Wydarzenia - BA­TIK - TWÓRCZE WARSZTATY RODZINNE - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


BA­TIK - TWÓRCZE WARSZTATY RODZINNE

19/11/2022, Godzina: 11:00 - 14:00
19/11/2022, Godzina: 11:00 - 14:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - "BATIK" - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.

data: 19 li­sto­pa­da 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 11:00-14:00
miej­sce: sala A_120, Art In­ku­ba­tor (bu­dy­nek A), Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczest­ni­ków: dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z ro­dzi­ca­mi lub do­ro­sły­mi opie­ku­na­mi, mło­dzież i do­ro­śli
czas trwa­nia: 3 go­dzi­ny
pro­wa­dze­nie: Na­ta­lia She­my­aki­na
koszt: 30 zł za uczest­ni­ka, za po­je­dyn­czy warsz­tat
zapisy: warsztaty@fabrykasztuki.org

UWA­GA!
Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju i wy­god­ne­go obu­wia na zmia­nę.

Za­pra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich, któ­rzy w przy­jem­nej at­mos­fe­rze chcą po­znać nie­zwy­kłą tech­ni­kę zdo­bie­nia tka­nin, stwo­rzyć uni­kal­ne, wo­sko­we ob­ra­zy, a tak­że po­siąść wie­dzę na te­mat ma­te­ria­łów i na­rzę­dzi po­trzeb­nych do wła­sno­ręcz­ne­go wy­ko­na­nia ba­ti­ku. Ba­tik to uni­kal­na, sta­ro­żyt­na tech­ni­ka, po­le­ga­ją­ca na two­rze­niu ob­ra­zu na tka­ni­nie, po­przez ma­lo­wa­nie go­rą­cym wo­skiem.

Na­ta­lia She­my­aki­na - ab­sol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, ar­tyst­ka zaj­mu­ją­ca się tka­ni­na­mi, pro­jek­tant­ka. Człon­ki­ni Związ­ku Ar­ty­stów Ukra­iny. Ukoń­czy­ła In­sty­tut Boj­czu­ka w Ki­jo­wie oraz Ki­jow­ski Na­ro­do­wy Uni­wer­sy­tet Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry (Wy­dział Pro­jek­to­wa­nia). Na swo­im kon­cie ma 11 wy­staw in­dy­wi­du­al­nych, jed­na pra­ca w fun­du­szu mu­zeum sztu­ki (Bach­czy­sa­raj, Krym). Od trzy­dzie­stu lat spe­cja­li­zu­je się w tech­ni­ce ba­ti­ku.


WAŻNE INFORMACJE:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi:
http://www.chorea.com.pl/pl/warsztaty/tworcze-warsztaty-regulamin/

Wszelkie zapytania dotyczące Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi prosimy kierować na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org.

* Listopadowe Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi:
- Odbywają się w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3.
- Jeżeli miejsce ulegnie zmianie, będziemy o tym informować uczestników na bieżąco.
- Fabryka Sztuki zastrzega sobie możliwość zmiany formuły warsztatów ze stacjonarnych na warsztaty online, a także do zmiany terminu lub odwołania wybranych warsztatów, w zależności od stanu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

* Udział w warsztatach jest płatny:
- Cennik każdego warsztatu podany jest w zarówno w miesięcznym harmonogramie warsztatów, jak również w opisie każdego wydarzenia.
- Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Łodzianina mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 5 zł za udział w pojedynczych warsztatach. Powyższej zniżce nie podlegają karnety oraz udział w warsztatach Ashtanga Jogi, prowadzonych przez Maję Caban (Nataradża - joga i masaż).
- Płatność za udział w warsztatach przyjmujemy gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia.
- Płatność za udział w warsztatach można również przelać na konto Fabryki Sztuki w Łodzi: 66 1050 1461 1000 0090 8161 3359.
- W tytule przelewu należy umieścić tytuł warsztatu, datę warsztatu oraz imię i nazwisko uczestnika / opiekuna.
- Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org.
- W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, Fabryka Sztuki nie zwraca przelanej opłaty.
- Nadawca przelewu będzie mógł wykorzystać opłatę w późniejszym terminie, na poczet udziału w kolejnych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki.

* Na warsztaty konieczna jest rezerwacja miejsc:
- Zapisy na warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00:
- mailowo: warsztaty@fabrykasztuki.org,
- telefonicznie: +48 506 103 207.
- Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.
- System rezerwacji miejsc zamykamy o godzinie 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia sobotnie, niedzielne i poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godzinie 18:00.
- W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników:
- w przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko dorosłego opiekuna/rodzica;
- w przypadku warsztatów dla dorosłych: imię, nazwisko i wiek uczestnika.
- Prosimy uczestników o informowanie nas o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.
- Nie przyjmujemy zgłoszeń na kolejne wydarzenia, od osób, które nie uprzedzają nas o odwołaniu rezerwacji.

* W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzeń o przestrzeganie ważnych zasad:
- Zostańcie w domu jeśli nie czujecie się zdrowo - macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę.
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij