­cyj­nych, warsz­ta­ty te­atral­ne, pla­stycz­ne, ru­cho­we, ko­la­żo­we, warsz­ta­ty z two­rze­nia karm­ni­ków z ma­te­ria­łów z od­zy­sku oraz warsz­ta­ty ru­cho­wo-re­lak­sa­cyj­ne. Już te­raz re­zer­wuj­cie miej­sca i czas!

Do­dat­ko­wo, co­dzien­nie, w go­dzi­nach 16:00-17:00, w trak­cie trwa­nia Fe­rii Zi­mo­wych w Te­atrze CHO­REA, dzia­łać bę­dzie świe­tli­ca, wy­po­sa­żo­na w za­baw­ki, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne oraz książ­ki, w któ­rej dzie­ci będą mo­gły kre­atyw­nie spę­dzić czas, cze­ka­jąc na swo­je­go opie­ku­na.


PRO­GRAM FE­RII ZI­MO­WYCH W TE­ATRZE CHO­REA


23 stycz­nia 2023 / PO­NIE­DZIA­ŁEK

1. NIE­ZŁY CYRK - warsz­ta­ty gier i za­baw in­te­gra­cyj­nych
data: 23 stycz­nia 2023 (po­nie­dzia­łek)
go­dzi­na: 10:00-11:30
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Anna Ma­szew­ska, Jo­an­na Fi­lar­ska
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Spo­tka­nie wy­peł­nio­ne bę­dzie za­ba­wa­mi in­te­gra­cyj­ny­mi, któ­re po­zwo­lą wspól­nie się za­po­znać i po­czuć siłę gru­py. Umoż­li­wią po­zby­cie się nad­mia­ru ener­gii, przy­pra­wią o dresz­czyk emo­cji i szczyp­tę zdro­wej ry­wa­li­za­cji, zaś wszyst­kie ma­ru­dy otrzy­ma­ją za­strzyk po­zy­tyw­nej ener­gii. Po­nad­to usta­li­my za­sa­dy wspól­ne­go funk­cjo­no­wa­nia na naj­bliż­sze 5 dni.

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

2. TAŃ­CE LU­DÓW ZIE­MI I - warsz­ta­ty ta­necz­no-ru­cho­we
data: 23 stycz­nia 2023 (po­nie­dzia­łek)
go­dzi­na: 11:45-13:15
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ewa Oto­mań­ska
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych. Pod­czas warsz­ta­tu bę­dzie­my ćwi­czyć na bo­sa­ka, bez skar­pe­tek.

Tań­ce lu­dów zie­mi - to za­ba­wa w po­szu­ki­wa­nie eks­pre­sji oraz kre­atyw­ne my­śle­nie o opo­wia­da­niu hi­sto­rii po­przez cia­ło. Pod­czas za­jęć, wspól­nie z dzieć­mi, wy­ru­szy­my w po­dróż, pod­czas któ­rej spró­bu­je­my do­wie­dzieć się jak mo­że­my po­ro­zu­mie­wać się ze sobą i świa­tem po­przez wspól­ny ję­zyk ru­chów i ge­stów. W trak­cie warsz­ta­tu wy­my­śli­my wła­sne, nowe spo­so­by ko­mu­ni­ka­cji i po­ru­sza­nia się. Sta­nie­my się jed­nym ple­mie­niem, mó­wią­cym jed­nym ję­zy­kiem- ję­zy­kiem tań­ca.

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

3. KROP­KA MAŁA, CO KROP­KĄ BYĆ NIE CHCIA­ŁA - warsz­ta­ty pla­stycz­ne
data: 23 stycz­nia 2023 (po­nie­dzia­łek)
go­dzi­na: 14:15-15:45
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Jola Kró­lic­ka
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Bę­dzie­my ry­so­wać i ma­lo­wać hi­sto­ryj­ki o krop­ce i kre­sce. Warsz­ta­ty będą świet­ną za­ba­wą pla­stycz­ną, z uży­ciem punk­tu i li­nii, w for­mie ko­mik­su.

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA

* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki


24 stycz­nia 2023 / WTO­REK

1. BYĆ JAK ŻABA, BYĆ JAK LEW - warsz­ta­ty jogi i uwa­zno­ści
data: 24 stycz­nia 2023 (wto­rek)
go­dzi­na: 10:00-11:30
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Maja Ca­ban
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych i wy­god­ne­go obu­wia spor­to­we­go na zmia­nę.

A gdy­by tak... być spo­koj­nym jak góra, lek­kim jak kruk, lub ela­stycz­nym ni­czym kot? Sta­bil­nym i od­por­nym na wi­chu­ry ni­czym drze­wo, po­tęż­nym jak lew, zwin­nym i gięt­kim ni­czym jasz­czur­ka? Ska­kać wy­so­ko, ale też sie­dzieć spo­koj­nie i uważ­nie ni­czym żaba. Na­tu­ra pod­po­wia­da nam jak ra­dzić so­bie w róż­nych sy­tu­acjach i czer­pać z niej in­spi­ra­cje. Po­przez jo­go­we za­ba­wy po­czu­je­my się do­brze w swo­ich cia­łach i spo­koj­nie w zmę­czo­nych na­tło­kiem my­śli gło­wach.

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

2. DRU­CIA­NE KARM­NI­KI I - warsz­ta­ty re­cyc­lin­go­we
data: 24 stycz­nia 2023 (wto­rek)
go­dzi­na: 11:45-13:15
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Anna Be­cher­ka
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Pod­czas warsz­ta­tów bę­dzie­my wy­ko­ny­wać karm­ni­ki dla pta­ków, z ma­te­ria­łów na­da­ją­cych się do po­now­ne­go prze­two­rze­nia, na przy­kład: sta­rych ka­bli, tub tek­tu­ro­wych i de­se­czek. W at­mos­fe­rze przy­jem­nej za­ba­wy, dzie­ci roz­wi­ną kre­atyw­ność oraz za­po­zna­ją się z de­fi­ni­cją "zero wa­ste", "re­cyc­ling-art" i "upcyc­lin­gu". Z my­ślą o za­bez­pie­cze­niu je­dze­nia dla pta­ków pod­czas zimy, bę­dzie­my - w eko­lo­gicz­ny spo­sób - two­rzyć z za­so­bów, któ­re na­da­ją się do po­now­ne­go uży­cia.

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

3. SCE­NY Z PŁAT­KA ŚNIE­GU I - warsz­ta­ty te­atral­ne
data: 24 stycz­nia 2023 (wto­rek)
go­dzi­na: 14:15-15:45
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Pa­weł Gło­wa­ty
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych i wy­god­ne­go obu­wia spor­to­we­go na zmia­nę.

Czy z płat­ka śnie­gu je­ste­śmy w sta­nie od­czy­tać ja­kąś hi­sto­rię? Czy taką dro­bin­kę moż­na od­czy­tać jako sce­na­riusz sce­ny te­atral­nej? Na warsz­ta­tach prze­ko­na­my się, w jaki spo­sób gra­fi­ka uru­cha­mia nas w te­atral­nym dzia­ła­niu oraz ja­kie opo­wie­ści mogą po­wstać z po­ru­szo­nej przez wy­obraź­nię ob­ser­wa­cji pięk­nych wzo­rów ma­lut­kie­go płat­ka śnie­gu.

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA

* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki


25 stycz­nia 2023 / ŚRO­DA

1. ZI­MO­WA ZAWIERUCHA - warsz­ta­ty sportowo-ruchowe
data: 25 stycz­nia 2023 (śro­da)
go­dzi­na: 10:00-11:30
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych i wy­god­ne­go obu­wia spor­to­we­go na zmia­nę.

Zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe, w ramach których uczestnicy będą mieli szansę wystartować w biegu z przeszkodami i wykonać ćwiczenia dotyczące sprawności survivalowej. Zapoznają się również z ćwiczeniami motorycznymi oraz wytrzymałościowymi, wymagającymi szybkości i siły, a także z ćwiczeniami koordynacji ruchowej.

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

2. NIG­DY WIĘ­CEJ - warsz­ta­ty an­ty­dy­skry­mi­na­cyj­ne
data: 25 stycz­nia 2023 (śro­da)
go­dzi­na: 11:45-13:15
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Jo­an­na Fi­lar­ska
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Czym są ste­reo­ty­py i uprze­dze­nia? Jak po­wsta­ją? Do cze­go pro­wa­dzą? Ba­zu­jąc na róż­nych ćwi­cze­niach, bę­dzie­my roz­ma­wiać o ota­cza­ją­cym nas świe­cie.

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

3. O RANY! ALE BAŁ­WA­NY! I - warsz­ta­ty ko­la­żu
data: 25 stycz­nia 2023 (śro­da)
go­dzi­na: 14:15-15:45
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Dag­ma­ra Ap­pel
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Nie każ­dy bał­wan musi być bia­ły i ze śnie­gu. Bę­dzie­my ro­bić bał­wa­ny nie­zwy­kłe, nie­po­wta­rzal­ne i bar­dzo oso­bi­ste! Wy­cza­ru­je­my z pa­pie­ru, ga­zet, tek­tu­ry, za­krę­tek i wszel­kich in­nych "przy­da­siów" - bał­wa­ny, ja­kich świat jesz­cze nie wi­dział. Bę­dzie­my drzeć, ciąć i wy­ci­nać, a po­tem skła­dać, do­kła­dać i prze­kła­dać, aż po­wsta­nie ob­raz. In­ny­mi sło­wy- bę­dzie­my ro­bić ko­la­że, łą­cząc róż­ne ro­dza­je gra­fi­ki i pa­pie­ru, a tak­że róż­ne tech­ni­ki ry­sun­ku.

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA

* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki


26 stycz­nia 2023 / CZWAR­TEK

1. BEZ­GRA­NICZ­NE IM­PRO­WI­ZA­CJE - warsz­ta­ty za­baw im­pro­wi­zo­wa­nych
data: 26 stycz­nia 2023 (czwar­tek)
go­dzi­na: 10:00-11:30
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Maja Ca­ban
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych i wy­god­ne­go obu­wia spor­to­we­go na zmia­nę.

Sło­wo ma wiel­ką moc. Z jed­ne­go sło­wa moż­na zbu­do­wać cały świat. Z jed­nej my­śli - całą hi­sto­rię. Gest po­tra­fi stwo­rzyć nie­zwy­kłe­go bo­ha­te­ra. Po­przez gry i za­ba­wy słow­no-ru­cho­we, wy­ru­szy­my na po­szu­ki­wa­nie nie­zna­nych lą­dów - skry­tych w cie­le, w gło­wie, a może i w ko­smo­sie. W te­atrze nie ma gra­nic!

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

2. KRE­SKA MAŁA, CO KRE­SKĄ BYĆ NIE CHCIA­ŁA - warsz­ta­ty pla­stycz­ne
data: 26 stycz­nia 2023 (czwar­tek)
go­dzi­na: 11:45-13:15
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Jola Kró­lic­ka
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Bę­dzie­my ry­so­wać i ma­lo­wać hi­sto­ryj­ki o krop­ce i kre­sce. Warsz­ta­ty będą świet­ną za­ba­wą pla­stycz­ną, z uży­ciem punk­tu i li­nii, w for­mie ko­mik­su.

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

3. DRU­CIA­NE KARM­NI­KI II - warsz­ta­ty re­cyc­lin­go­we
data: 26 stycz­nia 2023 (czwar­tek)
go­dzi­na: 14:15-15:45
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Anna Be­cher­ka
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Pod­czas warsz­ta­tów bę­dzie­my wy­ko­ny­wać karm­ni­ki dla pta­ków, z ma­te­ria­łów na­da­ją­cych się do po­now­ne­go prze­two­rze­nia, na przy­kład: sta­rych ka­bli, tub tek­tu­ro­wych i de­se­czek. W at­mos­fe­rze przy­jem­nej za­ba­wy, dzie­ci roz­wi­ną kre­atyw­ność oraz za­po­zna­ją się z de­fi­ni­cją "zero wa­ste", "re­cyc­ling-art" i "upcyc­lin­gu". Z my­ślą o za­bez­pie­cze­niu je­dze­nia dla pta­ków pod­czas zimy, bę­dzie­my - w eko­lo­gicz­ny spo­sób - two­rzyć z za­so­bów, któ­re na­da­ją się do po­now­ne­go uży­cia.

* go­dzi­na: 15:45-16:00 - POD­SU­MO­WA­NIE DNIA

* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki


27 stycz­nia 2023 / PIĄ­TEK

1. TAŃ­CE LU­DÓW ZIE­MI I - warsz­ta­ty ta­necz­no-ru­cho­we
data: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek)
go­dzi­na: 10:00-11:30
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Ewa Oto­mań­ska
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych. Pod­czas warsz­ta­tu bę­dzie­my ćwi­czyć na bo­sa­ka, bez skar­pe­tek.

Tań­ce lu­dów zie­mi - to za­ba­wa w po­szu­ki­wa­nie eks­pre­sji oraz kre­atyw­ne my­śle­nie o opo­wia­da­niu hi­sto­rii po­przez cia­ło. Pod­czas za­jęć, wspól­nie z dzieć­mi, wy­ru­szy­my w po­dróż, pod­czas któ­rej spró­bu­je­my do­wie­dzieć się jak mo­że­my po­ro­zu­mie­wać się ze sobą i świa­tem po­przez wspól­ny ję­zyk ru­chów i ge­stów. W trak­cie warsz­ta­tu wy­my­śli­my wła­sne, nowe spo­so­by ko­mu­ni­ka­cji i po­ru­sza­nia się. Sta­nie­my się jed­nym ple­mie­niem, mó­wią­cym jed­nym ję­zy­kiem- ję­zy­kiem tań­ca.

* go­dzi­na: 11:30-11:45 - PRZE­RWA

2. SCE­NY Z PŁAT­KA ŚNIE­GU II - warsz­ta­ty te­atral­ne
data: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek)
go­dzi­na: 11:45-13:15
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-11 lat
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Pa­weł Gło­wa­ty
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych i wy­god­ne­go obu­wia spor­to­we­go na zmia­nę.

Czy z płat­ka śnie­gu je­ste­śmy w sta­nie od­czy­tać ja­kąś hi­sto­rię? Czy taką dro­bin­kę moż­na od­czy­tać jako sce­na­riusz sce­ny te­atral­nej? Na warsz­ta­tach prze­ko­na­my się, w jaki spo­sób gra­fi­ka uru­cha­mia nas w te­atral­nym dzia­ła­niu oraz ja­kie opo­wie­ści mogą po­wstać z po­ru­szo­nej przez wy­obraź­nię ob­ser­wa­cji pięk­nych wzo­rów ma­lut­kie­go płat­ka śnie­gu.

* go­dzi­na: 13:15-14:15 - PRZE­RWA OBIA­DO­WA

3. ZI­MO­WA KĄ­PIEL RE­LAK­SA­CYJ­NA - warsz­ta­ty wy­ci­sza­ją­ce i re­lak­sa­cyj­ne
data: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek)
go­dzi­na: 14:15-16:00
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
uczest­ni­cy: dzie­ci w wie­ku 7-10 lat
czas trwa­nia: 105 mi­nut
wstęp: 50 zł za dziec­ko
pro­wa­dze­nie: Jo­an­na Fi­lar­ska i Anna Ma­szew­ska
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­bra­nie wy­god­ne­go stro­ju do ćwi­czeń fi­zycz­nych i wy­god­ne­go obu­wia spor­to­we­go na zmia­nę.

Warsz­ta­ty ru­cho­wo-re­lak­sa­cyj­ne, roz­luź­nia­ją­ce cia­ło i po­zwa­la­ją­ce od­po­cząć gło­wie, po­ma­ga­ją­ce w ode­rwa­niu się od trosk dnia, dzię­ki re­lak­sa­cyj­nym za­ba­wom. Warsz­ta­ty po­mo­gą uczest­ni­kom na­zwać stan re­lak­su i za­sta­no­wić się nad spo­so­ba­mi osią­ga­nia go, pod­czas dłu­gich zi­mo­wych wie­czo­rów. Po­przez ko­lej­ne ćwi­cze­nia bę­dzie­my do­cho­dzi­li do stwo­rze­nia wła­snych, in­dy­wi­du­al­nych zi­mo­wych ze­sta­wów ak­tyw­no­ści wy­wo­łu­ją­cych re­laks. A wszyst­ko przy dźwię­kach i za­pa­chach zimy...

* go­dzi­na: 16:00-17:00 - ŚWIE­TLI­CA - gry i za­ba­wy, ma­te­ria­ły pla­stycz­ne, książ­ki


MENU OBIA­DO­WE:

Po­nie­dzia­łek: Spa­ghet­ti w so­sie po­mi­do­ro­wym z moz­za­rel­lą
Wto­rek: Na­le­śni­ki na słod­ko
Śro­da: Plac­ki z jabł­kiem i śmie­tan­ką wa­ni­lio­wą
Czwar­tek: Pu­ree, ko­tle­ty vege, su­rów­ka
Pią­tek: Ko­pyt­ka w so­sie pie­czar­ko­wym i su­rów­ka


IN­FOR­MA­CJE O PRO­WA­DZĄ­CYCH:

Anna Ma­szew­ska - Ak­tor­ka, pro­du­cent­ka te­atral­na i fil­mo­wa, ko­or­dy­na­tor­ka wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych. Ab­sol­went­ka kul­tu­ro­znaw­stwa ze spe­cjal­no­ścią fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim oraz Wy­dzia­łu Or­ga­ni­za­cji Sztu­ki Fil­mo­wej w PWS­FTviT w Ło­dzi. Od roku 2018 głów­na ko­or­dy­na­tor­ka i pro­gra­mer­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy (edy­cja VII, VIII, IX, X, XI). Ko­or­dy­na­tor­ka wy­da­rzeń ar­ty­stycz­nych w Ło­dzi i Po­zna­niu oraz wy­da­rzeń roz­ryw­ko­wych o du­żym po­ten­cja­le ko­mer­cyj­nym. W la­tach 2016-2017 ko­or­dy­na­tor­ka pro­duk­cji w agen­cji ar­ty­stycz­no-even­to­wej Fer­ment Ko­lek­tiv, re­ali­zu­ją­ca m.in. ta­kie pro­jek­ty jak: „Ani­ma­tor On Tour”, „Fil­mo­we Lato z Oran­ge” oraz wy­da­rze­nia to­wa­rzy­szą­ce pod­czas 43. Fo­rum wo­kół Kina. Współ­pra­co­wa­ła z ta­ki­mi fe­sti­wa­la­mi jak 3D Ima­ge Fe­sti­val (2013), Trans­atlan­tyk Fe­sti­val (Mo­bil­ne Kino Sko­dy, 2016), Fo­rum Kina Eu­ro­pej­skie­go OR­LEN Ci­ner­gia (2015, 2017). W la­tach 2011-2015 ak­tor­ka gru­py ab'Te­atr: spek­ta­kle "In­flu­en­za H5N1" (reż. T.Ko­nop­ka, 2012), "Nie ma imie­nia" (reż. Ł.Urba­niak, 2013), "de Luxe" (reż. T.Ko­nop­ka, 2015); pro­wa­dzą­ca gru­pę warsz­ta­to­wą ab'Te­atru. W la­tach 2015-2017 li­der­ka i ak­tor­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie "TAKE OVER: Se­eing young au­dien­ces thro­ugh young pe­ople’s eyes" (edy­cja pol­ska), dzia­ła­ją­cej w Te­atrze CHO­REA, re­ali­za­cja spek­ta­klu "Er­ror 404" (2016). Od 2018 ak­tor­ka ze­spo­łu Te­atru CHO­REA, gra w spek­ta­klach: "Tra­ge­dia Jana" (reż. Wal­de­mar Raź­niak, 2018), "Księż­nicz­ki" (reż. Ju­lia Ja­ku­bow­ska, 2020), vi­deo-per­for­man­ce "W wie­ży za­mknię­ta" (reż. Ju­lia Ja­ku­bow­ska, 2020), "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!" (reż. Ola Shaya, Jo­an­na Fi­lar­ska 2021), "Śmierć na gru­szy" (reż. Łu­kasz Kos, 2021), "Ra­gna­rok" (reż. Ad­rian Bart­czak, 2022).

Jo­an­na Fi­lar­ska - Ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, wy­cho­waw­czyni. Cho­re­icz­na cza­row­ni­ca i ka­wiar­ka. Pra­co­wa­ła jako wy­cho­waw­czyni w świe­tli­cy śro­do­wi­sko­wej Pra­cow­ni Al­ter­na­tyw­ne­go Wy­cho­wa­nia w Ło­dzi, w świe­tli­cy dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym „Kra­ina Peł­na Skar­bów” w Ło­dzi oraz jako wy­cho­waw­czyni i ani­ma­tor­ka na Uni­wer­sy­te­cie Po­wszech­nym im. Jana Jó­ze­fa Lip­skie­go w Te­re­mi­skach. Ko­or­dy­nu­je pro­jek­ty ar­ty­stycz­no-spo­łecz­ne i edu­ka­cyj­ne w Te­atrze CHO­REA i Fa­bry­ce Sztu­ki. Pro­wa­dzi ca­ło­rocz­ny pro­gram edu­ka­cji kul­tu­ral­nej - "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki". Pra­cu­je z gru­pa­mi mło­dzie­żo­wy­mi i dzieć­mi. Pro­wa­dzi za­ję­cia mu­zycz­ne i te­atral­ne. Zaj­mu­je się pra­cą ze spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną, współ­pra­cą ze szko­ła­mi i or­ga­ni­za­cją wi­dow­ni. Sty­pen­dyst­ka Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w 2015 roku. Ab­sol­went­ka Pe­da­go­gi­ki Te­atru na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Po­my­sło­daw­czy­ni spek­ta­kli dzie­cię­cej gru­py te­atral­nej pra­cu­ją­cej w Te­atrze CHO­REA - "Żar­ty te­atral­ne", „Mia­sto“, "Sklep z do­brym hu­mo­rem". Z upodo­ba­niem śpie­wa. Bie­rze udział w kon­cer­tach: „Pie­śni Świa­ta”, „Lu­la­baj­ki”, „Pie­śni An­tycz­ne”, „Engi Ven­gi”, "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!", oraz w spek­ta­klach: „Ba­chant­ki”, “Vi­do­mi”, “Ciem­ność. To co jest ukry­te”, "Śmierć na gru­szy". Współ­re­ży­ser­ka i współ­sce­na­rzyst­ka kon­cer­tu Te­atru CHO­REA "Dzień Do­bry Pin­ky Mo­use!". W ży­ciu i pra­cy lubi nie­oczy­wi­sto­ści.

Ewa Oto­mań­ska - Ab­sol­went­ka stu­diów te­atro­lo­gicz­nych na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim. Od 2011 roku współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA. Prak­tyk, teo­re­tyk i ob­ser­wa­tor te­atru off-owe­go. W la­tach 2010-2013 uczest­nik i in­struk­tor pro­gra­mu PaT (Pro­fi­lak­ty­ka a Te­atr). Ko­or­dy­na­tor­ka wo­lon­ta­ria­tu Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy w la­tach 2017 i 2019 oraz ko­or­dy­na­tor ds. pro­mo­cji pro­gra­mu "Prze­strze­nie Sztu­ki", re­ali­zo­wa­ne­go od 2021 roku, przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi i Te­atr CHO­REA. Głów­na opie­kun­ka ini­cja­ty­wy “Włącz się! - sie­cio­wa­nie te­atrów nie­za­leż­nych re­gio­nu łódz­kie­go”. Uczest­nicz­ka or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go warsz­ta­tu “Pra­ca ze spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną” (2017) oraz kur­su “Te­atr - Sztu­ka Spo­łecz­na”(2022) or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Te­atr Re­ali­stycz­ny i In­sty­tut Je­rze­go Gro­tow­skie­go, sku­pia­ją­ce­go się na me­to­dach te­atral­nej pra­cy z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, z osa­dzo­ny­mi, z oso­ba­mi LGB­TQ+, mi­gran­ta­mi oraz miesz­kań­ca­mi ob­sza­rów re­wi­ta­li­zo­wa­nych. W la­tach 2016-18 re­ży­ser­ka cy­klu spek­ta­kli „Re­wo­lu­cja 1905 - Ży­jesz w mie­ście re­wo­lu­cji!” or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach 111, 112 i 113 rocz­ni­cy ob­cho­dów wy­bu­chu re­wo­lu­cji 1905 w Ło­dzi. W 2019 roku re­ży­ser­ka spek­ta­klu "Re­wo­lu­cja 1905", któ­re­go pre­mie­ra od­by­ła się w Te­atrze Szwal­nia w Ło­dzi, w ra­mach ob­cho­dów 114 rocz­ni­cy Po­wsta­nia Łódz­kie­go i wy­bu­chu Re­wo­lu­cji 1905 roku, któ­ry zo­stał ob­ję­ty ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem władz mia­sta Ło­dzi oraz otrzy­mał na­gro­dę "Punkt dla Ło­dzi". Współ­pra­co­wa­ła m.in. z Te­atrem Pi­no­kio, Te­atrem No­wym, Te­atrem Pic­co­lo, Gru­pą Kijo z Ło­dzi. W swo­ich dzia­ła­niach pra­gnie łą­czyć wie­dzę teo­re­tycz­ną z prak­ty­ką, po­sze­rza­jąc w ten spo­sób ho­ry­zont wła­snych po­szu­ki­wań te­atral­nych. Ani­ma­tor­ka i in­struk­tor­ka tań­ca, hip-hop oraz tań­ca współ­cze­sne­go. W 2013 roku in­struk­tor­ka warsz­ta­tu te­atru tań­ca na 8 Ogól­no­pol­skim przy­stan­ku PaT (Pro­fi­lak­ty­ka a Te­atr) oraz cho­re­ograf­ka łódz­kie­go ze­spo­łu te­atral­ne­go „In­sa­nis”. W 2014 roku współ­two­rzy­ła ruch sce­nicz­ny do spek­ta­klu „Prin­ce” w reż. Anny Ci­szow­skiej, dla gru­py te­atral­nej Fu/Tu­ry­ści, wy­róż­nio­ne­go II miej­scem na 32 Ogól­no­pol­skich Kon­fron­ta­cjach Te­atrów Mło­dzie­żo­wych. W 2015 otrzy­ma­ła I na­gro­dę na XIII Łódz­kim Fe­sti­wa­lu F.E.T.A (Fe­sti­wal Eks­pre­sji Twór­ców Ama­to­rów) za re­ży­se­rię fil­mu krót­ko­me­tra­żo­we­go "Doj­rze­wal­nia". W 2017 w ra­mach 40 Łódz­kich Spo­tkań Te­atral­nych wspól­nie z To­ma­szem Ro­do­wi­czem opra­co­wa­ła sce­na­riusz i kon­cept sce­no­gra­ficz­ny per­for­man­su „IN-NI”. W trak­cie pra­cy nad spek­ta­kla­mi „Vi­do­mi” i „Ciem­ność. To co jest ukry­te”, pra­co­wa­ła z oso­ba­mi nie­wi­do­my­mi i nie­do­wi­dzą­cy­mi, ba­da­jąc me­to­dy pra­cy z cia­łem w kon­tek­ście tego ro­dza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści. Współ­pro­wa­dzi­ła cykl warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych w szko­łach i ośrod­kach na te­re­nie Pol­ski, w ra­mach pro­jek­tów „Art-Im­pul­sy”, „Vi­do­mi- Kon­ty­nu­acje” i w trak­cie przy­go­to­wań spek­ta­klu „Ciem­ność. To co jest ukry­te”. Od 2011 roku współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA jako tan­cer­ka, ak­tor­ka i per­for­mer­ka. Bra­ła udział w pro­jek­tach: ”Ora­to­rium Dan­ce Pro­ject”, „Umrzeć w Ate­nach”, ”Brzy­dal”, ”Oj!czy­sty - pro­wo­ka­cje Tu­wi­mow­skie”, ”Vi­do­mi”, ”DER­BY.Bia­ło­czer­wo­ni”, ”Ta­śmy pro­fe­sjo­nal­ne", "Er­ror404", „Ciem­ność. To co jest ukry­te”, „Ora­to­rium Zie­mi”, „IN-NI”, „Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne”, „Tra­ge­dia Jana”, "Śmierć na gru­szy".

Jola Kró­lic­ka - ar­tyst­ka, pla­stycz­ka, pe­da­goż­ka, re­ali­za­tor­ka wie­lu sce­no­gra­fii do kon­cer­tów i even­tów, ry­sow­nicz­ka. Zaj­mu­je się rę­ko­dzie­łem ar­ty­stycz­nym, pro­wa­dzi edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży peł­no­spraw­nej i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pro­wa­dzi za­ję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Po­le­skim Ośrod­ku Sztu­ki w Ło­dzi oraz ro­dzin­ne, mię­dzy­po­ko­le­nio­we warsz­ta­ty pla­stycz­ne w ra­mach pro­gra­mu "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi". Jako ilu­stra­tor­ka współ­two­rzy pro­gram TVP pt. "Su­peł­ko­we ABC" skie­ro­wa­ny do dzie­ci nie­do­sły­szą­cych. Au­tor­ka sce­no­gra­fii do spek­ta­kli "Żar­ty Te­atral­ne" (2018), "Mia­sto" (2019), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2019), "iGe­ne­ra­tion?" (2020), "Sklep z do­brym hu­mo­rem" (2021), zre­ali­zo­wa­nych w Te­atrze CHO­REA.

Maja Ca­ban - Tan­cer­ka, wo­ka­list­ka, per­for­mer­ka, prak­ty­ku­je i uczy Ash­tan­ga Jogi. Człon­ki­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA, gdzie pro­du­ku­je spek­ta­kle i kon­cer­ty oraz ko­or­dy­nu­je pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne i spo­łecz­ne. Stu­dio­wa­ła na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim na kie­run­ku Mię­dzy­wy­dzia­ło­we In­dy­wi­du­al­ne Stu­dia Hu­ma­ni­stycz­ne, spe­cja­li­za­cje: Kul­tu­ro­znaw­stwo Fil­mo­znaw­stwo oraz Hi­sto­ria Sztu­ki. Zaj­mu­je się pra­cą z cia­łem i tań­cem od dziec­ka, po­cząw­szy od tań­ca lu­do­we­go w Ze­spo­le Pie­śni i Tań­ca Lu­do­we­go "Har­nam", przez kla­sy­kę, po ta­niec współ­cze­sny, kon­takt im­pro­wi­za­cję i tan­go ar­gen­tyń­skie. Prak­ty­ku­je Ash­tan­ga Jogę i Vi­pas­sa­nę, sku­pia­jąc się na aspek­cie te­ra­peu­tycz­nym, rów­no­mier­nym roz­wo­ju cia­ła, za­po­bie­ga­niu kon­tu­zjom oraz od­naj­dy­wa­niu har­mo­nii mię­dzy cia­łem, umy­słem a du­chem. Bli­ska jest jej rów­nież pra­ca z nie­świa­do­mo­ścią i "śnią­cym cia­łem" - w opar­ciu o me­to­dy Ar­nol­da Min­del­la stwo­rzy­ła z Jo­an­ną Ja­wor­ską-Ma­cia­szek spek­takl ta­necz­ny solo "Sal­to Mor­ta­le. Kil­ka wpra­wek z umie­ra­nia", zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki Sty­pen­dium Pre­zy­dent Mia­sta Ło­dzi 2019. Współ­pra­co­wa­ła z róż­ny­mi ar­ty­sta­mi przy pro­jek­tach te­atral­no-ta­necz­nych: m.in. z Yuka­ri Uto nad per­for­man­cem "Ni­ge­ro", z Zor­ką Wol­l­ny przy etiu­dach "Mu­zeum" i "Kom­po­zy­cji na 12 ak­to­rów i za­kła­dy Lido", z du­etem vj-ów Elek­tro­Mo­on, przy ediu­dach fil­mo­wych "Tac­tum" i "Grzecz­ny-grzesz­ny". Bra­ła udział w per­for­man­cach ta­necz­nych: "Fly­ing Cir­cus", "Wó­zek War­ho­la", "Sza­mań­ski ry­tu­ał nad ścię­tym drze­wem" i wie­lu dzia­ła­niach site-spe­ci­fic. Od 2011 gra w spek­ta­klach Te­atru CHO­REA: "Ora­to­rium Dan­ce Pro­ject", "Ba­chant­ki", "Szcze­li­na", "Der­by.Bia­ło­czer­wo­ni", "Ora­to­rium zie­mi", „2.0.4.5. Mi­nio­pe­ra me­ta­fi­zycz­na”, w reż. T. Ro­do­wi­cza, „Tra­ge­dia Jana” w reż. W. Raź­nia­ka, "Bru­no Schulz: Pę­tla" w reż. K. Dwo­ra­kow­skie­go, "Ra­gna­rok", w re­ży­se­rii Ad­ria­na Bart­cza­ka, a tak­że śpie­wa w kon­cer­tach: „Pie­śni an­tycz­ne”, ”Gil­ga­mesz", "Pie­śni Świa­ta", "Engi ven­gi", "Spoj­rzy­stość", "Lu­la­baj­ki", "Bra­cia Po­lar­nej Zo­rzy". Wraz z przy­ja­ciół­mi współ­two­rzy KI­PISZ - prze­strzeń im­pro­wi­za­cji oso­bi­stej, któ­ry roz­wi­ja ideę wol­nej sztu­ki i nie­skrę­po­wa­nej kre­acji ar­ty­stycz­nej. Z ra­do­ścią prak­ty­ku­je świą­tyn­ny ma­saż Lomi Lomi i roz­wi­ja wie­dzę na te­mat ha­waj­skich me­tod har­mo­ni­zo­wa­nia i uzdra­wia­nia cia­ła i du­szy.

Anna Be­cher­ka - pro­jek­tant­ka i twór­czy­ni, wła­ści­ciel­ka mar­ki BE­CHANN i pra­cow­ni ar­ty­stycz­nej, miesz­czą­cej się w Art In­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Ab­sol­went­ka Stu­diów Po­dy­plo­mo­wych Aran­ża­cji Wnętrz na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Jej twór­czość to upcyc­ling i re­cyc­ling w jed­nym. Od­naj­du­je pięk­no i nowe funk­cjo­nal­no­ści nie­po­trzeb­nych przed­mio­tów. Daje im dru­gie, nowe ży­cie. Łą­czy ko­lo­ry, struk­tu­ry w no­wo­cze­sne kształ­ty i for­my. Prze­twa­rza­jąc to co jest, od­kry­wa ob­fi­tość nie­do­ce­nio­nych za­so­bów. Dzie­li się tym, pro­wa­dząc warsz­ta­ty, two­rząc, pre­zen­tu­jąc i sprze­da­jąc swo­je pra­ce. Tym sa­mym wpro­wa­dza zmia­nę w spo­so­bie ży­cia. Prze­twa­rza set­ki me­trów zu­ży­tych ka­bli, aby nadać im od­mien­ną for­mę i war­tość. Jest to dzia­ła­nie pro­eko­lo­gicz­ne, z uwa­gi na wy­ko­rzy­sta­nie za­le­wa­ją­cych nas kom­pu­te­ro-śmie­ci - wska­zu­ją­ce, że ist­nie­je moż­li­wość two­rze­nia bi­żu­te­rii, przed­mio­tów wy­po­sa­że­nia wnętrz, czy też co­dzien­ne­go użyt­ku, na ba­zie su­row­ców zde­fi­nio­wa­nych przez nas jako „śmie­ci”. Chce, aby jej pra­ce za­chę­ca­ły do zmia­ny sche­ma­tu po­strze­ga­nia od­pa­dów jako bez­u­ży­tecz­ne­go su­row­ca, po­ka­zu­jąc, że kre­acja jest moż­li­wa na ba­zie ist­nie­ją­cych struk­tur, gdzie gra­ni­cą jest tyl­ko wy­obraź­nia. Jej pra­ce zo­sta­ły do­ce­nio­ne w kon­kur­sie Eco­Ma­de w 2016 roku, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Se­ria prac pt. „Nowe Po­łą­cze­nia” zdo­by­ły pierw­sze miej­sce oraz na­gro­dę spe­cjal­ną od Ca­nal+.

Pa­weł Gło­wa­ty - Ak­tor, ab­sol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Fil­mo­wej, Te­le­wi­zyj­nej i Te­atral­nej im. Le­ona Schil­le­ra w Ło­dzi na Wy­dzia­le Ak­tor­skim. Przed okre­sem stu­diów zwią­za­ny z te­atrem tań­ca. Brał udział w spek­ta­klach Te­atru Na­vras w re­ży­se­rii Ar­tu­ra Stel­ma­czon­ka, m.in. “Ni­ja­ki, mę­ski, żeń­ski”, “Po­ry­wa­cze ciał”. Współ­pra­co­wał ze stu­den­ta­mi i ab­sol­wen­ta­mi Aka­de­mii Te­atral­nej im. Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go w Kra­ko­wie, Wy­dział Te­atru Tań­ca. Wziął udział w mi­nia­tu­rze ru­cho­wej w re­ży­se­rii Woj­cie­cha Cho­wań­ca i cho­re­ogra­fii Jana Lo­ry­sa, a tak­że w spek­ta­klu “It’s all abo­ut bra­ve­ry” w cho­re­ogra­fii Ka­ta­rzy­ny Ba­ran, któ­ry wy­pro­du­ko­wa­ny zo­stał przy współ­pra­cy te­atru tań­ca Mo­vyt­za oraz Skin the cat. Re­ży­se­ro­wał tak­że wła­sne spek­ta­kle, jak cho­ciaż­by “Sen Ma­łe­go Kró­la, któ­ry nig­dy nie był Księ­ciem” na pod­sta­wie “Ob­ce­go” Al­ber­ta Ca­mus, któ­ry wy­grał kon­kurs En­tree, or­ga­ni­zo­wa­ny przez cho­rzow­ski Te­atr Roz­ryw­ki. Tam w ra­mach re­zy­den­cji wy­re­ży­se­ro­wał spek­takl “Lo­do­wy Pa­łac”, na pod­sta­wie “Pa­ła­cu lo­do­we­go” Ter­jei Ve­sa­asa. W trak­cie stu­diów współ­pra­co­wał tak­że z Mar­ci­nem Brzo­zow­skim oraz in­ny­mi stu­den­ta­mi przy spek­ta­klu “Tech­ni­ka punk­tu świetl­ne­go”, na pod­sta­wie tek­stów Phi­li­pa Di­mi­tri Ga­la­sa. Spek­takl ten od­niósł suk­ce­sy na fe­sti­wa­lach w Moł­da­wii i Ru­mu­nii. Współ­pra­cu­je z Te­atrem CHO­REA, an­ga­żu­jąc się w re­ali­za­cję spek­ta­kli: "Śmierć na gru­szy" w re­zy­se­rii Łu­ka­sza Kosa oraz “Tra­ge­dia Jana” w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka, któ­ry zo­stał lau­re­atem pro­gra­mu Te­atr Pol­ska 2019, a tak­że zdo­był Zło­tą Ma­skę w se­zo­nie 2018/2019. Obec­nie zwią­za­ny go­ścin­nie z Te­atrem Na­ro­do­wym w War­sza­wie. W 2022 roku, w ra­mach pro­jek­tu "Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022", re­ali­zo­wa­nym przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, w part­ner­stwie z Te­atrem CHO­REA, jako część dzia­łań z part­ne­ra­mi, wy­re­ży­se­ro­wał spek­takl "Ja, Feu­er­bach", na pod­sta­wie dra­ma­tu Tan­kre­da Dor­sta, w któ­rym za­grał u boku To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Pau­li­ny Wa­len­dziak/Jo­an­ny Chmie­lec­kiej.

Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki - Ak­tor, tan­cerz, cho­re­ograf, re­ży­ser, in­struk­tor te­atral­ny. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go ze spe­cja­li­za­cją Kul­tu­ro­znaw­stwo, folk­lo­ry­sty­ka, et­no­lo­gia, te­atro­lo­gia i fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Za­rzą­dza­nia kul­tu­rą In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA. Czło­nek kur­su „Pe­da­gog w Te­atrze” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w la­tach 2010 i 2014 oraz Urzę­du Mia­sta Ło­dzi w la­tach 2013 i 2017. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka „Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu IMIT. Opie­kun ar­ty­stycz­ny i in­struk­tor warsz­ta­to­wy w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „TAKE OVER: Se­eing young au­dien­ces thro­ugh young pe­ople’s eyes” (2015-2017), re­ali­zo­wa­nym w ra­mach pro­gra­mu Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej „Cre­ati­ve Eu­ro­pe”, przy udzia­le Bri­tish Co­un­cil. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii i współ­re­ży­ser spek­ta­kli: „Ko­gu­ty Bor­su­ki i inne Ko­zły” (2010) i „Upa­dek - Psy­cho­So­ma­tic­Gaym" (2010). Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­klu „Brzy­dal” (2013), stwo­rzo­ne­go w ra­mach cy­klu warsz­ta­tów te­atral­no-ta­necz­nych dla mło­dzie­ży za­gro­żo­nej wy­klu­cze­niem spo­łecz­nym. Po­my­sło­daw­ca i re­ży­ser spek­ta­kli: "Vi­do­mi" (2014), "Ciem­ność. To co jest ukry­te" (2017) i "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2018), stwo­rzo­nych w ra­mach cy­kli warsz­ta­tów te­atral­nych z udzia­łem osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Współ­au­tor cho­re­ogra­fii spek­ta­klu „Stu­dium o Ham­le­tach” (2017), w re­ży­se­rii Wal­de­ma­ra Raź­nia­ka, stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy Te­atru CHO­REA i Aka­de­mii Te­atral­nej w War­sza­wie. Re­ży­ser spek­ta­kli "Wła­śnie tu. Wła­śnie te­raz" (2019), „iGe­ne­ra­tion?" (2020), "Po­win­ni­śmy być..." (2021), "Zło­ta nić" (2022), re­ali­zo­wa­nych przez se­nio­ral­no-mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną. Po­my­sło­daw­ca i ko­or­dy­na­tor pro­jek­tów: „Jak w Ulu” (cykl edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­nych, in­ter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów dla osób nie­wi­do­mych, sła­bo­wi­dzą­cych i mło­dych ani­ma­to­rów z wo­je­wódz­twa łódz­kie­go, 2018); trzech edy­cji „La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (cy­kle in­ter­dy­scy­pli­nar­nych szko­leń i warsz­ta­tów z za­kre­su te­atru dla pe­da­go­gów, ani­ma­to­rów kul­tu­ry, se­nio­rów i mło­dzie­ży, 2019, 2020, 2021). Od 2014 nie­prze­rwa­nie pro­wa­dzi se­nio­ral­no-mło­dzie­żo­wą gru­pę te­atral­ną dzia­ła­ją­cą w Te­atrze CHO­REA. Współ­pra­co­wał m.in. z: neT­The­atre w Lu­bli­nie (Pa­weł Pas­si­ni), Te­atrem Pi­no­kio w Ło­dzi (Kon­rad Dwo­ra­kow­ski), Te­atrem Ci­ne­ma z Mi­cha­ło­wic (Da­riusz Ski­biń­ski), Kor­niag The­atre z Miń­ska (Ew­ge­nij Kor­niag), Ear­th­fall Dan­ce Com­pa­ny z Wa­lii (Jim En­nis), Te­atrem Kana ze Szcze­ci­na, Te­atrem Li­men z War­sza­wy, Te­atrem „A3”, Warsz­ta­ta­mi Te­ra­pii Za­ję­cio­wej w Świd­ni­ku, Sto­wa­rzy­sze­niem In­te­gra­cji Spo­łecz­nej, Uni­wer­sy­te­tem im. J.J.Lip­skie­go w Te­re­mi­skach, Aca­de­my of Arts and Cul­tu­re w Osi­jek (Chor­wa­cja), Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim (Pe­da­go­gi­ka te­atru), Po­le­skim Ośrod­kiem Sztu­ki (mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt Era­smus +, B.I.G.D.E.A.L.), z mi­strzem Bu­toh Ka­nem Kat­su­rą (Ja­po­nia), cho­re­ogra­fem i tan­ce­rzem Ro­ber­tem Hay­de­nem (USA), re­ży­ser­ką Darą We­in­berg (USA).

Dag­ma­ra Ap­pel - Z za­wo­du i z za­mi­ło­wa­nia na­uczy­cielka ję­zy­ka hisz­pań­skie­go. Uwiel­bia swo­ją pra­cę, ale w rów­nym stop­niu lubi czas wol­ny. I kie­dy już go ma, to lubi ba­wić się pa­pie­rem. Od za­wsze po­cią­ga ją ori­ga­mi i to, co moż­na z pa­pie­ru stwo­rzyć. W cza­sach bez in­ter­ne­tu ro­bi­ła ko­per­ty dla sie­bie i zna­jo­mych, żeby pi­sać li­sty. 2 lata temu za­przy­jaź­ni­ła się z ko­la­żem. Fa­scy­nu­je ją pro­ces prze­twa­rza­nia ob­ra­zów i rze­czy, po­wsta­wa­nia no­wych per­spek­tyw, łą­cze­nie tech­nik i za­wsze za­ska­ku­ją­ce efek­ty. To, ile moż­na stwo­rzyć z po­zor­nie nie­po­trzeb­nych już przed­mio­tów. Nada­wa­nie im dru­gie­go ży­cia i no­we­go wy­mia­ru jest dla niej za­chwy­ca­ją­ce. Od 2021 roku, w ra­mach pro­gra­mu wspie­ra­ją­ce­go bran­żę kre­atyw­ną, jest re­zy­dent­ką Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki Ło­dzi gdzie two­rzy i pro­wa­dzi swo­ją pra­cow­nię - ZA­CHWY­TY.


WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE:

Or­ga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest Te­atr CHO­REA w Ło­dzi.

Data: 23-27 stycznia 2023
Godzina: 10:00-16:00/17:00
Miejsce: Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
Rezerwacje / Informacje: cho­rea.warsz­ta­ty@gma­il.com / +48 506 103 207

REZERWACJE:

Te­atr CHO­REA pro­wa­dzi za­pi­sy na warsz­ta­ty, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:
- ma­ilo­wo: cho­rea.warsz­ta­ty@gma­il.com
- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

W ma­ilu zgło­sze­nio­wym pro­si­my o po­da­nie:
- ty­tu­łu warsz­ta­tu
- daty warsz­ta­tu
- imie­nia, na­zwi­ska i wie­ku dziec­ka
- imie­nia, na­zwi­ska i nu­me­ru te­le­fo­nu opie­ku­na
- in­for­ma­cji czy za­ma­wia­ją Pań­stwo po­si­łek obia­do­wy

Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my o godz. 18:00, w dniu po­prze­dza­ją­cym wy­da­rze­nie.


OPŁATY:

Opła­ta za udział w po­je­dyn­czych warsz­ta­tach wy­no­si 50 zł za dziec­ko.
Opła­ta za udział w jed­nym dniu warsz­ta­tów wy­no­si 140 zł za dziec­ko.
Opła­ta za udział we wszyst­kich warsz­ta­tach wy­no­si 650 zł za dziec­ko.
Opła­ta za je­den po­si­łek obia­do­wy wy­no­si 22 zł za dziec­ko.
Przy opła­cie za całe warsz­ta­ty koszt dru­gie­go dziec­ka wy­no­si 600 zł.

Opła­ty za udział w warsz­ta­tach oraz za obia­dy przyj­mu­je­my na kon­to Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285.

W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży umie­ścić: imię i na­zwi­sko uczest­ni­ka, ty­tuł warsz­ta­tów oraz for­muł­kę „Fe­rie zi­mo­we w Te­atrze CHO­REA”.

Pro­si­my o prze­sła­nie po­twier­dze­nia prze­le­wu na ad­res: cho­rea.warsz­ta­ty@gma­il.com.

Te­atr CHO­REA ma­ilo­wo po­in­for­mu­je uczest­ni­ków o od­no­to­wa­nej wpła­cie i tym sa­mym osta­tecz­nie po­twier­dzi uczest­nic­two w warsz­ta­cie.

Wpła­ta musi zo­stać od­no­to­wa­na na kon­cie ban­ko­wym Te­atru CHO­REA naj­póź­niej do śro­dy, 18 stycz­nia 2023, do go­dzi­ny 18:00.

Or­ga­ni­za­tor może wy­sta­wić fak­tu­rę VAT.

Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w warsz­ta­tach zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­nie) do po­nie­dział­ku, 16 stycz­nia 2023 włącz­nie, or­ga­ni­za­tor zwra­ca peł­ną kwo­tę (100%) na kon­to nadaw­cy.

Za re­zy­gna­cję z udzia­łu w warsz­ta­tach zgło­szo­ną (ma­ilo­wo lub te­le­fo­nicz­ne) po po­nie­dział­ku, 16 stycz­nia 2023, or­ga­ni­za­tor zwra­ca po­ło­wę kwo­ty (50%) na kon­to nadaw­cy.

Udział w wy­da­rze­niu wią­że się z prze­strze­ga­niem re­gu­la­mi­nu, a tak­że z wy­peł­nie­niem oświad­cze­nia uczest­nic­twa w wy­da­rze­niu, przed jego roz­po­czę­ciem.


RE­GU­LA­MIN UCZEST­NIC­TWA W WY­DA­RZE­NIU „FE­RIE ZI­MO­WE W TE­ATRZE CHO­REA”

1. Ni­niej­szy re­gu­la­min obo­wia­̨zu­je na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, 90-365 Ło­́dź.
2. Wy­da­rze­nie „Fe­rie zi­mo­we w Te­atrze CHO­REA” or­ga­ni­zo­wa­ne jest przez Te­atr CHO­REA i Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, zwa­nych Or­ga­ni­za­to­ra­mi wy­da­rze­nia.
3. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ter­mi­nie: 23 - 27 stycz­nia 2023.
4. Wy­da­rze­nie prze­zna­czo­ne jest dla dzie­ci od 7 do 11 roku ży­cia.
5. W cza­sie wy­da­rze­nia, ka­żde dziec­ko po­zo­sta­je pod opie­ką per­so­ne­lu Or­ga­ni­za­to­ra. W tej sy­tu­acji ro­dzic/opie­kun praw­ny zo­bo­wia­̨za­ny jest do:
- po­in­for­mo­wa­nia o za­mia­rze po­zo­sta­wie­nia dziec­ka;
- za­po­zna­nia się z ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem oraz za­sa­da­mi sa­ni­tar­ny­mi obo­wia­̨zu­ja­̨cy­mi na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi;
- wy­peł­nie­nia i pod­pi­sa­nia oświad­cze­nia uczest­nic­twa w wy­da­rze­niu, w tym prze­ka­za­nia nu­me­ru te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go;
- za­gwa­ran­to­wa­nia, że dziec­ko jest zdro­we i nie ma żad­nych prze­ciw­wska­za­ń do udzia­łu dziec­ka w wy­da­rze­niu;
- po­in­for­mo­wa­nia oso­́b pro­wa­dza­̨cych wy­da­rze­nie, lub Or­ga­ni­za­to­rów, o kon­tu­zjach, ura­zach, prze­wle­kłych cho­ro­bach, sil­nych aler­giach dziec­ka oraz przyj­mo­wa­nych le­kach;
- ode­bra­nia dziec­ka przed za­ko­ńcze­niem wy­da­rze­nia - na pro­śbę Or­ga­ni­za­to­ro­́w - w przy­pad­ku za­gro­że­nia zdro­wia, ba­̨dź in­ne­go nie­szcze­̨śli­we­go wy­pad­ku.
6. Pro­wa­dza­̨cy lub Or­ga­ni­za­to­rzy mo­gą nie wy­ra­zi­ć zgo­dy na po­zo­sta­wie­nie dziec­ka przez ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go na te­re­nie wy­da­rze­nia, lub mogą w ka­żdej chwi­li ta­ką zgo­dę od­wo­ła­ć.
7. Pro­wa­dza­̨cy lub Or­ga­ni­za­to­rzy są upraw­nie­ni do usu­nie­̨cia z te­re­nu wy­da­rze­nia oso­́b, kto­́re za­cho­wu­ją się nie­zgod­nie z ni­niej­szym Re­gu­la­mi­nem, lub kto­́re nie prze­strze­ga­ją po­le­ce­ń per­so­ne­lu ob­słu­gu­ja­̨ce­go wy­da­rze­nie.
8. Na sali, w kto­́rej od­by­wa się wy­da­rze­nie, za­bro­nio­ne jest:
- spo­ży­wa­nie nie­zdro­wej żyw­no­ści i go­ra­̨cych na­po­jo­́w;
- ko­rzy­sta­nie ze wszyst­kich urza­̨dze­ń i ele­men­tów wy­po­sa­że­nia sali nie­zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem;
- nisz­cze­nie kon­struk­cji oraz ele­men­to­́w wy­po­sa­że­nia sali;
- nie­uza­sad­nio­ne prze­by­wa­nie w ob­sza­rach, kto­́re są wy­ła­̨czo­ne z wy­da­rze­nia, np.: szat­nia, ko­ry­ta­rze, to­a­le­ty;
- wno­sze­nie przed­mio­to­́w nie­bez­piecz­nych oraz sprze­̨to­́w po­sia­da­ja­̨cych funk­cję re­je­stro­wa­nia dźwie­̨ku i ob­ra­zu.
9. Za rze­czy za­gu­bio­ne, lub po­zo­sta­wio­ne na te­re­nie wy­da­rze­nia pro­wa­dza­̨cy i Or­ga­ni­za­to­rzy nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści.
10. Ro­dzic/praw­ny opie­kun dziec­ka be­̨da­̨ce­go uczest­ni­kiem wy­da­rze­nia, po­no­si od­po­wie­dzial­no­ść za szko­dy wy­rza­̨dzo­ne przez nie­peł­no­let­nich uczest­ni­ków wy­da­rze­nia, na oso­bach i mie­niu.
11. W sy­tu­acji, gdy dziec­ko ule­gnie ja­kie­mu­kol­wiek wy­pad­ko­wi na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, pro­wa­dza­̨cy zo­bo­wia­̨za­ni są do nie­zwłocz­ne­go po­in­for­mo­wa­nia o tym zda­rze­niu ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go.

........................................................................................................................................................
miej­sco­wo­ść, data i pod­pis ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka wy­da­rze­nia


RE­GU­LA­MIN UCZEST­NIC­TWA W WY­DA­RZE­NIACH OR­GA­NI­ZO­WA­NYCH NA TE­RE­NIE FA­BRY­KI SZTU­KI W ŁO­DZI

1. W wy­da­rze­niach mo­gą uczest­ni­czy­ć tyl­ko oso­by zdro­we.
2. Ka­żdo­ra­zo­wo przed przy­by­ciem do Fa­bry­ki Sztu­ki ka­żdy uczest­nik wy­da­rze­nia musi zmie­rzy­ć tem­pe­ra­tu­rę. Je­że­li jest ona wy­ższa niż 36,9 stop­ni Cel­sju­sza - uczest­nik musi zo­sta­ć w domu.
3. Wszyst­kie wy­da­rze­nia od­by­wa­ją się w prze­strze­niach do­sto­so­wa­nych i zgod­nie z przy­je­̨ty­mi za­cho­wa­nia­mi i za­sa­da­mi sa­ni­tar­ny­mi.
4. Ilo­ść uczest­ni­ko­́w bio­ra­̨cych udział w wy­da­rze­niu uza­le­żnio­na jest od prze­strze­ni, w kto­́rej wy­da­rze­nie jest re­ali­zo­wa­ne (do­zwo­lo­na ilo­ść oso­́b na metr kwa­dra­to­wy).
5. Ka­żdy uczest­nik wy­da­rze­ń mo­że w nich uczest­ni­czy­ć na wła­sną od­po­wie­dzial­no­ść i po ak­cep­ta­cji ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu.
6. Oso­by nie­peł­no­let­nie mo­gą uczest­ni­czy­ć w wy­da­rze­niach wy­ła­̨cz­nie po pi­sem­nym za­ak­cep­to­wa­niu wy­mo­go­́w za­war­tych w ni­niej­szym re­gu­la­mi­nie, przez ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka wy­da­rze­nia.
7. Przy­bo­ry wy­ko­rzy­sty­wa­ne pod­czas za­je­̨ć są do­kład­nie czysz­czo­ne, lub de­zyn­fe­ko­wa­ne.
8. Oso­by nie­prze­strze­ga­ja­̨ce po­sta­no­wie­ń ni­niej­szych za­sad, be­̨dą wy­klu­czo­ne z uczest­nic­twa w wy­da­rze­niu.

........................................................................................................................................................
miej­sco­wo­ść, data i pod­pis ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka wy­da­rze­nia


OŚWIAD­CZE­NIE UCZEST­NIC­TWA W WY­DA­RZE­NIU „FE­RIE ZI­MO­WE W TE­ATRZE CHO­REA”

1. Wy­ra­żam zgo­dę na udział mo­je­go dziec­ka w wy­da­rze­niu „Fe­rie zi­mo­we w Te­atrze CHO­REA”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Te­atr CHO­REA i Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, od­by­wa­ja­̨cym się w ter­mi­nie: 23-27 stycz­nia 2023, na te­ra­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.
2. Od­po­wia­dam za bez­pie­cze­ństwo mo­je­go dziec­ka w dro­dze do miej­sca oraz w dro­dze z miej­sca, w któ­rym od­by­wa się wy­da­rze­nie.
3. Oświad­czam, że za­po­zna­łem się z Re­gu­la­mi­nem wy­da­rze­nia oraz za­sa­da­mi sa­ni­tar­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na te­re­nie Te­atru CHO­REA i Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi i ak­cep­tu­ję ich tre­ść oraz zo­bo­wia­̨zu­ję się do ich prze­strze­ga­nia.
4. Oświad­czam, że nie­peł­no­let­ni uczest­nik wy­da­rze­nia jest zdro­wy, uczest­ni­czy w za­ję­ciach za mo­ją zgo­dą i na mo­ją od­po­wie­dzial­no­ś­ć.
5. Przyj­mu­ję do wia­do­mo­ści, że je­dy­nie pod­pi­sa­nie Re­gu­la­mi­nu wy­da­rze­nia i wy­peł­nie­nie ni­niej­sze­go Oświad­cze­nia uczest­nic­twa przez ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka, upo­wa­żnia per­so­nel Or­ga­ni­za­to­ra do przy­ję­cia dziec­ka do udzia­łu w wy­da­rze­niu.

…...............................................................................................................
imię, na­zwi­sko i wiek nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka wy­da­rze­nia (czy­tel­nie)

..................................................................................................................
imię, na­zwi­sko ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go (czy­tel­nie)

..................................................................................................................
nu­mer te­le­fo­nu ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­go (czy­tel­nie)

…...............................................................................................................
miej­sco­wo­ść, data i pod­pis ro­dzi­ca/opie­ku­na praw­ne­goNewsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij