Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Slider

Wstrzymaj przewijanie Wznów przewijanie
{label387}: 1
Fabryka sztuki W ŁODZI

Tymienieckiego 3Wydarzenia

13/12/2022
13 grudnia 2022 rozpoczynamy wyjątkowy projekt 'Re:source! Ukraine' dedykowany artystom i twórcom kultury z Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych muszą odnaleźć się na rynku europejskim i na nowo zbudować swoją karierę.
01/02/2023
Za­pra­sza­my do udzia­łu w lu­to­wych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, za­no­tuj­cie daty, re­zer­wuj­cie ...
07/02/2023
Za­pra­sza­my na trze­cie i ostat­nie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на ТРЕТЮ і останню відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the third and last open ne­twor­king me­eting ...
08/02/2023
Za­pra­sza­my na wy­jąt­ko­we warsz­ta­ty wo­kal­ne 'Śpie­wa­ją­cy krąg', pro­wa­dzo­ne przez wy­bit­ną wo­ka­list­kę Ole­nę Ko­ver­nik. / Запрошую на захоплююче заняття 'Коло Співу'- Майстер-клас для голосу, проводить: Олена Ковернік.
17/02/2023
Za­pra­sza­my dzie­cia­ki od 7 roku ży­cia, na nie­zwy­kłą, KAR­NA­WA­ŁO­WĄ NO­CO­WAN­KĘ-PRZE­BIE­RAN­KĘ w Te­atrze CHO­REA i Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi!
24/03/2023
CHO­REA za­pra­sza na week­en­do­wą se­sję in­ten­syw­nych warsz­ta­tów te­atral­nych, prze­zna­czo­nych dla ak­to­rów, tan­ce­rzy, mu­zy­ków, pe­da­go­gów i osób pa­sjo­nu­ją­cych się te­atrem, mu­zy­ką i tań­cem.
24/03/2023
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zło­ta nić', w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go i Wik­to­ra Mo­ra­czew­skie­go, w wy­ko­na­niu Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA.

Biznes

Fabryka Sztuki w Łodzi to miejsce, w którym kultura spotyka się z biznesem od lat - na różnych płaszczyznach i na różne sposoby: od wspierania rozwoju młodych przedsiębiorstw kreatywnych w ramach Art_Inkubatora, poprzez networking, wymianę wiedzy i doświadczeń po możliwość wynajmu przestrzeni. Wybierz interesującą Cię kategorię i przejrzyj nasze propozycje.

Poznaj Fabrykę Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi to wyjątkowa instytucja kultury utworzona  jako wspólna inicjatywa Fundacji Łódź Art Center, Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i Urzędu Miasta Łodzi. Siedziba instytucji mieści się w zmodernizowanych, ceglanych murach XIX-wiecznych magazynów tekstylnych fabryki Karola Scheiblera. Tu przeszłość spotyka się z teraźniejszością, tworząc specyficzną atmosferę do prowadzenia działalności kulturalnej. 

Nietypowa konstrukcja organizacyjna przekłada się na nieszablonowy program. Sztuka niezależna przeplata się tu z edukacją kulturową, projekty społeczno-artystyczne z działaniami z obszaru wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w ramach Art_Inkubatora, design i fotografia z teatrem i muzyką alternatywną. 

Można do nas przyjść i wziąć udział w wybranym wydarzeniu, można nauczyć się czegoś nowego, podzielić wiedzą z innymi, zorganizować coś swojego, wynająć przestrzeń, albo po prostu posiedzieć, odpocząć, pobyć.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij